Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Циліндричні зубчасті передачі

Читайте также:
  1. Конусні зубчасті передачі
  2. Організація передачі документів та їх виконання
  3. Передачі інформації

3.1. Призначити матеріал шестерні і зубчастого колеса. Можна призначити вуглецеві або леговані конструкційні стала. Призна-чення легованих сталей дозволяє зменшити розміри редуктора, але ці сталі значно дорожчі ніж вуглецеві. Шестерня і колесо можуть виготовлятися з різних або однакових сталей з різною термообробкою. При цьому слід забезпечити більш високу твер-дість шестерні, тому що зуби шестерні витримують більш високе навантаження. Для прямозубих передач НВ1НВ2 + (25…50), для косозубих і шевронних передач НВ1НВ2 + (50…80). Для матеріалів шестерні і колеса необхідно вказати межу міцності σв, межу плинності σТ та твердість НВ чи НRC (табл. Д3, с. 76).

3.2. Допустиме контактне напруження

(МПа)

σHlim межа контактної витривалості матеріалу:

- для нормалізованих та поліпшених сталей визначається за формулою:

σHlim = 2·НВ + 70 (МПа);

- для сталей після об’ємного гартування:

σHlim = 18·HRC + 150 (МПа);

- для сталей після поверхневого гартування:

σHlim = 17·HRC + 200 (МПа);

- для легованих сталей після цементації:

σHlim = 23·HRC (МПа);

KHL – коефіцієнт довговічності, при тривалій роботі редуктора KHL= 1;

[ SH ] – коефіцієнт безпечності роботи: для коліс з нормалізо-ваних та поліпшених сталей, а також після об’ємного гартування [ SH ] = 1,1…1,2; для коліс після поверхневого гартування та цементації [ SH ] = 1,2…1,3.

Для прямозубої передачі визначається допустиме контактне напруження матеріалу колеса, яке приймається за розрахункове.

Для косозубої та шевронної передач необхідно розраховувати допустиме контактне напруження матеріалу шестерні [ σH1 ] і матеріалу колеса [ σH2 ]. Розрахункове допустиме контактне напруження визначається за співвідношенням:

[ σH ] = 0,45([ σH1 ] + [ σH2 ])

Отримане значення перевіряється за умови [ σH ] ≤ 1,23 [ σH2 ]. Якщо ця умова не виконується, то за розрахункове значення приймається [ σH ]=1,23[ σH2 ].

3.3. Орієнтовний коефіцієнт, що враховує нерівномірність розподілу навантаження по довжині зуба колеса КНβ. При постій-ному навантаженні циліндричної передачі КНβ = 1,0; при змінному навантаженні: для негартованих циліндричних зубчастих коліс КНβ = 1,0…1,15; для гартованих – КНβ = 1,05…1,25.

3.4. Коефіцієнт ширини вінця колеса ψba із стандартних значень: 0,10; 0,125; 0,16; 0,25; 0,315; 0,40; 0,50; 0,63; 0,80; 1,00; 1,25. Для прямозубих коліс рекомендується ψba = 0,125…0,25; для косозубих – ψba = 0,25…0,40; для шевронних – ψba = 0,5…1,0.

3.5. Міжосьова відстань зубчастої передачі

(мм)

Для прямозубої передачі Ка = 49,5; для косозубої і шевронної передач Ка = 43,0.

Т2 підставляти в Н · мм; [ σH ] – в МПа.

Отримане значення міжосьової відстані необхідно округлити до найближчого стандартного значення:

1-й ряд: 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800…

2-й ряд: 71, 90, 112, 140, 180, 224, 280, 355, 450, 560, 710, 900…

Перевага надається першому ряду.

3.6. Модуль зубчастого зачеплення

m = (0,01 ÷ 0,02) · aω

Для косозубих і шевронних коліс це нормальний модуль зубчастого зачеплення mn.

Із отриманих значень прийняти модуль, передбачений стандартом:

1-й ряд: 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20.

2-й ряд: 1,125; 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 11; 14; 18; 22.

Перевага надається першому ряду.

3.7. Число зубів шестерні і колеса. Для косозубих і шевронних коліс необхідно прийняти кут нахилу зуба β. Для косозубих коліс рекомендується β = 8 ÷ 15º, для шевронних - β = 25 ÷ 40º.

Число зубів шестерні:

- для прямозубих коліс:

- для косозубих і шевронних:

Число зубів колеса z2 = z1 · ip

Отримані значення округляти до найближчого цілого числа.

Після визначення чисел зубів шестерні і колеса необхідно уточнити передаточне число передачі.

Відхилення дійсного передаточного числа від раніше прийнятого допускається до 2,5% при ір ≤ 4,5 та до 4% при ір > 4,5.

Для косозубих і шевронних передач необхідно визначити дійсне значення кута нахилу зуба β.

3.8. Основні розміри шестерні і колеса:

Ділильні діаметри:

- для прямозубих передач: ;

- для косозубих і шевронних: ;

Після визначення ділильних діаметрів необхідно уточнити міжосьову відстань

При розрахунках косозубих і шевронних передач можливі значні відхилення міжосьової відстані від прийнятого в пункті 3.5. В такому випадку необхідно змінити кут нахилу зуба β.

Висота головки зуба ha = m (мм)

Висота ніжки зуба hf = 1,25·m (мм)

Діаметри кіл вершин зубів шестерні і колеса:

- для прямозубих передач:

;

- для косозубих і шевронних:

;

Діаметри впадин зубів шестерні і колеса:

- для прямозубих передач:

;

- для косозубих і шевронних:

;

Ширина колеса і шестерні:

;

3.9. Коефіцієнт ширини шестерні по діаметру

3.10. Колова швидкість зубчастих коліс та ступінь точності передачі

За визначеною коловою швидкістю за таблицею Д4 (с. 79) потрібно прийняти ступінь точності передачі.

3.11. Коефіцієнт навантаження

КН = КНβ · КНα · КНv

КНβ коефіцієнт, що враховує нерівномірність розподілу навантаження по довжині зуба колеса (табл. Д5, с. 80).

КНα коефіцієнт, що враховує нерівномірність розподілу навантаження між зубами колеса (табл. Д7, с. 80).

КНv динамічний коефіцієнт, який залежить від колової швидкості передачі (табл. Д8, с. 81).

3.12. Перевірка міцності зубчастого зачеплення за контактними напруженнями

- для прямозубих передач

- для косозубих і шевронних

Необхідно визначити перевантаження (недовантаження) зубчастого зачеплення

Допускається недовантаження передачі до 10%, а переванта-ження до 5%. Якщо умова міцності не виконується, то можна змінити ширину колеса b2, міжосьову відстань aω , або призначити інші матеріали чи іншу термообробку і розрахунок повторити.

3.13. Сили, що діють в зачепленні

Колова сила

Т1 – підставляти в Н · мм, d1 – в мм.

Радіальна сила

- для прямозубих передач

- для косозубих і шевронних

Осьова сила (для косозубих передач)

α – кут зубчастого зачеплення, для некорегованих коліс α = 20º.

 

3.14. Допустиме напруження на згинання зубів

(МПа)

σFlim межа витривалості матеріалу коліс на згинання:

- для нормалізованих та поліпшених сталей:

σFlim = 1,8·НВ (МПа);

- для сталей після об’ємного гартування:

σFlim = 500...550 (МПа);

- для сталей після поверхневого гартування:

σFlim = 700 (МПа);

- для легованих сталей після цементації:

σFlim = 950 (МПа);

[ SF ] – коефіцієнт безпечності роботи: для коліс з нормалізо-ваних та поліпшених сталей та після поверхневого гартування [ SF ] = 1,75; для коліс після об’ємного гартування [ SF ] = 1,8; для коліс після цементації [ SF ] = 1,55.

Допустиме напруження визначається для матеріалу шестерні і колеса. Для реверсивних передач при визначенні допустимого напруження необхідно додатково вводити коефіцієнт Kr = 0,65 для нормалізованих і поліпшених сталей, Kr = 0,75 для гартованих і цементованих сталей.

3.15. Коефіцієнт, що враховує форму зубів YF (табл. Д10, с. 81).

Для косозубих і шевронних коліс цей коефіцієнт знаходиться за еквівалентним числом зубів zе, яке визначається за формулою

Для матеріалу шестерні і колеса необхідно розрахувати співвідношення

та

Подальший розрахунок слід вести для шестерні чи колеса, де розраховане співвідношення менше.

3.16. Коефіцієнт навантаження

КF = К · КFv

К – коефіцієнт, що враховує нерівномірність розподілу навантаження по довжині зуба колеса при визначенні міцності на згин (табл. Д6, с.80);

КFv – динамічний коефіцієнт при визначенні міцності на згин (табл. Д9, с. 81)

Коефіцієнт К,який враховує нерівномірність розподілу навантаження між зубами:

- для прямозубих коліс К = 1,0;

- для косозубих і шевронних коліс:

К = 1,0 при ступеню точності 9;

К = 0,91 при ступеню точності 8;

К = 0,81 при ступеню точності 7;

К = 0,72 при ступеню точності 6.

Для косозубих і шевронних коліс необхідно також визначити коефіцієнт Yβ, який враховує підвищення міцності криволінійних зубів порівняно з прямолінійними

3,17. Перевірка міцності зубів за напруженнями згину

- для прямозубих передач:

- для косозубих і шевронних:

Якщо міцність на згинання зубів не виконується, то потрібно збільшити модуль або змінити матеріал коліс і розрахунок повторити.

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 112 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Загальні вимоги до оформлення розрахунково-пояснювальної записки проекту | Черв'ячна передача | Допустимі контактні напруження для черв’ячних коліс з безоловянистих бронз та чавунів | Приведені кути тертя між черв’ячним колесом з оловянистої бронзи і сталевим черв’яком | Проектний розрахунок валів редуктора | Конструкційні розміри шестерні і колеса | Ширина канавки на шевронному колесі | Конструкційні розміри корпуса редуктора | Перша ескізна компоновка | Визначення реакцій опор та підбір підшипників |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Кінематичний і силовий розрахунки приводу| Конусні зубчасті передачі

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.017 сек.)