Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІІІ. Логіка та методичні прийоми факторного аналізу

Читайте также:
  1. Види аналізу та синтезу систем
  2. Види фінансового аналізу та їхня характеристика
  3. Врахування національних стереотипів поведінки у міжнародному менеджменті. Заключним етапом аналізу культурного зовнішнього середовища є аналіз стереотипів поведінки [21].
  4. Геополітика: предмет та принципи аналізу. Геополітичні доктрини. Геостратегія.
  5. Дієва розповідь – це перехідний місток до аналізу дією.
  6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Усім, хто працює методом дієвого аналізу.
  7. Земельно-кадастрові дані, методи їх одержання, аналізу і систематизації

Будь-яке явище або процес змінюється під впливом певних причин. Кількісні зміни цих явищ або процесів характеризують показники (ознаки), які поділяються на результативні і факторні. Взаємозв’язок між цими показниками називають факторною системою, а аналіз – факторний. Факторний аналіз проводять за алгоритмом:

1. постановка задачі факторного аналізу, тобто визначення результативного показника.

Результативним називають показник, який є результатом або наслідком зміни інших показників.

2. вибір та характеристика факторних показників. Факторним називають показник, який є причиною зміни результатів.

Факторні показники поділяються:

а – кількісні

якісні

б – складні

прості

в – першого

нижчих порядків

3. визначення типу взаємозв’язку між результативними та факторними показниками. Розрізняють 2 типи зв'язку: функціональний та імовірнісний. При функціональних застосовуються детермінований факторний аналіз, а при імовірнісних – стохастичний.

4. побудова факторної моделі та визначення її виду

Побудувати факторну модель означає встановити розрахункову формулу результативного показника.

Розрізняють такі види факторних моделей

Мультиплікативна – це добуток факторних показників

Адитивна – сума факторних показників

Кратна – частка від ділення факторних показників

Змішана – поєднання попередніх видів.

5. застосування конкретного методу факторного аналізу. В детермінованому факторному аналізі застосовують основні методи:

- ланцюгових підстановок

- метод абсолютних різниць

- метод відносних

- індексний

- логарифмування

- інтегрування

В стохастичному факторному аналізі застосовують:

- кореляційний

- компонентний

Детермінований факторний аналіз найчастіше використовують метод абсолютних підстановок, різниць (абсолютних та відносних) та індексний, які грунтуються на прийомі елімінування.

Елімінування – це логічний прийом економічного аналізу, який передбачає визначення впливу 1 фактора при умовному усуненні впливу інших.

Особливістю цього прийому є:

Дотримання чіткої послідовності обчислення:

- у мультиплікативних моделях – спочатку замінюють кількісні, а потім якісні

- в кратних моделях – спочатку здебільшого замінюють показник, який стоїть в чисельнику, а потім в знаменнику

- в змішаних моделях (мультиплікативно-адаптивних) дотримуються логіки розрахунку результативного показника.

Якщо факторна модель має 2 і більше факторні показники, то її називають багатофакторною.

Під час аналізу часто відбувається розширення факторної моделі шляхом розкладання простих показників на складні.

Якщо результативний показник у факторній моделі є кількісним показником, то модель називається повною, якщо якісним – то неповною.

При елімінуванні відбувається послідовна заміна попередніх показників, які у факторній моделі позначають 0 або з індексом 0. На наступні показники позначають індексом 1.

Найпопулярнішим серед методів детермінованого факторного аналізу вважають метод ланцюгових підстановок, тому на відміну від інших методів його можна застосовувати для всіх видів факторної моделі.

Найпростіший алгоритм:

Δуа1в0с00в0с0010

Δув1в1с11в0с00201

Δус1в1с11в1с0102

у – результативний показник

а,в,с – факторні показники, з яких а – кількісний; в,с – якісні

Δуа , Δув, Δус – зміна результативного показника під впливом факторі а,в,с.

Δу0 – результативний показник попереднього базового періоду чи планового показника

Δу01, Δу01 – умовна величина результативного показника.

Задача

Наприклад, методом ланцюгових підстановок визначити вплив на середню заробітну плату по звітному періоді порівняно з планом таких факторів:

Зміни середньорічної чисельності працівників і зміни фонду заробітної плати на основі вихідних даних:

Фонд заробітної плати 460 480

Середньорічна чисельність працюючих 155 150

Проведемо факторний аналіз за алгоритмом:

1. Завданням аналізу буде визначити вплив на результативний показник, тобто на середню заробітну плату 1 працівника:

2. На середню заробітну плату впливають середньорічна чисельність працівників і фонд оплати праці.

3. Зв'язок між результативними і факторними показниками є функціональним, тому застосуємо детермінований факторний аналіз

4. Кратна факторна модель – за видом, тобто спочатку замінюємо чисельник, а потім знаменник.

Середня заробітна плата = фонд заробітної плати/середньорічна чисельність

у=а/в

5. Застосуємо метод ланцюгових підстановок

у000=460/155=2,96 тис. грн.

у0110=480/155=3,09 тис. грн.

у111=480/150=3,2 тис. грн.

Δуа10 - а00=3,09-2,93=0,13 тис. грн.

Δув11 – а10=3,2-3,09=0,11 тис. грн.

Балансова перевірка:

Δу=у10 - а00=3,2-2,96=0,24

Δу=Δуа+Δув =0,13+0,11=0,24

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 171 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Студент повинен уміти | Орієнтовна схема зниження доз преднізолону при досягненні терапевтичного ефекту | Тести вихідного рівня знань | І. Економічний аналіз, суть та види | ІІІ. Алгоритм системно-управлінської оцінки | І. Аналітичний метод та його особливості | І. Основні напрями аналізу трудових ресурсів організації | Вплив факторів на середньорічний виробіток продукції на 1 працівника | Оцінка інтенсивності використання виробничих ресурсів. | Аналіз номенклатури, асортименту і оновлення продукції |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ІІ. Характеристика традиційних прийомів| І. Види інформації та її роль в економічному аналізі

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.015 сек.)