Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Впровадження в Україні міжнародних стандартів. 3 страница

Читайте также:
  1. Amp;ъ , Ж 1 страница
  2. Amp;ъ , Ж 2 страница
  3. Amp;ъ , Ж 3 страница
  4. Amp;ъ , Ж 4 страница
  5. Amp;ъ , Ж 5 страница
  6. B) созылмалыгастритте 1 страница
  7. B) созылмалыгастритте 2 страница

Рішення - правовий акт, що приймається місцевими радами, держ-адміністраціями (виконавчими комітетами). Рішенням оформляють також результати діяльності інших колегіальних органів - колегій міністерств та відомств, наукових рад тощо.

Факс - службовий документ, одержаний за допомогою спеціально-го апарата (телефакса) телефонними каналами зв'язку. Факс стано-вить ксерокопію переданого документа.

Формування справ - групування виконаних документів у справі відповідно до номенклатури справ.

Формуляр-зразок - модель побудови форми документа, яка вста-новлює галузь використання, формати, розміри берегів, вимоги до побудови кострукційної сітки та основні [7].

Характеристика - документ, в якому дається оцінка ділових і мо-ральних якостей працівника.

Штатно-посадова книга - слугує для визначення якісного складу працівників на певний момент і є основним робочим документом, який складається на основі штатного розпис.

Юридична си.іа - властивість документа, яка надається йому чин-ним законодавством, компетенцією органу, що його видав, встано-вленим порядком оформлення.

 

 

Організація діловодства в установі: загальні положення.

 

Діловодство в організації встановлює загальні правила до­кументування управлінської діяльності в структурних підрозділах і регламентує порядок роботи з документами з мо­менту їх створення або надходження до відправлення або пе­редачі до архіву.

Курс визначає порядок ведення діловодства, його поло­ження поширюються на всю службову документацію, що ство­рюється засобами обчислювальної техніки. Комп'ютерні (ав­томатизовані) технології оброблення документальної інфор­мації повинні відповідати вимогам державних стандартів.

У курсі розглядається порядок ведення діловодства щодо документів з обмеженим доступом, а також діловодства при розгляді заяв, скарг та пропозицій.

Правила і рекомендації щодо порядку здійснення діловод­них процесів розробляються згідно з вимогами основних по­ложень Єдиної державної системи діловодства (ЄДСД), дер­жавних стандартів на організаційно-розпорядчу докумен­тацію та нормативних актів і методичних рекомендацій Голо­вного архівного управління щодо організації документального забезпечення.

Загальне керівництво роботою служби документального забезпечення здійснює керівник організації або один з його за­ступників згідно з розподілом обов'язків.

Відповідальність за організацію та ведення діловодства в апараті організації відповідно до вимог ЄДСД, державних стандартів, а також методичне керівництво діловодством у структурних підрозділах покладається на канцелярію, а в се­редніх та малих підприємствах та організаціях — на секретаря (або офіс-менеджера). Вимоги керівника чи відповідальної особи цієї служби з питань організації та ведення діловодства і роботи з документами є обов'язковими для всіх працівників апарату управління організації.

Відповідальність за додержання встановлених правил діло­водства, стан діловодства в структурних підрозділах, а також за зберігання і використання документів, що знаходяться в структурних підрозділах на виконанні, до передачі їх на архівне зберігання покладається на керівників структурних підрозділів.

Безпосереднє ведення діловодства у відповідних струк­турних підрозділах здійснюють діловоди (секретарі керівників, інспектори, офіс-менеджери, референти).

На період відсутності діловода структурного підрозділу (відпустка, тимчасова непрацездатність тощо), а також у структурних підрозділах, де за штатним розписом не передба­чено посаду діловода, ведення діловодства покладається за вказівкою керівника структурного підрозділу на одного із працівників підрозділу.

Посадові особи та працівники організації зобов'язані зна­ти і дотримуватися вимог Інструкції щодо виконання розроб­ки, оформлення, реєстрації, порядку проходження, зберігання документів і використання службової документації.

Керівники структурних підрозділів зобов'язані ознайом­лювати всіх прийнятих на роботу осіб з організацією діловод­ства в організації.

Особи, прийняті на посаду секретаря, діловода, інспекто-ра-діловода структурного підрозділу, зобов'язані протягом трьох днів після призначення їх на посаду пройти інструктаж в Управлінні справами з питань ведення діловодства.

При звільненні працівника структурного підрозділу з ро­боти або в разі відпустки, відрядження тощо всі не виконані ним службові документи передаються за вказівкою керівника структурного підрозділу для виконання та зберігання особі, яка його заступає, з відміткою про передачу в реєстраційно-контрольних картках, а справи (документи, література), що були взяті з архіву (бібліотеки), підлягають поверненню до архіву (бібліотеки). У разі необхідності їх отримує в архіві (бібліотеці) призначений працівник.

При звільненні або переміщенні діловодів структурних підрозділів складається акт здачі і приймання всіх справ, що знаходяться в поточному діловодстві, і всіх закінчених справ, які підлягають здачі до архіву. Акт складається у двох примірниках, затверджується керівником структурного підрозділу. Один примірник акта залишається у справах структурного підрозділу, а другий передається до Управління справами (канцелярії).

У разі звільнення начальника структурного підрозділу і призначенні нового у приймально-здавальному акті поряд з іншими питаннями висвітлюється стан діловодства (кількість документів, які знаходяться на виконанні, в тому числі прост­рочених, а також звернень громадян, стан архіву тощо).

У разі звільнення керівника діловодної служби всі доку­менти, печатки, штампи, бланки, засоби оргтехніки переда­ються новій призначеній особі згідно з актом, який затверд­жується керівником організації.

 

Керівники структурних підрозділів зобов'язані:

вживати необхідних заходів щодо скорочення службо­вого листування. Забороняється листування між струк­турними підрозділами з питань, які не потребують до­кументального оформлення і можуть бути вирішені в оперативному порядку;

забезпечувати регулярну перевірку стану діловодства та додержання правил ведення діловодства в підпоряд­кованих структурних підрозділах;

не допускати витребувань різних відомостей, звітів, зведень та інших документів, які не передбачені право­вими актами і не викликаються необхідністю;

здійснювати контроль за дотриманням вимог щодо складання, оформлення документів і організації діло­водства, передбачених державними стандартами на ор­ганізаційно-розпорядчу документацію;

сприяти раціоналізації діловодних процесів, вживати заходів щодо забезпечення діловодної служби суча­сним обладнанням, засобами оргтехніки та електронно-обчислювальними машинами (ЕОМ);

• забезпечувати організацію навчання працівників діло­водної служби для підвищення ділової кваліфікації.

Зі службовими документами, що не підлягають розголо­шенню, можуть ознайомитись тільки працівники організації, які мають до них безпосереднє відношення. Ознайомлення інших осіб, видача їм документів чи їх копій, довідок або відо­мостей службового характеру допускається тільки з дозволу керівництва організації.

Публікація службових документів у пресі, оголошення по радіо, телебаченню, використання в доповідях, лекціях, висту­пах здійснюється відповідно до Закону України "Про інфор­мацію" від 2 жовтня 1992 року за № 2657-ХІІ.

Мовою діловодства і документації, а також взаємовідно­син з органами державної виконавчої влади, міністерствами, відомствами, підприємствами, громадськими організаціями та громадянами є українська мова. У випадках, передбачених за­конами, мовою діловодства, документації та взаємовідносин із зазначеними вище органами та громадянами поряд з ук­раїнською мовою може бути мова більшості населення тієї чи іншої місцевості або мова, прийнятна для населення даної місцевості.

 

 

Завдання і функції діловодної служби.

 

Робота діловодної служби регламентується положенням про неї, яке розробляється на основі положення (статуту) про установу і Примірної інструкції та затверджується керівником установи. Дія-льність працівників діловодної служби регламентується посадови-ми інструкціями, які розробляються керівником діловодної служби на підставі кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціаліс-тів і службовців і затверджуються керівником установи.

Основним завданням діловодної служби є встановлення єдино-го порядку документування і роботи з документами в установі на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизо-ваної технології роботи з документами та скорочення кількості до-кументів.

Відповідно до основного завдання діловодна служба:

^ розробляє інструкції з діловодства та номенклатури справ;

> організовує за дорученням керівництва підготовку проектів документів, забезпечує оформлення і випуск документів;

> організовує і забезпечує документаційне та організаційно-технічне обслуговування роботи колегіальних органів;

> організовує друкарське виготовлення, копіювання і тиражу-вання документів;

^ уніфікує системи документації та документів з урахуванням можливості їх машинної обробки, вживає заходів до скоро-чення кількості форм і видів документів;

^ здійснює контроль за підготовкою та оформленням докуме-нтів, за їх своєчасним виконанням, вживає заходів до скоро-чення строк проходження і виконання документів, узагаль-нює та аналізує дані про хід і результати цієї роботи;

> приймає, реєструє, веде облік, забезпечує зберігання, опера-

тивний розшук, інформування за документами та доставляє

документи;

^ забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку, схоронності, якості оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності установи та організацій, що належать до сфери її управління, для передачі на держа-вне зберігання;

^ удосконалює форми і методи роботи з документами в уста-нові та організаціях, що належать до сфери її управління, з урахуванням використання організаційної техніки і персо-нальних комп’ютерів;

^ здійснює організаційно-методичне керівництво роботою з документами в підрозділах установи;

> організовує підвищення кваліфікації працівників установи в

роботі з документами;

^ впроваджує державні стандарти, уніфіковані системи доку-ментації (УСД), інші нормативи в установі та організаціях, що належать до сфери її управління;

> завіряє печаткою документи у випадках, передбачених ін-

струкцією по роботі з документами.

 

 

15. Функції керівника діловодної служби.

 

Діловодну службу очолює керівник, який призначається на по-саду і звільняється з посади керівником організації (установи). Ке-рівник діловодної служби повинен мати вищу або середню спеціа-льну освіту (із стажем роботи в діловодній службі не менше трьох років). Посадова особа, відповідальна за роботу з документами в організації, що не має діловодної служби, повинна мати досвід ро-боти у діловодній службі не менше трьох років.

Керівник діловодної служби за характером діяльності взаємодіє: ^з керівниками структурних підрозділів установи та організа-цій, що належать до сфери її управління, - з питань роботи з документами, контролю і перевірки виконання документів, роботи колегіальних органів, підготовки і подання необхід-них керівництву документів, використання інформації в слу-жбових цілях ^з юридичною службою - з правових питань, пов'язаних з під-готовкою документів;

^ із службами кадрів, праці і заробітної плати - з питань розс-тановки кадрів, підвищення кваліфікації посадових осіб, за-йнятих роботою з документами;

Мз службами матеріально-технічного постачання і господар-ського обслуговування - з питань забезпечення установи, і зокрема працівників діловодної служби, засобами оргтехніки, бланками документів, канцелярським приладдям, а також з питань побутового обслуговування працівників діловодної служби.

Керівник діловодної служби в межах своєї компетенції взаємо-діє з керівниками інших установ з питань роботи з документами. Керівник діловодної служби:

> контролює виконання встановлених правил роботи з докуме-

нтами в установі та організаціях, що належать до сфери її

управління;

^доповідає керівникові установи про стан роботи з докумен-тами;

> вносить на розгляд керівництва подання про приймання, пе-

реведення і звільнення працівників діловодної служби, зао-

хочення і накладення стягнення;

>вживає заходів і здійснює контроль за скороченням зайвої документаційної інформації в установі та організаціях, що належать до сфери її управління;

> підписує і візує документи в межах своєї компетенції;

^ бере участь у засіданнях колегії, а також нарадах, які прово-дяться керівництвом установи.

Керівник діловодної служби має право:

>залучати спеціалістів структурних підрозділів установи та організацій, що належать до сфери її управління, до підгото-вки проектів документів за дорученням керівництва;

>вимагати від структурних підрозділів установи та організа-цій, що належать до сфери її управління, відомості, необхідні для вдосконалення форм і методів роботи з документами;

>повертати виконавцям документи і вимагати їх доопрацю-вання в разі порушення встановлених вимог.

На керівника діловодної служби покладається персональна від-повідальність за:

> забезпечення дотримання встановленого порядку роботи з

документами в організації;

> виконання плану роботи і дотримання необхідних умов праці

посадових осіб діловодної служби; >дотримання трудової і виконавської дисципліни в колективі

діловодної служби.

 

16. Під структурою служби діловодства розуміють склад її підрозділів, їх співвідношення і форми взаємодії, які можуть мати характер підпорядкування та супідрядності. При визначенні структури служби діловодства враховуються вид і група органів управління, в яких вона створюється.

Структура служби діловодства залежить від обсягу документообігу, а також технології роботи з документами (рівня автоматизації та механізації діловодних процесів).

При формуванні структури служби діловодства слід прагнути до створення раціональної кількості підрозділів з урахуванням найпростіших організаційних зв'язків між ними, а також завдань, покладених на службу діловодства, і функцій, які вона має виконувати. Залежно від обсягу робіт (насамперед документообігу) служба діловодства може включати кілька структурних підрозділів (див. додатки 1,2).

Для виконання кожної функції у складі служби діловодства передбачають відповідні підрозділи. В установах з великим документообігом функції служби діловодства розподіляються між її підрозділами.

Секретаріат (секретарі та помічники керівника) розглядає і готує для доповіді керівникові установи вхідну кореспонденцію; складає за дорученням керівника проекти окремих наказів, листів, довідок тощо і погоджує їх з іншими структурними підрозділами; аналізує довідки та доповіді структурних підрозділів і готує висновки щодо них; складає проекти планів роботи колегії (іншого колегіального органу) на підставі пропозицій структурних підрозділів і подає їх на розгляд та затвердження колегії (іншого колегіального органу) установи; готує матеріали до засідань колегії (Іншого колегіального органу) і забезпечує їх своєчасне розсилання; оформляє протоколи засідань колегії (іншого колегіального органу); здійснює контроль за виконання рішень колегії (іншого колегіального органу); забезпечує підготовку необхідних матеріалів для нарад, які проводить керівник установи.

Підрозділ з раціоналізації діловодства (організаційно-методичного забезпечення, удосконалення організації діловодства) розробляє і впроваджує заходи з удосконалення організації діловодства в установі; організовує роботу з підвищення кваліфікації діловодного персоналу; здійснює контроль за станом діловодства в структурних підрозділах, розробляє інструкцію з діловодства, табель форм документів установи, альбом уніфікованих форм документів, переліки документів, які підлягають і не підлягають реєстрації, класифікаційні довідники, документограми, оперограми; складає зведену номенклатуру справ установи.

У центральних органах державної влади, інших центральних органах та установах, що мають підвідомчу мережу, на цей підрозділ покладають функції щодо підготовки відомчих (галузевих) переліків документів зі строками зберігання, типових або примірних номенклатур справ та інструкцій з діловодства для однорідних за характером діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління.

Підрозділ з контролю за виконанням документів відстежує хід виконання документів, здійснює контроль за виконанням структурними підрозділами доручень органів вищого рівня та керівництва установи, аналізує стан виконання документів, складає відповідні довідки для керівництва.

Підрозділ обліково-довідкової роботи здійснює облік, реєстрацію документів та інформаційно-довідкове обслуговування, готує для доповіді керівництву установи отриману кореспонденцію, контролює правильність складання й оформлення документів, що надаються на підпис керівництву, здійснює облік документів, складає номенклатуру справ служби діловодства, формує справи відповідно до чинної номенклатури, готує справи, завершені у діловодстві, для передавання до архіву установи.

Підрозділ з обліку та реєстрації звернень громадян здійснює прийом та реєстрацію таких документів, готує на розгляд керівництву кореспонденцію з найважливіших питань, направляє кореспонденцію до структурних підрозділів на виконання, здійснює контроль за строками виконання звернень, вивчає й узагальнює матеріали з розгляду звернень громадян, організовує прийом відвідувачів.

Підрозділ з приймання та відправлення кореспонденції (експедиція) здійснює приймання вхідної кореспонденції та ЇЇ розподіл за структурними підрозділами, проводить щоденний облік документів, складає за встановленою формою зведення про документообіг в установі, здійснює приймання та відправлення (доставку) вихідної кореспонденції.

Підрозділ автоматизації діловодства здійснює впровадження у роботу з документами новітніх інформаційних технологій, зокрема систем автоматизації діловодства, електронного документообігу, електронного цифрового підпису, а також сучасної офісної техніки, забезпечує їх технічний супровід та збереженість інформації.

Архівний підрозділ (архів) здійснює приймання, облік, зберігання і використання справ, завершених у діловодстві, бере участь у рецензуванні номенклатур справ структурних підрозділів, надає методичну допомогу з питань проведення експертизи цінності документів та оформлення справ, здійснює контроль за правильністю формування, зберігання і використання справ у структурних підрозділах, готує справи до передавання до державних архівних установ (архівних відділів міських рад), надає методичну допомогу архівам підвідомчих установ.

Підрозділ друкування та розмножування документів здійснює комп'ютерний набір службових документів (як правило, для керівництва), редагування та правку надрукованого матеріалу, проводить стенографування засідань колегіальних органів, нарад, конференцій з подальшими розшифруванням текстів та їх друкуванням, здійснює розмножування документів.

Залежно від обсягу робіт (документообігу установи) в підрозділах служби діловодства виокремлюють групи, бюро. Наприклад, у підрозділі з приймання та відправлення кореспонденції - групи з опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції, конфіденційних документів, кур'єрську групу; у підрозділі обліково-довідкової роботи - групи реєстрації, інформаційно-довідкового обслуговування.

В установах також можливе суміщення в одному підрозділі кількох функцій. Подеколи виконання певних видів робіт покладається на окремих співробітників служби діловодства відповідно до їх функціональних обов'язків, закріплених у посадових інструкціях.

У невеликих установах забезпечення діловодного процесу покладається на секретаря керівника.

Роботу служби діловодства організовують таким чином, щоб спеціалісти установи по можливості були позбавлені необхідності виконувати технічні операції з діловодного обслуговування.

17. Види організаційно-правових документів: загальна характеристика.

Організаційно-правові документи - група різних за назвою документів, які регламентують діяльність організації, ЇЇ структурних підрозділів і посадових осіб, закріплюють за ними функції, обов'язки та права на тривалий час.

До організаційно-правових документів відносяться:

o статут організації;

o положення про організацію, ЇЇ структурні підрозділи;

o регламенти роботи колегіальних та дорадчих органів, апарату управління або керівництва;

o штатні розклади;

o інструкції, правила, пам'ятки. Організаційно-правові документи порівняно з розпорядчими

та довідково-інформаційними є більш загальними та ґрунтовними. Ця підсистема управлінської документації має. вишу юридичну силу, оскільки документи розпорядчої та довідково-інформаційної групи створюються (складаються) на підставі організаційно-правової документації.

Організаційно-правова документація містить положення суворо обов'язкові для виконання, вони реалізують норми адміністративного права і виступають правовою основою діяльності підприємства. Ці документи в обов'язковому порядку проходять процедуру затвердження уповноваженим на це органом - вищою організацією, керівником даної організації або її колегіальним органом (наприклад, зборами акціонерів або Радою директорів) тощо.

Організаційно-правові документи з огляду на термін дії, відносяться до безстрокових і діють до їх відміни або до затвердження нових. Порядок внесення змін і доповнень до ОПД та їх перегляду залежить від виду організаційно-правових документів. Наприклад, зміни і доповнення до статуту організації вносять відповідно до встановленої законом процедури - за рішенням вищого органу управління підприємством (загальними зборами акціонерів та ін.) з обов'язковим інформуванням органу, який здійснює державну реєстрацію підприємств (тобто виконкому). Зміни до штатного розкладу вносяться при необхідності наказами або розпорядженнями керівника.

Розробляються організаційно-правові документи керівництвом підприємства або підрозділу із залученням кваліфікованих спеціалістів, які добре знають роботу установи як в цілому, так і за окремими напрямками.

Організаційно-правова документація оформлюється на стандартному аркуші паперу з обов'язковим нанесенням всіх необхідних реквізитів: назва установи, найменування документа, дата, номер документа, заголовок до тексту, підпис, гриф затвердження, візи тощо.

Текст більшості організаційно-правових документів складається із розділів, які мають власні заголовки і поділені на пункти, що пронумеровані цифрами.

В процесі підготовки організаційно-правові документи в обов'язковому порядку проходять процедуру погодження (візування) з усіма зацікавленими підрозділами та особами, юридичною службою (юристом). Крім того, більшість організаційних документів має бути затверджена вищим органом або пройти реєстрацію у Міністерстві юстиції України. Датою набуття чинності певного організаційно-правового документа є дата його затвердження або реєстрації.

Статут - це юридичний акт, зведення правил, які регулюють діяльність організації, установи, товариства громадян, їхні відносини з іншими організаціями та громадянами, визначають їхню структуру, функції, правовий статус та обов'язки у певній сфері державного управління або господарської діяльності.

Існують два види статутів: типові й індивідуальні.

Типові статути потрібні для певних груп, організацій, підприємств: акціонерні товариства (AT), малі підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю (TOB). Вони затверджуються вищими органами державної влади та управління, з'їздами громадських організацій.

Індивідуальні статути розробляються для певної організації шляхом конкретизації типового статусу: AT "ІРИНА", TOB "ГЕТЬМАН", ПП "БАРВІНОК". Затверджуються вони вищою установою, якій Підпорядковується підприємство, організація.

Положення - це правовий акт, що встановлює основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів, установ, організацій, підприємств (філій), що їм підпорядковані, а також суспільно-політичних об'єднань громадян.

Регламент - правовий акт, який установлює порядок діяльності керівництва організації, колегіального або дорадчого органу.

Штатний розклад - документ, що встановлює структуру, штатний склад і штатну чисельність організації відповідно до її Статуту (Положення).

 

 

18. Види організаційно-розпорядчих документів: загальна характеристика.

Основними видами організаційно-розпорядчих документів є:

o накази;

o розпорядження;

o постанови;

o рішення;

o вказівки та ухвали.

Наказ - це правовий акт, що його видає керівник для вирішення основних та оперативних завдань, які поставлено перед даним підприємством, установою, органом влади.

Часто накази видають на підставі та з метою виконання чинних законів, указів, постанов і рішень уряду, наказів та інструкцій вищих органів.

Накази також видаються з питань створення, організації, ліквідації, перейменування, зміни масштабу діяльності підприємства або структурного підрозділу, затвердження (введення в дію) або зміни положень, правил, інструкцій, планів, структури.

За призначенням накази поділяються на два види:

o накази з питань основної діяльності (загальних питань), які, у свою чергу, поділяються на:

ініціативні для оперативного впливу на процеси,

що виникають у середині підприємства;

накази на виконання розпоряджень вищих органів.

o накази з особового складу.

Розпорядження - це акт управління посадової особи, державного органу, організації, що виданий у межах їхньої компетенції

1 має обов'язкову юридичну силу щодо громадян (працівників) та підлеглих організацій, яким адресовано розпорядження.

Розпорядження становлять підзаконні акти й поділяються на

2 групи:

o розпорядження загального характеру - тривалої дії;

o розпорядження окремого характеру -стосуються окремого вузького питання.

Розпорядження видають Кабінет Міністрів України, місцеві ради, представники Президента України на місцях, а також керівники колегіальних органів державного управління, адміністрація підприємства в межах наданих законом прав для розв'язання оперативних питань.

Постанова - правовий акт, що приймається найвищими і деякими центральними органами колегіального управління (комітетами, комісіями) з метою вирішення важливих і принципових задач, що стоять перед даними органами.

У постановах розкривають господарські, політичні й організаційні питання. Часто за допомогою постанов затверджують різні нормативні документи (типові інструкції, нормативи тощо).

Розрізняють такі види постанов:

o постанови, що адресуються для виконання іншим органом;

o постанови організаційного характеру.

Перші призначені для виконання підприємствами, установами, посадовцями. Другі дозволяють вирішувати організаційні питання діяльності комісій, комітетів (питання, пов'язані зі створенням органу, розподілом обов'язків між членами, затвердженням плану).

и спільні акти, що видаються кількома неоднорідними (колегіальними і тими, що діють на основі принципу єдиноначальності державними органами, громадськими організаціями тощо).

За юридичними властивостями рішення можуть бути:

o нормативними;

o індивідуальними.

У нормативному рішенні відображається робота підприємств, торгівлі, побутового обслуговування населення тощо. Рішення складають члени Держадміністрації, члени місцевих рад, постійні комісії.

Індивідуальні рішення складаються з різних питань (встановлення опіки, про прийняття в експлуатацію будівельного об'єкту тощо). Проекти індивідуальних рішень готують депутати, фахівці та зацікавлені організації.

Вказівка - документ організаційно-метедичного характеру, що видається органами державного управління, міністерствами, відомствами; організаціями з питань, пов'язаних із процесом виконання наказів, інструкцій і інших документів (при оформленні відряджень, накладенні стягнень та ін.).

В організаціях право видання вказівки надано керівникам, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів, які діють на правах єдиноначальності в межах їх компетенції.

Вказівки видаються під час оформлення відряджень, рішень поточних організаційних питань, а також для доведення до виконавців нормативних матеріалів.

Ухвала - правовий акт, що приймається місцевими радами, державними адміністраціями та виконавчими комітетами.

Ухвалою оформлюють також результати діяльності інших колегіальних органів - колегій міністерств і відомств, наукових рад, судів тощо.

В ухвалі визначається територія, коло осіб, на яких вона поширюється, конкретні посадові особи, установи, що зобов'язані контролювати виконання документа. З ухвалою також ознайомлюють населення через засоби масової інформації.

Ухвали складаються із вступної частини, в якій констатується стан питання, що розглядається, і постановчої, що містить переліки заходів із зазначенням термінів виконання й службових осіб, які несуть відповідальність за своєчасне втілення їх у життя, а також тих, кому доручено контроль за виконанням ухвали.


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 447 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Функції та класифікація документів | Застосування національних стандартів. | Впровадження в Україні міжнародних стандартів. 1 страница | Оформлення наказу | Рішення | Реквізити | И реквизиты остальные нам давала Боряк Т.Г. так что смотрите ещё в них. | Видова схема руху документів в установі. | Типові строки виконання документів | Розгляд документів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Впровадження в Україні міжнародних стандартів. 2 страница| Впровадження в Україні міжнародних стандартів. 4 страница

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.038 сек.)