Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Забезпечення функціонування та побудови суоп в організації

Читайте также:
  1. III група— установи й організації при Кабінеті Міністрів України.
  2. А) для спеціалістів зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів
  3. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
  4. Аналізування зовнішніх загроз, їх причин та можливих наслідків для організації
  5. б) для спеціалістів аеродромно-технічного забезпечення польотів
  6. Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування в розвинутих країнах.
  7. В) незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем і забезпечення при цьому їхнього вирішення відповідними коштами.

Система управління охороною праці на підприємстві (СУОПП) - це сукупність відповідних органів управління підприємством, які на підставі комплексу нормативно-правових актів, інструкцій тощо ведуть цілеспрямовану, планомірну діяльність з метою виконання поставлених завдань з охорони праці.

Основні завдання СУОПП:

Ø запобігання виробничим травмам, професійним захворюванням, пожежам та аваріям;

Ø дотримання вимог колективних договорів, законодавства і нормативно-правових актів з охорони праці;

Ø виховання самосвідомості працівників підприємства з питань безпеки праці з метою їх ставлення до них, як до головних своїх обов’язків;

Ø залучення працівників підприємства до планування, організації, мотивації, контролю та оцінки ефективності заходів з охорони праці;

Ø визначення і розподіл обов’язків, прав і відповідальності за стан охорони праці між всіма керівниками підприємства;

Ø забезпечення необхідної компетенції посадових осіб, спеціалістів та всіх працівників в питаннях, що пов’язані з виконанням покладених на них обов’язків, розумінням своїх прав, обов’язків і відповідальності;

У спрощеному вигляді будь-яка система управління – це сукупність суб’єкта управління та об’єкта управління, що перебувають у певному середовищі та інформативно зв’язані між собою (рис. 1.4.1). У суб’єкті управління можна виділити два органи – управляючий і виконавчий. Управління завжди здійснюється задля досягнення певної мети. Мета управління охороною праці – забезпечення безпеки, збереження здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності.

І суб’єкт, і об’єкт системи визначаються її рівнем.На державному рівні суб’єктом управління є Кабінет Міністрів, виконавчим органом є Держгірпромнагляд, а об’єктами управління – діяльність галузевих міністерств, обласних і місцевих державних адміністрацій із забезпечення безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в установах та організаціях.

На галузевому рівні суб’єктом управління є відповідне галузеве міністерство або відомство (комітет), а об’єктами управління – діяльність підприємств, установ та організацій галузі із забезпечення на них безпечних і здорових умов праці.

Суб’єкт управління на регіональному рівні – відповідна державна адміністрація, а об’єкт управління – діяльність підприємств, установ та організацій, розташованих на території даного регіону, із забезпечення на них безпечних і здорових умов праці.

Суб’єктом управління в СУОП підприємства є роботодавець, а в цехах, на виробничих дільницях і в службах – керівники відповідних структурних підрозділів і служб. Об’єктом управління в СУОП підприємства є діяльність структурних підрозділів і служб підприємства із забезпечення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах і на підприємстві загалом.


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 347 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Торговельні операції комерційних банків в іноземній валюті | Кредити надані суб’єктам господарської діяльності | Кредити надані фізичним особам | Форми та види кредитного забезпечення | Аналіз кредитоспроможності позичальника | Контроль банку за виконанням умов кредитного договору | Формування резервів під кредитні ризики | Внутрішньобанківські операції банку. | Фінансова звітність банків | Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Яке значення мають галузеви програми полипшення стану безпеки гигиени праци та виробничого середовища| Примірний розподіл социальних обовязкив з охорони праці керівників

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)