Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яке значення мають галузеви програми полипшення стану безпеки гигиени праци та виробничого середовища

Читайте также:
  1. IV. Виконати тест «Педагогічні ситуації» на визначення рівня розвитку педагогічних здібностей майбутніх інженерів-педагогів, зробити самостійні висновки.
  2. Y. Напишіть про будь-яку молодіжну організацію вашого міста, її призначення.
  3. Активи, зобов’язання та власний капітал виробничого підприємства «Промисловець» станом на 01.01.20__р.
  4. Алгоритм визначення дотацій вирівнювання
  5. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
  6. Аналіз факторів макросередовища підприємства
  7. Аналіз факторів мікросередовища

Кабінет Міністрів України відзначає, що Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в основному була виконана. У ході реалізації програми закладено основи для впровадження економічних методів управління охороною праці в державі, започатковано створення галузевих, регіональних та виробничих програм з питань охорони праці, організовано мережу спеціалізованих центрів для експертизи технічного стану виробничих об'єктів, підвищення безпеки їх експлуатації; розробляється і впроваджується єдина автоматизована інформаційна система; створено Національний науково-дослідний інститут охорони праці, Науково-інформаційний і навчальний центр, науково-виробничий журнал "Охорона праці", служби охорони праці в обласних, районних і міських органах державної виконавчої влади; розроблено і виготовлено дослідний зразок автоматизованої системи контролю пиловибухонебезпечності та захисту мережі гірничих виробок на вугільних шахтах від вибухів пилу; організовано випуск багатьох засобів індивідуального захисту, що раніше не випускалися в Україні. Вирішено ряд інших важливих завдань.

Однак здійснювані заходи поки що не привели до помітного поліпшення стану безпеки та умов праці. Рівень виробничого травматизму та професійних захворювань в Україні залишається вищим, ніж в інших країнах СНД. В той же час в металургійній, хімічній, легкій і текстильній галузях промисловості, а також на підприємствах Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Миколаївської, Полтавської, Сумської областей та в м.Києві кількість загиблих збільшилася. Незадовільно організовано роботу з охорони праці в агропромисловому комплексі, де в минулому році допущено нещасних випадки зі смертельним наслідком 36 відсотків їх загальної кількості в суспільному виробництві.

Викликає тривогу становище з охороною праці на підприємствах вугільної промисловості. Внаслідок профзахворювань і трудового каліцтва переведено на інвалідність велика кількість чоловіки. Значне підвищення рівня смертельного травматизму і аварійності на виробництві в цілому по Україні спостерігається і в поточному році. Високим залишається рівень травматизму на підприємствах Міністерства вугільної промисловості, Міністерства сільського господарства і продовольства, а також на підприємствах в Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Донецькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Хмельницькій та інших областях.

Основними причинами високого рівня травматизму і аварійності на виробництві залишаються низька трудова та технологічна дисципліна, експлуатація великої кількості морально застарілих і фізично зношених споруд, машин і устаткування, значна нестача протиаварійної апаратури, а також засобів індивідуального захисту працюючих, забезпеченість якими становить 15-30 відсотків, низький рівень знань з техніки безпеки праці.Не завжди виконуються рішення Кабінету Міністрів України щодо персональної відповідальності міністрів, керівників відомств, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих комітетів сільських, селищних і міських Рад, підприємств, установ, організацій за координацію та контроль роботи з питань охорони праці. Не відповідає вимогам сьогодення ефективність управління охороною праці на державному, галузевому, регіональному і виробничому рівнях.

 

 

 

9. яке значення мають положення про организацию системи управлиння охороною праци в галузи.структура та змист
Метою вивчення дисципліни ,,Охорона праці в галузі” є формування у студентів переконань, щодо важливості питань охорони праці, їх пріоритетності на фоні суто виробничих питань.

Загрузка...

Рівень виробничого травматизму на підприємствах України залишається ще досить високим (для статистики).
Щорічно на виробництві травмується близько 120 тис. чоловік, з яких приблизно 2 тис. гинуть, більше ніж 10 тис. отримують професійні захворювання. Це не тільки особисті і сімейні трагедії. Це нічим не виправдані втрати нашого суспільства.
Рівень виробничого травматизму у нас в державі у 5 - 8 разів вищий, ніж у країнах з розвиненими ринковими механізмами. Причина такого становища в тому, що в народному господарстві ще не відбувся перехід до справжніх ринкових відносин і тому на підприємствах не виникла справжня мотивація цієї діяльності.
З набуттям незалежності Україна однією з перших республік колишнього Союзу (РСР) прийняла спеціальний закон ,,Про охорону праці” (1992 р.) (Нова редакція -2002 рік - 21 листопада)

Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.
В законі України ,,Про охорону праці” ( розділ 1 ,,Загальні положення”, ст. 4 ,,Державна політика в галузі охорони праці”) говориться: державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою України та спрямована на створення комплексних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.
Управління охороною праці – це підготовка, прийняття та реалізація рішень щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення здоров´я та працездатності людини під час роботи. Система управління охороною праці (СУОП) є складовою загальної системи упраілвння підприємством (установою).

Виробнича діяльність на підприємстві (в установі) - це нав­чання робітників та службовців, технічна підготовка виробниц­тва, матеріально-технічне постачання, експлуатація виробничого обладнання, організація виробничих процесів тощо. Зважаючи на це визначають відповідні завдання управління охороною пра­ці, мету, орган (підрозділ або слулсба) та критерії ефективності управління.

Встановлення мети, завдання та критеріїв ефективності кож­ного об'єкта управління дає змогу контролювати реальний сту­пінь виконання. На підставі інформації про стан об'єкта управ­ління орган управління (адміністрація, керівник) приймає рішення про застосування відповідних дій щодо виконання зав­дань з охорони праці.

До функцій управління охороною праці належать:

• прогнозування та планування робіт;

• організація роботи;

• оперативне керівництво та координація;

• стимулювання, контроль, облік і аналіз роботи.

Рекомендації з формування СУОП на виробництві, затверд­ивші наказом МИС України № 398 від 27.06.2006 р., визначають мінімальні вимоги до заходів суб'єкта господарювання із забезпе­чення безпечних і здорових умов праці найманих працівників. Ці вимоги поширюються на всі суб'єкти господарювання, що вико­ристовують найману працю, незалежно від форми власності та виду діяльності.

СУОП - це частина загальної системи управління виробниц­твом, яка сприяє запобіганню нещасним випадкам і професійним захворюванням, а таколс небезпечним ситуаціям для третіх осіб, які виникають у процесі виробничої діяльності. СУОП має у своє­му складі комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямованих на виконання вимог законодавчих і нормативно-иравових актів з промислової безпеки й охорони праці.

Аудит охорони праці та промислової безпеки - документаль­но оформлене системне обстеження й аналіз стану умов і безпеки праці для визначення їх відповідності критеріям, встановленим законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці і промислової безпеки.

Для розроблення та втілення СУОП рекомендовано створити координаційну раду під керівництвом суб'єкта господарювання та за участі представників служби охорони праці, профспілок або осіб, які уповноважені колективом працівників.

 

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 435 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Неторговельні операції комерційних банків в іноземній валюті | Торговельні операції комерційних банків в іноземній валюті | Кредити надані суб’єктам господарської діяльності | Кредити надані фізичним особам | Форми та види кредитного забезпечення | Аналіз кредитоспроможності позичальника | Контроль банку за виконанням умов кредитного договору | Формування резервів під кредитні ризики | Внутрішньобанківські операції банку. | Фінансова звітність банків |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі| Забезпечення функціонування та побудови суоп в організації

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)