Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ

Читайте также:
  1. Quot;Обороти между субконто " - використовується для аналізу оборотів між одним або всіма субконто одного виду та одним або всіма субконто іншого виду.
  2. Аналіз використання ідей В.О. Сухомлинського педагогами сучасної школи
  3. Аналіз виробів-аналогів, остаточний вибір конструкції.
  4. Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства
  5. Аналіз ефективності проведення рекламної кампанії
  6. Аналіз закордонного досвіду.
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

РОЗДІЛ 2

2.1 Загальна характеристика підприємства СТОВ “Можарівське”

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Можарівське» діє у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про селянське фермерське господарство», «Про власність», "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших законодавчих актів України. Місцезнаходження СТОВ “Можарівське” Україна, 11130, Житомирська обл., Овруцький район, с. Можари.

Історія створення:

- колгосп ім. Хрущова створений 1950 р. на базі колгоспів «Нове життя» і «Соцперебудова»

- колгосп «За комунізм» с. Можари створений в 1953 р. на базі колгоспу ім.Хрущова

- колгосп «Комуніст» створений в 1974 р. на базі колгоспів «За комунізм» с. Можари та «Прапор комунізму» с. Левковичі

- КСП «Льонок» створено 30.03.1993 р. на колективній власності і є правонаступником колгоспу «Комуніст»

- СТОВ “Можарівське” засноване 22.02.2006 р. і являється правонаступником КСП «Льонок»

СТОВ “Можарівське” є юридичною особою за законодавством України з дня його державної реєстрації. Має цивільну правоздатність та дієздатність, може від свого імені виступати в суді, господарському суді та третейському суді, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки. СТОВ “Можарівське” є суб'єктом господарювання відповідно до діючого законодавства України.

СТОВ “Можарівське” має самостійний баланс, діє на засадах повного господарського розрахунку, відкриває розрахунковий та інші рахунки, в тому числі і валютні, в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штами та інші штампи, фірмові бланки та інші необхідні реквізити.

СТОВ “Можарівське” має право придбавши майно, передавати своє майно філіям, представництвам, іншим відособлені підрозділам та дочірнім підприємствам, продавати і передавши в безоплатне користування іншим підприємствам, організаціям та установам, а також окремим громадянам належне йому майно і кошти, обмінювати, здавати в оренду, передавати безкоштовно належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, списувати їх з балансу.

Господарство створене з метою задоволення потреб населення в різного роду послугах, товарах народного споживання, продукції науково-дослідного, промислового, сільськогосподарського, виробничо-технічного та іншого призначення, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України для насичення споживчого ринку товарами і послугами підвищеного попиту, розвитку інфраструктури та отримання прибутку.

СТОВ “Можарівське” розташоване в західній частині Овруцького району Житомирської області, який входить в зону Полісся. Відстань від СТОВ “Можарівське” до: обласного центру м. Житомир - 170 км; районного центру м. Овруч - 25 км.

Метою діяльності підприємства є отримання прибутку за рахунок виробничої, торгівельної, посередницької, комерційної та іншої діяльності. Предметом діяльності товариства є виробництво, зберігання, та реалізація сільськогосподарської продукції, молока, м'яса, зерна, овочів, та інших технічних культур.

Клімат Овруцького району помірно континентальний з м'якою зимою та помірно теплим літом. Середньорічна температура повітря складає +6,40С з коливанням від -340С в січні до +360С в серпні місяцях. Тривалість періоду активної вегетації з температурою понад 10°С становить 196 днів, з 11 квітня по 24 жовтня. Середня сума опадів за рік складає 570 мм, з них за період з температурою повітря понад +100С, -340мм. В літній час бувають зливи і грози, іноді, з випаданням граду, що приводить до змиву верхнього родючого шару ґрунту, псування посівів, скошеного сіна та трав. Хоча останні 5років влітку настають засушливі періоди. Пануючими вітрами являються південно-західні і західні влітку та південно-західні і південні взимку. Швидкість вітрів досягає 15м/сек.

Рельєф південної та південно-західної частини основного масиву землекористування сильно хвилястий. Тут переважають яри та балки. Всі яри, в основному, витягнуті з південного заходу на північний схід. Північна частина території, в основному, являє собою рівнину, зустрічаються незначні впадини та підвищення. Ґрунтовий покрив орних земель на території господарства одноманітний. Дерново-підзолистий тип ґрунтів, в основному, піщаного і супіщаного механічного складу площею 1958,0 га створився на водно-льодовикових відкладах і морені. В понижених місцях утворилися болотні та торф’яно-болотні ґрунти, які займають площу 1027,0 га. Ясно-сірі опідзолені супіщані і суглинкові ґрунти та їх глеюваті відміни, площа яких 698,0 га займають значну площу орних земель. Залягають вони на підвищених елементах рельєфу, що зумовлює їх змив.

СТОВ “Можарівське” має сприятливі умови виробництва. Як видно з характеристики господарство розташоване у сприятливому районі для вирощування більшості зернових і технічних культур. При правильному і раціональному користуванні ресурсами підприємство матиме перспективи для свого подальшого успішного розвитку.

Оперативне керівництво діяльністю підприємства здійснює директор, який виконує такі функції: організовує роботу правління, забезпечує підготовку для обговорення на його засідання, виконання рішень; здійснює оперативне керівництво діяльністю підприємства; вносить пропозиції по переліку та персональному складу посадових осіб підприємства; представляє інтереси підприємства у всіх інстанціях, видає доручення, має право першого підпису документів підприємства; сприяє роботі ревізійної комісії. Контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства здійснює засновник підприємства і виконує такі функції: контролює дотримання статуту, збереження майна та коштів підприємства, законність проведення фінансових та господарських операцій; перевіряється достовірність звітів про діяльність підприємства; бере участь у складанні ліквідаційного балансу при ліквідації підприємства.

Облік виробництва, контроль за використанням засобів та дотриманням фінансової дисципліни, складання звітів та балансів, розрахунки з робітниками та службовцями здійснює бухгалтерія.

Функції контролю якості продукції, запобігання браку, виконання робіт у відповідності з вимогами стандартів і технічних умов, розробки та впровадження систем управління якістю покладені на агронома. Необхідно чітко уявити діяльність господарства, його розмір, виробниче направлення, рівень інтенсивності сільськогосподарського виробництва, економічну ефективність процесу інтенсифікації. Це дає можливість у подальшому визначити галузі виробництва, найбільш важливі для даного господарства.

Організаційна структура являє собою внутрішньо системний порядок, форму організаційних відносин і елементів. Вона створюється суб’єктом управління для оптимізації зв’язків і відносин. В них відображаються всі її основні характеристики й елементи, а саме: поділ (спеціалізація) праці за посадами (директор, начальник цеху, майстер); групування посад за підрозділами (відділ, бюро); склад посад і підрозділів (інженер-конструктор, економіст); компетенція та ієрархія посад (директор, головний інженер, головний конструктор, конструктор та ін.); порядок зв'язків між посадами, підрозділами.

Структура організації обумовлює рівні відповідальності, ступінь делегування повноважень, права і обов'язки персоналу та впливу на швидкість прийняття рішень. Організаційна структура є базисом оптимізації функціонування підприємства та використання його виробничо-технологічного потенціалу (рис.1.1).

 

Директор
Головний економіст
Головний бухгалтер
Агроном
Головний ветеринар
Зоотехнік
Головний інженер
Економіст
Бухгалтер
Бригадир
Ветеринар
Технік штучного осіменіння
Електрик
Завідуючий складом
Механік

 

 

 


Рис.1.1. Організаційна структура управління СТОВ “Можарівське”

Директор дає розпорядження керівникам відділів. Кожен з нижче наведених робітників виконують ряд певних функцій, що в свою чергу і створює організаційну структуру в управлінні СТОВ “Можарівське”.

В існуючих умовах на даному підприємстві склалася організаційна структура, схематично подана на рис. 1.1. Вона являє собою сукупність підрозділів господарства, зайнятих основною діяльністю, а також обслуговуючих і допоміжних виробництв які здійснюють свою діяльність на основі кооперації і поділу праці в середині СТОВ “Можарівське”.

На фермах займаються і відгодівлею молодняку ВРХ. Функціональні служби підприємства здійснюють кваліфіковане керівництво окремими галузями відповідно до діючих в підприємстві положень про ці служби.

Обслуговуюче і підсобне виробництво в господарстві представляють: машинно-тракторний парк, ремонтна майстерня, столярна майстерня, складське господарство, будівельна бригада, пилорама, млин. Потягом останніх трьох років організаційна структура СТОВ “Можарівське” залишалась без змін. В останні роки в СТОВ “Можарівське” спостерігається тенденція скорочення кількості зайнятих працівників. Це пояснюється низкою причин і, насамперед, відсутністю підтримки сільськогосподарського товаровиробника з боку держави, що проявляється у неврегульованості паритету цін на сільськогосподарську продукцію, важкими умовами праці, обмеженістю вибору роботи за фахом і бажанням, низьким рівнем оплати праці і соціального захисту працівників села.

Для здійснення виробничого процесу, СТОВ “Можарівське” використовує принцип компактності. Всі підрозділи господарства розміщені таким чином, щоб на організаційні заходи використовувалося як найменше часу. Так, за потреби щось зробити за допомогою техніки на товарно-молочному комплексі, не потрібно йти на інший кінець господарства за допомогою, тракторна бригада знаходиться поряд. Такий спосіб розміщення виробничих підрозділів також сприяє прийняттю термінових рішень, так як всі керівники поряд.

Про незначні розміри господарства свідчать показники наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 2.1

Аналіз розміру СТОВ “Можарівське”

Показник 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2013 р. у % до 2011 р.  
 
 
Середньорічна чисельність працюючих, осіб 72,1  
в т.ч. в рослинництві 57,1  
в тваринництві 78,7  
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн. 3588,5 3478,5 93,6  
Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн. 3,2 разів  
Виручка від реалізації с.-г. продукції, тис. грн. 2370,9 5206,1 8383,3 3,5 разів  
- рослинництва 2198,8 1884,1 3527,2 160,4  
- тваринництва 57,8 3293,3 4805,5 8314,0  
- послуг 114,3 28,7 50,6 44,3  

Джерело: розраховано за даними підприємства.

З наведених в табл. 1.1 показників видно, що підприємство дійсно з своїми розмірами не є великим. Цьому підтвердженням слугують всі наведені показники. На 27,9% зменшилася кількість працюючих в господарстві. Чистий дохід від реалізації с/г продукції збільшився в 3,5 рази, завдяки тваринництву, де чистий дохід збільшився у 8 раз.

Важливо визначити те, на які галузі виробництва орієнтоване дане господарство. Спеціалізація – це переважаючий розвиток кількох або однієї галузі з метою масового виробництва ряду чи одного виду продукції на основі фондо- та енергоозброєності праці з урахуванням природо економічних умов певної зони. Вона визначає напрями розвитку сільськогосподарського підприємства. Для визначення спеціалізації досліджуваного підприємства, розглянемо структуру товарної продукції (табл.2.1).

Таблиця 2.2

Склад і структура товарної продукції в СТОВ “Можарівське”

Вид продукції 2011 р. 2012 р. 2013 р. В середньому за 3 роки
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Продукція рослинництва
Зернові та зернобобові -всього, в. т. ч.: 556,4 23,5 28,6 24,5 1367,1 25,5
- пшениця озима 33,4 1,4 850,8 16,3 1904,7 22,7 929,6 13,5
- жито 28,1 1,2 119,2 2,3 - - 49,1 1,2
- просо 37,7 1,6 33,5 0,6 7,4 0,1 26,2 0,8
- кукурудза на зерно 200,4 8,5 - - 0,8 0,01 67,1 2,8
- овес 28,6 1,2 33,1 0,6 94,3 1,1 52,0 1,0
- інші зернові та зернобобові 228,2 9,6 452,4 8,7 48,8 0,6 243,1 6,3
Соняшник 283,1 11,9 386,1 7,4 1455,6 17,4 708,3 12,2
Ріпак озимий 2,2 0,1 - - 6,8 0,1 3,0 0,1
Інша продукція рослинництва 1357,1 57,2 0,2 8,8 0,1 458,3 19,2
Разом по рослинництву 2198,8 92,7 1884,1 36,2 3527,2 42,1 2536,7 57,0
Продукція тваринництва
Приріст ВРХ     2744,9 52,7 3328,8 39,7 2024,6 30,8
Молоко 1,0 497,6 9,6 1457,4 17,4 659,7 9,3
Мед 8,5 0,4 5,4 0,1 - - 4,6 0,2
Інша продукція тваринництва 25,3 1,1 45,4 0,9 19,3 0,2 30,0 0,7
Разом по тваринництву 57,8 2,4 3293,3 63,3 4805,5 57,3 2718,9 41,0
Послуги в сільському господарстві 114,3 4,8 28,7 0,6 50,6 0,6 64,5 2,0
Продукція с. г. і послуги 2370,9 5206,1 8383,3 5320,1 100,0
                             

 

Отже, дані таблиці 2.2 свідчать, що основну частину грошових надходжень підприємство отримує від виробництва продукції рослинництва – 2718,9 тис. грн. в середньому за три роки, 2024,6 тис. грн. з яких — приріст ВРХ. Виробництво продукції рослинництва також приносить значне надходження коштів, і складає в середньому за три роки а зокрема, від вирощування зернових – 1118,1 тис. грн., та ріпаку – 592,0 тис. грн., що складає 35,1 та 18,6 % відповідно. Це пов’язано з тим, що територія, на якій знаходиться господарство, характеризується родючими ґрунтами, сприятливими для вирощування зернових культур та ріпаку. Виробництво продукції тваринництва також приносить значне надходження коштів, і складає в середньому за три роки 41,7 %, 24,4 % з яких — виробництво молока. Це говорить про те, що провідною є галузь рослинництва, яка спеціалізується на вирощуванні зернових та ріпаку, а допоміжною – галузь тваринництва, головним напрямком якої є виробництво м’ясо-молочної продукції.

Земля, як найважливіший засіб виробництва в сільському господарстві, в процесі його інтенсифікації постійно покращується, підвищується її родючість. В результаті відбувається перехід одних сільськогосподарських угідь в інші. Загальна земельна площа яка була використана в сільському господарстві для виробництва продукції рослинництва та тваринництва у СТОВ “Можарівське” у 2013 р. складає 1003,3 га. Рівень сільськогосподарського виробництва значною мірою залежить від якісного складу земель. Земельні угіддя в основному дерново-підзолисті, піщані, чорноземи та супіщані ґрунти. Результати господарської дiяльностi залежать від рівня забезпеченості підприємства земельними угіддями і їх вiдповiдностi виробничому напрямку. Види земельних угідь і їх структура наведені в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Склад i структура земельних угідь у СТОВ « Можарівське»

Види угідь 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2013 р. до 2011 р.,+/-
га % га % га %
Загальна земельна площа в т. ч.:
сільськогосподарські угіддя ,з них
 
рілля 83,3 83,6 83,9
пасовища 16,7 16,4 16,1 -7

 

Дані таблиці 2.3 свідчать, що склад i структура земельного фонду господарства за період, що аналізується, майже не змінилася. Найбільшу земельну площу займає рілля – 995 га., його загальна площа в 2013 р. порівняно з 2011 р. збільшилася на 7 га. Оскільки рілля в структурі земельних угідь займає площу 995 га це говорить про інтенсивне ведення сільськогосподарського виробництва підприємством. За останній рік зменшилася площа пасовищ – на 7 га. Загальна земельна площа та площа сільськогосподарських угідь протягом досліджуваного періоду залишалася незмінною. Це говорить про те, що підприємство веде стабільну політику щодо використання своїх угідь.

Висока віддача кожного гектара сільськогосподарських угідь можлива за умови оптимального насичення її відповідними сільськогосподарськими культурами. Користуючись даними таблиці 2.4 проаналізуємо структуру посівних площ СТОВ “Можарівське”

Таблиця 2.4

Структура посівних площ СТОВ “Можарівське”

Культура 2011 р. 2012 р. 2013 р. В середьому за 3 роки
га % га % га % га %
Зерно і зернобобові всього в т.ч. 76,3 90,2 63,6 470,0 76,7
-пшениця озима 22,2 35,6 63,6 248,3 40,5
-жито 14,8 - - - - 32,3 4,9
-просо 8,4 - - - - 18,3 2,8
-кукурудза на зерно 17,3 - - - - 37,7 5,8
-інші зернові та зернобобові 13,6 37,0 - - 29,7 16,9
Соняшник 23,7 9,8 36,4 51,7 23,3
Всього посівів 218,0

З даних таблиці ми бачимо, що загальна площа посівів підприємства зменшилась на 30 га. На підприємстві в 2012 р. відмовились від вирощування жита, проса,кукурудзи на зерно, натомість почали більш вирощувати соняшник. Площа посіву зернових та зернобобових зменшилася на 102 га; площа озимих підвищилась на 252 га. Отже, найбільшу питому вагу в структурі посівних площ на сьогодні займають зернові і зернобобові (76,7 %)

Таблиця 2.5

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 623 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: О собственном бизнесе | ГЛАВА 12 | ХОРОШИЙ И ПЛОХОЙ ДОЛГ | Аналіз фінансового стану підприємства | Аналіз коефіцієнтів ліквідності | Фінансові результати діяльності ТОВ “Райз-Полісся”, тис. грн. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Преобразите разочарование в силу| Виробництво продукції рослинництва та

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.045 сек.)