Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА

Читайте также:
  1. DSM — система классификации Американской психиатрической ассоциации
  2. I. Информационная система управления.
  3. II. Завдання, функції, права та обов'язки Управління
  4. II. Права и обязанности нанимателя
  5. II. Права и обязанности присяжных поверенных
  6. II. Права и обязанности совета присяжных поверенных
  7. II. Права и обязанности сторон

 

Поняття системи права та її ознаки. Співвідношення поняття системи права з правовою системою. Головні принципи побудови системи права: єдність системи права; узгодженість системи права тощо. Зміст і види структурних елементів системи права, їх взаємодія. Внутрішній поділ системи права. Норма права як універсальний елемент системи права. Поняття інституту права та його характерні риси. Класифікація інститутів права за різними критеріями: за галузевою приналежністю; за функціональною роллю в правовому регулюванні тощо. Галузеві та міжгалузеві інститути права. Сутність поняття «субінститут права» та визначити його відмінність від поняття «інститут права». Критерії розподілу норм права за галузями права. Предмет і метод правового регулювання. Підгалузь права як необов’язковий компонент системи права та її залежність від певної галузі права. Поняття й підстави для виокремлення галузей права як самостійних в національній правовій системі. Фундаментальні галузі права: конституційне, адміністративне, цивільне тощо. Спеціальні галузі права: трудове, земельне, сімейне та ін. Комплексні галузі права. Загальна характеристика внутрішньої побудови права України. Концепції співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права України.

Сутність поняття законодавства і його співвідношення з системою законодавства. Взаємозв’язок законодавства і права. Поняття й аспекти якості законодавства. Ефективність та стабільність законодавства. Систематизація законодавства: поняття, види і спрямованість. Мета систематизації законодавства. Інкорпорація та її різновиди. Кодифікація, її ознаки і види. Поняття системи законодавства. Основні ознаки системи законодавства: є елементом правової системи; має вертикальну будову тощо. Спільні й відмінні риси системи права та системи законодавства. Основа творення системи законодавства. Характеристика системи юридичних наук як системи знань про державно-правові явища через її співвідношення з системою права та системою законодавства. Структура системи законодавства. Основні види структурної організації законодавства: галузева, ієрархічна та ін. Поняття й види головних та допоміжних нормативно-правових актів у структурі законодавства України. Визначення нормативно-правового припису та його співвідношення з нормативно-правовим актом. Відмежування понять «галузь права» і «галузь законодавства»; «інститут права» та «інститут законодавства». Чинники формування та розвитку системи законодавства, їх види й характеристика. Зв’язок між системою права та системою законодавства. 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 111 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА | ПОНЯТТЯ, ПОХОДЖЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ | ТЕМА №3. | ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ | МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ | ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВА | ДЕМОКРАТИЧНА, СОЦІАЛЬНА, ПРАВОВА ДЕРЖАВА | Поняття та сутність права | Форми права | НормА права |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН| НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.011 сек.)