Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поняття та сутність права

Читайте также:
  1. I. Поняття про екосистему.
  2. II. Завдання, функції, права та обов'язки Управління
  3. II. Права и обязанности нанимателя
  4. II. Права и обязанности присяжных поверенных
  5. II. Права и обязанности совета присяжных поверенных
  6. II. Права и обязанности сторон
  7. III. Права и обязанности КРОО ГОК
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Основні сучасні концепції праворозуміння їх відмінні та спільні риси. Школа природного права. Юридичний позитивізм. Соціологічний напрям у правознавстві. Психологічна школа права. Марксистське вчення про право.

Поняття права і його об’єктивний та суб’єктивний зміст. Поняття об’єктивного юридичного права. Сутність права як його внутрішній зміст. Цілісно-нормативний і регулятивний аспекти, що виражають сутність права. Ознаки права: соціальні та юридичні. Обов’язковість та примусовість права. Головні форми існування права. Законодавство: поняття, ознаки та система. Звичаєве право як перша історична форма права. Поняття прецеденту та прецедентного права. Договірне право та сутність поняття «договір». Функції права як основні напрями його впливу на суспільні відносини. Поняття й ознаки функцій права. Загальносоціальні функції права: гуманістична; інформаційна та ін. Спеціально-соціальні: регулятивна; охоронна тощо. Основні принципи права та їх ознаки. Відмінності принципів права від норм права. Класифікація принципів права за різними критеріями: за змістом; за сферою дії та ін. Джерела права та їх види. Поділ права за різними критеріями: за субординацією у правовому регулюванні; за предметом і методом правового регулювання тощо. Приватне та публічне право.

Поняття цінності права. Власна цінність права. Інструментальна цінність права. Історико-культурна цінність права. Прояв цінності права у загальнолюдському, загальносоціальному та особистісному вимірах.

Система права: поняття, ознаки й складові. Співвідношення понять «система права», «правова система» і «система законодавства». Предмет і метод правового регулювання. Поняття «норма права» та його загальна характеристика. Види норм права та особливості їх реалізації. Співвідношення понять «норма права» і «правова норма». Поняття правових інститутів та їх ознаки. Галузі права та їх види: фундаментальні; спеціальні тощо. Підгалузі права та їх факультативний характер.


Право і мораль як засоби соціального регулювання, їх спільні й відмінні риси. Взаємодія релігії та права. Спільне і відмінне між релігійними та правовими нормами. Вплив релігійних норм на розвиток правової системи держави. Співвідношення права й закону. Право і політика, їх взаємозв’язок. Корпоративні норми, їх особливості та взаємодія з правом. Механізм дії та ознаки норм громадських організацій та їх схожість з правовими. Право і технічні норми.

Характер співвідношення правової, економічної та політичної підсистем суспільства, їх взаємодія між собою та вплив одна на одну. Взаємозв’язок права і держави, його місце та роль у побудові сучасної правової, демократичної й соціальної держави.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 83 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ | Практичне завдання №6 | ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА | ПОНЯТТЯ, ПОХОДЖЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ | ТЕМА №3. | ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ | МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ | ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВА | НормА права | ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ДЕМОКРАТИЧНА, СОЦІАЛЬНА, ПРАВОВА ДЕРЖАВА| Форми права

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)