Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Активи банку у розрізі рівня їх ліквідності

Читайте также:
  1. IV. Виконати тест «Педагогічні ситуації» на визначення рівня розвитку педагогічних здібностей майбутніх інженерів-педагогів, зробити самостійні висновки.
  2. IV. Класифікуйте подані висловлювання за показниками низького рівня педагогічного спілкування.
  3. А в том-то, идиот, что никто не станет за двести зеленых покупать одну маленькую банку холодного пива!
  4. Активи, зобов’язання та власний капітал виробничого підприємства «Промисловець» станом на 01.01.20__р.
  5. Активизация
  6. Активизация и использование ментальных механизмов как сущность подхода Эриксона; как успокоить пациента, "излучая" одобрение и поддержку
Показники Станом на 01.01.2008 Станом на 01.01.2009 Станом на 01.01.2010 Абсолютне відхилення, (+/-)
2008 рік 2009 рік аналізо-ваний період
Високоліквідні активи, млн.грн. 5579,6 19033,3 7389,5 13453, 7 -11643,9 1809,9
Високоліквідні активи, % 28,92 32,77 12,88 3,85 -19,89 -16,05
Ліквідні активи, млн.грн. 11091,7 35312,8 23837,3 24221, 0 -11475,5 12745,5
Ліквідні активи, % 57,50 60,80 41,54 3,3 -19,26 -15,96
Низьколіквідні активи, млн.грн. 2619,6 3735,9 26163,8 1116,3 22427,9 23544,2
Низьколіквідні активи, % 13,58 6,43 45,59 -7,15 39,16

 

Отже, протягом досліджуваного періоду ми спостерігаємо погіршення ліквідності активів банку. В першу чергу це обґрунтовується радикальним зниженням високоліквідних активів протягом 2009 року. Зниження обсягів даних активів протягом останнього року дослідження на 11643,9 млн. грн. пов’язано з продажем довгострокових державних боргових цінних паперів Національним банком України, згідно попередньо укладеної угоди репо. Це призвело до зниження частки високоліквідних активів банку. Також зауважимо, що протягом 2009 року, який, як відомо, характеризувався хронічною нестачею вільних коштів на ринку та, як результат, погрішенням ліквідності переважної більшості банків України, ВАТ «Ощадбанк» спромігся збільшити обсяг високоліквідних активів у порівнянні з 2007 роком.

Як наслідок розгортання фінансово-економічної кризи, погіршення платоспроможності позичальників у ВАТ «Ощадбанк» спостерігається зменшення обсягів та частки ліквідних активів, та, як результат, збільшення низько ліквідних. Так, останні за аналізований період збільшилися на 32%. Основна причина – погіршення якості активів, у першу чергу активів банку через зростання обсягів прострочених та знецінених кредитів.

Незважаючи на негативну динаміку ліквідності активів, зауважимо, що ВАТ «Ощадбанк» вдається утримувати частку високоліквідних активів на мінімально допустимому рівні – в межах 10%. Як відомо, регулятивних обмежень щодо даного показника не існує, однак мають місце рекомендаційні значення, які залежать від обраної банком стратегії управління ліквідністю. Існує три підходи [1, с. 440-442]:

- трансформації активів (управління ліквідністю через активи);

- запозичення ліквідних засобів (управління ліквідністю через пасиви);

- збалансованого управління ліквідністю (через активи і пасиви).

Сутність стратегії трансформації активів полягає в нагромадженні високоліквідних активів, які у разі виникнення попиту на ліквідні кошти продаються доти, доки не будуть задоволені потреби. Стратегія трансформації активів є традиційним і найпростішим підходом до управління і здебільшого використовується невеликими банками, які не мають широких можливостей запозичення коштів та доступу на грошові ринки. Вона оцінюється як менш ризикована порівняно з іншими, проте й досить дорога з погляду вартості.За стратегії запозичення потреби банку в ліквідних коштах задовольняються переважно за рахунок купівлі грошей на ринку, що дає змогу уникнути нагромадження високоліквідних активів, які приносять низькі доходи. При цьому запозичення здійснюються лише після виникнення попиту на грошові кошти. Підтримання ліквідності за рахунок зовнішніх джерел супроводжується підвищеним ризиком зміни відсоткових ставок. Дана стратегія є притаманна великим, системним банкам, які мають високі рейтинги, широке партнерське коло, що дозволяє їм оперативно та в повному обсязі задовольняти потребу в ліквідних коштах. ВАТ «Ощадбанк» має всі зазначені характеристики, однак при цьому він є державним банком, що зобов’язує його до більш обережної та виваженої діяльності на ринку, зокрема в аспекті управління ліквідністю.

Третій підхід передбачає збалансоване управління ліквідністю, тобто коли частина попиту на ліквідні засоби задовольняється за рахунок нагромадження високоліквідних активів, а решта – за допомогою проведення операцій запозичення коштів. Основною перевагою такого підходу є гнучкість, що дає змогу банку вибирати найвигідніше поєднання різних джерел поповнення ліквідних коштів залежно від економічних умов та змін у ринкових цінах. Слід відзначити, що через високу вартість стратегії трансформації активів і значну ризикованість стратегії запозичення більшість банків зупиняють свій вибір саме на цьому компромісному варіанті. ВАТ «Ощадбанк» не є виключенням.

Загрузка...

Отже, нами виявлено погіршення ліквідності активів банку. У наступних параграфах роботи з’ясуємо наскільки це вплинуло на ліквідність балансу банку та ліквідність його діяльності загалом.

 

2.2 Аналіз рівня ліквідності ВАТ «Ощадбанк» на основі економічних нормативів та коефіцієнтного методу

 

Аналіз ліквідності ВАТ «Ощадбанк» розпочнемо з оцінки нормативів ліквідності (миттєвої, поточної та короткострокової), алгоритм розрахунку та нормативне значення яких представлено у параграфі 1.2. Даний аналіз проведемо з виділенням регіонального рівня, а саме Черкаського обласного регіонального управління, в структурі якого проходила практика.

Варто зазначити, що ВАТ «Ощадбанк» своїми внутрішніми розпорядчими документами для всіх регіональних установ банку встановив значення нормативу миттєвої ліквідності не менше 35 відсотків задля якісного щоденного виконання даного нормативу по всій системі банку. Як бачимо, банком дотримано виконання нормативу миттєвої ліквідності як за вимогами НБУ так і за внутрішніми вимогами (табл. 3.3). Також на позитивну оцінку заслуговує стабільне зростання фактичного значення миттєвої ліквідності банку.

 

Таблиця 3.3.

Динаміка нормативів ліквідності ВАТ «Ощадбанк»

Показники Станом на
31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Високоліквідні активи, тис.грн. 3 630 723 5 430 705 5 859 624
Поточні зобов`язання, тис.грн. 9 585 812 10 509 872 11 659 168
Коефіцієнт миттєвої ліквідності (Н4), %
Активи з кінцевим строком погашення до 31 дня, тис.грн. 3 630 509 7 170 214 13 275 043
Зобов'язання з кінцевим строком погашення до 31 дня, тис.грн. 9 580 312 11 286 708 23 892 282
Коефіцієнт поточної ліквідності (Н5), %
Ліквідні активи з кінцевим строком погашення до 1 року, тис.грн. 3 630 509 20 575 407 43 235 188
Зобов'язання з кінцевим строком погашення до 1 року, тис.грн. 9 580 312 23 703 823 43 479 106
Коефіцієнт короткострокової ліквідності, %

 

Зауважимо, що обсяг високоліквідних активів, який подано в табл. 3.3 суттєво відрізняється від того, що представлено в табл. 3.1. Це пояснюється тим, що попередньо ми використовували підхід поділу активів за рівнем їх ліквідності, який висвітлений у праці Герасимовича А.М. [1]. На даному етапі аналізу користуємося методичним підходом, який розроблений Національним банком України.

Як свідчать розрахунки, станом на 31.12.2007 року банком не виконані вимоги НБУ щодо коефіцієнта Н5 (табл. 3.3). Станом на 31.12.2007 року цей норматив дорівнював нормативу миттєвої ліквідності. З математичної точки зору це означає, що до розрахунку бралися однакові (або майже однакові) значення чисельників та знаменників. Якщо аналізувати економічний зміст показників, то помітимо цікавий збіг. Сума високоліквідних активів, що бралися до розрахунку коефіцієнта Н4 лише на 214 тис.грн. більша ніж сума активів з кінцевим строком погашення до 31 дня (3 630 723 тис.грн. – 3 630 509 тис.грн = 214 тис.грн.). Зважаючи на те, що до складу активів, що входять до розрахунку коефіцієнта Н5, залучаються високоліквідні активи (ті, що беруться для розрахунку коефіцієнта Н4), то лише 214 тис.грн. припадає на кредити, надані клієнтам, та боргові цінні папери. Сума поточних зобов`язань більша суми строкових зобов'язань з кінцевим строком погашення до 31 дня на 5500 тис.грн. (9 585 812 тис.грн. – 9 580 312 тис.грн. = 5500 тис.грн.).

Протягом 2008 та 2009 років банку вдалося суттєво наростити ресурсну базу і розмістити залучені кошти. На кінець 2009 року сума строкових зобов`язань більше як у 2 рази перевищувала аналогічний показник на кінець 2008 року, а сума активів з кінцевим строком погашення до 31 дня на кінець 2009 року зросла в 1,1 рази. Незважаючи на це, станом на 31.12.2008 року показник поточної ліквідності був найвищим, станом на 31.12.2009 року показник знизився на 8%.

Щодо короткострокової ліквідності, то станом на 31.12.2007 року банком норматив виконано. Зауважимо, що нормативне значення на рівні 60% увійшло в дію лише на початку 2008 року. Станом на кінець 2007 року мінімальне нормативне значення було на рівні 20%. Станом на 31.12.2008 року норматив короткострокової ліквідності становив 87%, що на 49% більше ніж на 31.12.2007 року, а станом на 31.12.2009 року Н6 становив 99%, що на 12% більше ніж станом на 31.12.2008 року.

Протягом складного 2009 року ВАТ «Ощадбанк» упевнено дотримувався нормативів встановлених Національним банком (рис. 3.1.)

Рис. 3.1. Динаміка коефіцієнтів ліквідності ВАТ «Ощадбанк»


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 413 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Столбиковую диаграмму по всем отделам и кварталам. | Преобразовать диаграмму из 2) в суммарную, нормированную, объемную. | Нормативи ліквідності банку | та філії – Черкаське облуправління | Лабораторна робота №1 | Парна лінійна регресія | ТЕМА №5. ЗВУКИ, БУКВИ. НАГОЛОС, СКЛАД | ТЕМА №1 СЛОВО | Склади речення. | Варіант 5 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Коефіцієнти ліквідності банку| Протягом 2009 року

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.013 сек.)