Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Перелік використаних джерел

Читайте также:
  1. а/ першоджерела
  2. Бюджетний дефіцит: види, джерела фінансування та економічні наслідки.
  3. Вибір напруги та джерел живлення
  4. Визнанням народу вищим джерелом влади;
  5. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму
  6. Використання низькопотенціальних альтернативних джерел енергії для енергопостачання будинків
  7. Встановлено явище радіотропізму – спрямованого росту грибів до джерела радіації (Cladosporium, Penicillium).

 

1. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — 47 с. — (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).

2. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008–95. — К. : Держстандарт України, 1995. — 38 с. — (Державний стандарт України).

3. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи // Магістерські програми. Економіка підприємства: Програма «Менеджмент проектів і консалтинг». — 2004/2005 навч. рік / кол. авт. під кер. В. А. Верби ; М-во освіти і науки України ; Київський нац. екон. ун-т . — К. : КНЕУ, 2004. — 356 с.

4. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Менеджмент» для студентів спеціальностей 0201, 0204, 0207 усіх форм навчання / уклад. С. М. Соболь, Т. В. Омельянен­ко ; М-во освіти України ; Київський нац. екон. ун-т. — К. : КНЕУ, 1997. — 36 с.

5. Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів спеціальності 6201/1 усіх форм навчання / уклад. Т. В. Омельяненко ; М-во освіти України ; Київський нац. екон. ун-т. — К. : КНЕУ, 2000. — 36 с.

6. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Організація управління промисловим підприємством» для студентів спеціальності 7201/1 «Менеджмент промислових підприємств» / уклад. Д. М. Колотило, М. П. Бабічев, Н. Д. Ти­мошевська, А. В. Вакуленко ; М-во освіти України ; Київський нац. екон. ун-т. — К. : КНЕУ, 2000. — 24 с.

7. Методичні рекомендації до виконання комплексної курсової роботи «Управління промисловим підприємством» для студентів IV курсу спеціальності 6201 «Менеджмент організацій» (спеціалізація 6201/1 — «Менеджмент промислових підприємств») / уклад. Т. В. Омельяненко ; М-во освіти і науки України ; Київський нац. екон. ун-т . — К. : КНЕУ, 2005. — 36 с.

8. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент” для студентів III курсу спеціальності 6201/1 “Менеджмент організацій” / уклад. С. М. Соболь, В. М. Багацький, Л. М. Хоменко. – К. : КНЕУ, 2006. – 32 с.

9. Методичні рекомендації щодо виконання наукових досліджень та оформлення їх результатів // Омельяненко Т. В. Операційний менеджмент : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Т. В. Омельяненко, Н. В. Задорожна ; М-во освіти і науки України ; Київський нац. екон. ун-т. — К. : КНЕУ, 2003. — С. 157—179.

10. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень ВАК України. — 2008. — № 3. — С. 9—13.


Додаток А

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ[1]

 

1. Управління організаційним розвитком промислового підприємства.

2. Організаційне моделювання в системі управління промисловим підприємством.3. Управління організаційними змінами.

4. Удосконалення системи управління промисловим підприємством.

5. Удосконалення інформаційного забезпечення організації управління промисловим підприємством.

6. Формування системи управління персоналом на промисловому підприємстві.

7. Розроблення механізму до проектування схеми розподілу відповідальності в системі управління промисловим підприємством.

8. Формування системи інформаційного забезпечення управління організацією.

9. Удосконалення комунікаційних зв’язків у системі управління промисловим підприємством.

10. Обґрунтування проекту організаційної структури управління підприємством.

11. Інноваційний процес: особливості управління основними етапами.

12. Управління життєвим циклом інновації.

13. Управління формуванням та впровадженням інноваційної стратегії підприємства.

14. Управління інноваційним потенціалом підприємства.

15. Управління змінами при впровадженні нововведень.

16. Управління інноваційними проектами.

17. Антикризове управління на основі інновацій.

Загрузка...

18. Ефективність інноваційної діяльності: поняття, види, методи оцін­ки та управління.

19. Управління ризиками в інноваційному підприємництві.

20. Управління знаннями в організаціях.

21. Оперативне планування та контроль операційної діяльності.

22. Управління якістю продукції та (або) послуг.

23. Управління продуктивністю та (або) результативністю операційної діяльності.

24. Управління диверсифікацією виробництва.

25. Управління технічним переозброєнням виробництва.

26. Управління ресурсним забезпеченням виробництва.

27. Управління інформаційними та матеріальними потоками.

28. Управління обсягами виробництва та збуту продукції.

29. Управління товарною номенклатурою та асортиментом.

30. Управління розвитком виробництва на основі процесного підходу.

31. Управління конкурентоспроможністю підприємства на основі процесного та (або) ситуаційного підходу.

32. Управління конкурентними перевагами підприємства.

33. Управління конкурентною поведінкою підприємства.

34. Управління формуванням та реалізацією конкурентної стратегії підприємства - ринкового лідера (підприємства - ринкового аутсайдера).

35. Управління конкурентоспроможністю продукції.

36. Управління ринковою поведінкою підприємства зі слабкою конкурентної позицією.

37. Управління ринковою поведінкою підприємства із сильною конкурентною позицією.

38. Обґрунтування комплексу дій підприємства в межах захисної конкурентної стратегії.

39. Обґрунтування комплексу дій підприємства в межах наступальної конкурентної стратегії.

40. Обґрунтування комплексу дій підприємства в межах коопераційної стратегії.

41. Кризові явища в реально існуючих системах.

42. Тенденції виникнення та розв’язання економічних криз.

43. Обґрунтування та вибір підсистеми антикризового управління (ПАУ).

44. Системна криза підприємства та форми її ліквідації.

45. Технологія розроблення управлінських рішень в антикризовому управлінні.

46. Формування та ідентифікація локальної кризи збуту.

47. Формування та ідентифікація локальної фінансової кризи підприємства.

48. Стратегія й тактика запобігання та (або) подолання локальної кризи постачання.

49. Стратегія й тактика запобігання та (або) подолання виробничо-технологічної кризи.

50. Стратегія й тактика запобігання та (або) подолання організаційної кризи.

 


Додаток Б

ОРІЄНТОВНИЙ РЕГЛАМЕНТ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Етап Зміст виконуваних робіт Рекомендовані терміни виконання робіт
Вибір напрямку до­слідження та теми курсової роботи Студент Ознайомлення з рекомендованою тематикою, визначення напряму досліджень і вибір конкретної теми. Подання на кафедру письмової заяви з проханням затвердити обрану тему та призначити наукового керівника Завідувач кафедри Призначення наукового керівника Для студентів денної та вечірньої форм навчання — протягом перших двох тижнів 8-го семестру Для студентів заочної форми навчання — протягом лекційного періоду
Складання плану роботи та його затвердження науковим керівником Студент Ознайомлення з літературними джерелами, в яких викладено сучасні погляди на обрану для дослідження проблему. Складання першого варіанта плану роботи, подання його науковому керівникові. Обговорення теми, плану, послідов­ності етапів, структури та змісту роботи з науковим керівником Науковий керівник Уточнення, коригування (у разі необхідності) й затвердження теми та плану роботи, деталізація графіка виконання роботи (призначення строків подання окремих розділів роботи, терміну закінчення виконання курсової роботи та подання остаточно оформленого варіанта тексту курсової роботи) Для студентів денної та вечірньої форм навчання — протягом третього тижня семестру Для студентів заочної форми навчання — протягом лекційного періоду (але не пізніше останнього дня сесії)
Етап Зміст виконуваних робіт Рекомендовані терміни виконання робіт
Виконання дослідження Студент Добір інформації за допомогою роботи з різноманітними джерелами. Опрацювання та узагальнення зібраної інформації. Формулювання власних висновків по суті обраної для дослідження проблеми. Визначення та обґрунтування способів розв’язання проблеми. Обговорення на консультаціях з науковим керівником суперечливих моментів, що виникли під час здійснення аналізу та в процесі формулювання висновків. Коригування отриманих результатів після обговорення Науковий керівник Надання студентові допомоги консультаційного характеру Для студентів денної та вечірньої форм навчання — щонайменше протягом періоду з четвертого по восьмий тиждень семестру Для студентів заочної форми навчання — протягом періоду, відведеного для самостійної роботи студентів між двома черговими сесіями
Викладення резуль­татів дослідження в письмовій формі Студент Підготовка попереднього варіанта тексту, в якому в письмовій формі викладено результати, отримані в процесі проведення дослідження, оформлення тексту курсової роботи відповідно до загальноприйнятих вимог, подання остаточно відкоригованого варіанта тексту курсової роботи науковому керівникові Науковий керівник Ознайомлення з друкованим варіантом тексту курсової роботи, прийняття рішення щодо можливості оприлюднення отриманих результатів, підготовка відгуку на роботу Для студентів усіх форм навчання — робота має бути подана науковому керівникові не пізніше як за три тижні до початку сесії
Презентація резуль­татів Студент Ознайомлення з зауваженнями наукового керівника, що містяться у відгуку на роботу. Підготовка до презентації та публічне представлення результатів у вигляді виступу на захисті курсової роботи Не пізніше передостаннього тижня семестру


Додаток В

 


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 140 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Exercise 1. Insert the appropriate form of the Subjunctive Mood. Comment on the form and the use of the Subjunctive Mood. Translate into Russian (conditional sentences). | Exercise 3. Point out mood auxiliaries and modal verbs. Translate into Russian. | Мета і завдання комплексної курсової роботи | Порядок виконання курсової роботи | Зміст, структура та обсяги курсової роботи | Рекомендації щодо оформлення курсової роботи | Підготовка до захисту та захист курсової роботи | Ст.викл. Копинець Ю.Ю. | Перерахуйте різновиди конфліктних особистостей. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПАРАМЕТРИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ| Студента __________ курсу, спец.________

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.026 сек.)