Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методичні поради щодо здійснення банківських операцій з кредитування

Читайте также:
  1. БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ДОГЛЯД
  2. Вправа 12.Проаналізуйте подані нижче пари речень і випишіть англійські засоби вираження поради, рекомендаціївиконувати або не виконувати дію.
  3. Державне кредитування підприємств
  4. Для обліку операцій за видатками розпорядників коштів призначені
  5. Енергетичне господарство, як елемент операційної системи, його склад, структура управління та основні задачі.
  6. Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми
  7. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Передумовою ефективного тренінгу з кредитних операцій банків є ретельне ознайомлення студентів з етапами проведення тренінгу, завданнями та методичними матеріалами. Зміст самостійної роботи студентів полягає в попередній підготовці до проведення тренінгу, що насамперед стосується опрацювання законодавчої та нормативної бази з регулювання кредитних операцій банків.

У процесі самого тренінгу потрібно ретельно ознайомитися зі всіма представленими навчально-методичними матеріалами та керуватися ними під час проведення тренінгу за даним блоком. Матеріали, якими може скористатися студент представлені у розділах 4.4. (вихідні дані про конкретні виробничі ситуації), 4.5. (форми документів для оформлення проведених операцій), 4.6. (форма і порядок складання резюме), а також Додатками Ж, З, И, К, що надається в електронному вигляді в НТБ.

Для проведення тренінгу необхідним є забезпечення законодавчими і нормативними документами. Перелік пропонованих документів наданий у списку літератури, що розміщений у Розділі 5. При виконанні тренінгу за блоком „Кредитні операції банків” особливу увагу слід приділити вивченню наступних джерел – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 46, 48, 51, 52. Тренінги проводяться в аудиторіях Навчально-тренувального банку з використанням комп`ютерної техніки та комп`ютерних програм, тому студенти завжди можуть скористатися електронними версіями необхідних документів, а також сформувати нові документи, що передбачені завданнями тренінгу, за допомогою технічних засобів.

Організація проведення тренінгу покладається на викладача-тренера, що його проводить. На першому етапі проведення тренінгу за кожним студентом закріплюється відповідна роль, серед них можуть бути:

- позичальник (керівник організації - позичальника);

- спеціаліст відділу кредитування (кредитний працівник);

- начальник відділу кредитування;

- експерт з оцінки застави банківських кредитів;

- спеціаліст юридичного відділу банку;

- спеціаліст служби безпеки банку;

- працівник відділу аналізу і ризиків;

- спеціаліст відділу супроводжувальних операцій;

- заступник Голови Правління банку (Голова Кредитного комітету);

- Голова Правління банку.

Позичальників та кредитних працівників може бути кілька для розгляду окремої кредитної заявки. Одночасно один студент може суміщати декілька ролей. Остаточний розподіл ролей закріплює тренер. Отримавши ролі, студенти повинні ознайомитися з повноваженнями і обов’язками, що входять до компетенції відповідних банківських спеціалістів. Права, повноваження та обов`язки працівників банку визначені посадовими інструкціями (див. Додаток Ж 13, що надається в електронному вигляді в НТБ.

Щодо функцій позичальника відповідно до передбаченої даним блоком тренінгу ролі студента відносяться:- підготовка пакету документів на кредит відповідно до переліку документів банку на відповідний вид кредиту, техніко-економічне обгрунтування погашення кредиту (розрахунки, договори), юридичні документи (статут, реєстраційні та інші документи);

- проведення переговорів з працівниками банку про видачу кредиту;

- підписання договорів та інших документів на видачу кредиту з боку позичальника;

- підготовка необхідних довідок та пояснень для банку щодо виконання умов кредитного договору;

- підготовка проміжної фінансової звітності для оцінки фінансового стану, підготовка інформації про стан заставного майна.

Головним критерієм оцінки позичальника є якісна підготовка пакету документів на кредит, який буде прийнятий кредитним працівником банку і за яким буде прийнято позитивне рішення про видачу кредиту.

Після отримання завдання тренера студенти знайомляться з аналітичними матеріалами, що характеризують конкретну виробничу ситуацію за кредитом. Кожній підгрупі надається окреме завдання. До розгляду пропонується два види кредиту – один юридичній особі, другий – фізичній особі. Матеріали, що характеризують конкретну виробничу ситуацію, приведені у п.4.4, а також представлені у Додатку И , що надається в електронному вигляді в НТБ, (Інформація про фінансово-економічну діяльність підприємств). У випадку недостатності інформації щодо прийняття рішень за кредитом, додаткова інформація надається тренером. Вся інформація може бути надана як у електронному вигляді, так і на паперовому носієві.

Загрузка...

При безпосередньому виконанні завдань студентам пропонується скористатися технологічними картами проведення кредитних операцій в АБ Банк, що представлені у Додатку З, що надається в електронному вигляді в НТБ, які характеризують порядок проведення окремих етапів кредитування. При виконанні тренінгу студенти проводять лише ті операції, що передбачені отриманим завданням. При проведенні певних етапів кредитування і подальшому їх описі студенти користуються іншими внутрішньобанківськими нормативним документами, що представлені у Додатку Ж, що надається в електронному вигляді в НТБ.

На початку виконання завдання за вказаними параметрами позичальник, відповідно до конкретних умов, здійснює підготовку повного пакету документів на кредит. На цьому ж етапі відбувається прийом заявки на кредит та попередня бесіда з клієнтом. Позичальник інформується про умови кредитування, перелік документів, необхідних для отримання кредиту та вимог щодо їх оформлення. Перелік документів представлено у Додатку Ж 12, що надається в електронному вигляді в НТБ.

Даний етап є особливо важливим для студента, що виконує роль позичальника, тому що, наскільки якісно він підготував пакет документів на кредит, залежить, чи прийме їх кредитний працівник, чи буде прийнято позитивне рішення за кредитом, в значній мірі залежить його оцінювання.

Спеціалістом відділу кредитування здійснюється консультування клієнта- позичальника з інших питань кредитування (у разі забезпечення кредиту порукою та/або заставою третьої особи – звернення до банку цієї сторони про готовність виступити поручителем / заставодавцем тощо).

Головні діючі особи на даному етапі – позичальник, спеціаліст відділу кредитування та начальник відділу кредитування.

Наступним етапом є аналіз кредитної заявки клієнта, в тому числі оцінка фінансового стану позичальника. Перелік базових вимог для оцінки кредитних заяв представлено у Додатку Ж 11, що надається в електронному вигляді в НТБ.

Насамперед опрацьовується пакет документів позичальника про надання кредиту, зокрема перевіряється наявність всіх необхідних для розгляду документів та відповідність їх оформлення вимогам законодавства та Положенням про кредитування банку. Основна інформація про позичальника представлена у п. 4.4, а також у Додатку И, що надається в електронному вигляді в НТБ. У випадку недостатності, додаткова інформація надається тренером.

Спеціалістом відділу кредитування забезпечується передача необхідних документів позичальника на розгляд до юридичного відділу банку, відділу аналізу та ризиків, служби безпеки банку, експерту з оцінки застави банківських кредитів. Паралельно проводиться аналіз проекту, що пропонується для кредитування.

Спеціалістом відділу кредитування проводиться економічний аналіз фінансового стану позичальника, поручителя, заставодавця. Методика оцінки фінансового стану позичальника представлена у Додатку Ж 10, що надається в електронному вигляді в НТБ.

Експертом з оцінки застави банківських кредитів здійснюється оцінка застави, після чого разом зі спеціалістом відділу кредитування проводиться аналіз забезпечення кредиту. (Детальне завдання з оцінки застави передбачено окремим тренінгом, у розрізі цього блоку не виконується.)

Головні діючі особи на даному етапі – позичальник, спеціаліст відділу кредитування, начальник відділу кредитування та експерт з оцінки застави банківських кредитів.

Далі необхідно структурувати кредит і підготувати висновок відділу кредитування за результатами вивчення кредитної заявки з урахуванням висновків інших служб банку.

Спеціалістом юридичного відділу банку проводиться юридична експертиза документів позичальника, поручителя, заставодавця та складається відповідний висновок для розгляду Кредитним комітетом банку. Один примірник висновку надається відділу кредитування.

Службою безпеки банку проводяться відповідні заходи щодо вивчення клієнта та за результатами готується відповідний висновок.

Працівником відділу аналізу і ризиків визначається ступінь ризику банку у разі проведення кредитної операції та готується відповідний висновок щодо ризиковості майбутньої кредитної операції. Одночасно працівником відділу аналізу і ризиків виявляються групи взаємозалежних контрагентів, пов’язаних осіб з метою мінімізації концентраційних ризиків. (Рекомендується скористатися Положеннями, що представлені у Додатках Ж 7, Ж 8, що надаються в електронному вигляді в НТБ.

Експертом з оцінки застави банківських кредитів здійснюється оцінка застави та за результатами складається звіт, після чого разом зі спеціалістом відділу кредитування проводиться аналіз забезпечення кредиту.

Кредитний працівник готує висновок щодо кредитної заяви (позитивний або негативний). У висновку відображаються параметри кредиту (сума, строк, % ставка та ін.). Форма висновку представлена у Додатках К 6 і К 7, що надаються в електронному вигляді в НТБ. Даний висновок передається начальнику відділу кредитування для контролю, перевірки та узгодження.

Далі відділом кредитування погоджуються умови кредитування потенційного позичальника з казначейством, насамперед сума кредиту, порядок надання та погашення кредиту, валюта кредитування та процентна ставка за ним. (Рекомендується скористатися Положеннями, що представлені у Додатках Ж 2, Ж 3, Ж 6, що надаються в електронному вигляді в НТБ). Інформація про наявність ресурсів у Банку подається за умовами конкретної виробничої ситуації.

На наступному етапі приймається рішення щодо кредитування. Кредитна заява та висновки по ній розглядаються на засіданні Кредитного комітету. Положення про кредитний комітет представлене у Додатку Ж 5, що надається в електронному вигляді в НТБ.

Висновки на кредит попередньо надаються членам кредитного комітету для ознайомлення. На засіданні Кредитного комітету проводиться об'єктивний, неупереджений аналіз висновків щодо надання кредиту та оцінки ризиків з метою ефективного використання кредитних ресурсів, висловлюються аргументи за та проти надання кредиту. За результатами обговорення приймається рішення щодо проведення кредитної операції з переліком основних умов та параметрів кредитування, яке оформляється протоколом та підписується всіма членами. Копія протоколу завіряється секретарем комітету та надається відділу кредитування для вчинення подальших дій.

У випадку позитивного рішення комітету кредитний працівник продовжує далі процедури щодо видачі кредиту. Форми відповідних розпоряджень відділу супроводжувальних операцій представлені у Додатку К і описані у розділі 4.5. Якщо ж рішення Кредитного комітету негативне - оформлюється письмова відмова позичальнику в наданні кредиту.

На даному етапі беруть участь практично всі учасники тренінгу.

Зверніть увагу на те, що наступним етапом, що передбачений програмою даного тренінгу є підготовка проекту кредитної угоди і її підписання (оформлення договорів). Форми різних видів типових договорів, що можуть використати студенти при виконанні тренінгу представлені у Додатках Ж 14, Ж 15, Ж 16, Ж 17, Ж 18, Ж 19, Ж 20, що надаються в електронному вигляді в НТБ.

Кредитним працівником здійснюється підготовка проектів договорів: кредитного, поруки, застави, іпотеки (відповідно до умов конкретного завдання). Підготовлені договори погоджуються (візуються) начальником відділу кредитування (щодо відповідного відображення економічних умов кредитування). Проекти підготовлених договорів також погоджуються (візуються) із юридичним відділом (щодо повноти відображення правових умов кредитування).

Кредитним працівником передаються нотаріусу необхідних матеріалів щодо договору застави, іпотеки (у разі нотаріального посвідчення застави) у тому числі тексту договору. Нотаріусом узгоджуються договір застави (у разі нотаріального посвідчення застави), іпотеки.

Далі завізовані договори (кредитного, поруки, застави, іпотеки) надаються на підписання керівником банку (відділення) або уповноваженою ним особою та завіряються печаткою.

У випадку необхідності, підписання договору застави, іпотеки здійснюється у присутності нотаріуса (у разі нотаріального посвідчення застави, іпотеки).

Після підписання договорів (кредитного, поруки, застави, іпотеки) керівником банку вони передаються на підписання позичальником, поручителем, заставодавцем та оригінали відповідно оформлених позичальником договорів передаються до банку.

Окремими завданнями тренінгу передбачене складання Повідомлення споживача про умови кредитування та сукупну вартість кредиту. Приклад повідомлення представлено у Додатках К 18, К 19, К 20, що надаються в електронному вигляді в НТБ.

Якщо умовами завдання передбачено здійснення відрахувань до резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями, рекомендується скористатися відповідним внутрішньобанківським Положенням, що представлене у Додатку Ж9, що надається в електронному вигляді в НТБ, а також формою (для відображення результатів), що представлена у Додатку К 21, що надається в електронному вигляді в НТБ.

Виконання тренінгу закінчується складанням резюме. Для того, щоб правильно скласти резюме і оформити результати тренінгу скористайтеся інформацією, що представлена у розділі 4.6.

 

 

4.4. Вихідні дані для тренінгу за блоком „Кредитні операції банків”

Кредитна справа 1.


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 182 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: REQUEST FOR MARINE INSURANCE QUOTATION | QUOTATION FOR MARINE INSURANCE | QUOTATION FOR OPEN COVER | WRITING PATTERNS | FOCUS 4. Fill in the gaps with one of the following words or word combinations. Use the appropriate tense form. | FOCUS 6. Translate into English. | FOCUS 7. Letters to make up. | Кредит на купівлю нового автомобіля іноземного виробництва. | Кредит фізичній особі на купівлю автомобіля іноземного виробництва. | Кредити на поточні потреби учасникам „Зарплатного проекту”. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Блок 4. Кредитні операції банків| Інформація про стан майна позичальника

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.021 сек.)