Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дайте визначення середньозваженої вартості

Читайте также:
  1. VI.9. САННЬЯСИНЫ, ПРОБУЖДАЙТЕСЬ!
  2. Акціонери зазнають збитків лише в межах вартості акцій, що їм належать.
  3. В жизни можно быть уверенным только в двух вещах. Угадайте, какая из них я. Чарли Дэвидсон, ангел смерти
  4. Визначення 10.1.
  5. Визначення витрати повітря систем кондиціонування повітря.
  6. Визначення граничних абсолютних і відносних
  7. Визначення груп запасів по методу АВС і XYZ

Середньозваженої вар­тості капіталу (WАСС), - доходності, який повинен приносити інвестиційний проект, щоб мож­на було б забезпечити одержання усіма інвесторами доходу, ана­логічного тому, який їм забезпечували б інші об'єкти інвестуван­ня з подібним ступенем ризику. На середньозважену вартість капіталу впливає як вартість окремих залучених капіталів так і їх части в структурі капіталу фірми.

Середньозважена вартість капіталу є відносною величи­ною, тому вона виражена у відсотках та розраховується як серед­ня величина з необхідної прибутковості за різними джерелами фінансування, а питомими вагами служать частки кожного дже­рела фінансування інвестицій, див. формулу

Вартість капіталу середньозважена – це середня ціна, яку підприємство платить за використання сукупного капіталу, сформованого з різних джерел. Її обчислюють додаванням результатів множення вартості окремих видів капіталу, залучених із різних джерел, на питому вагу кожного джерела в загальній сумі використовуваного підприємством капіталу.

Середньозважена вартість капіталу визначається за формулою:

 

WACC = Wd*Cd*(1+T) + Wp*Cp + We*Ce

T – ставка податку на прибуток

Cd – вартість капіталу від облігацій

Cp – вартість капіталу від привілейованих акцій

Ce – вартість капіталу від звичайних акцій

Wd – частка облігацій у капіталі

Wp – частка привілейованих акцій у капіталі

We – частка звичайних акцій у капіталі

Частки обраховуються за такими формулами:

Wd = D/D+P+S Wр = P/D+P+S Wе = S/D+P+S, де

D – облігації

Р – привілейовані акції

S – звичайні акції

Щоб остаточно розв’язати питання про вибір довгострокових засобів фінансування операцій підприємства, недостатньо лише обчислити кошти того чи іншого капіталу. Необхідно проаналізувати та з’ясувати, як новостворений капітал може вплинути на загальну вартість капіталу інвестиційного проекту. Загальна вартість капіталу інв. проекту визначається як середньозважена вартість (СЗВК) усього використовуваного капіталу. СЗВК може бути обчислена після визначення вартості окремих компонентів капіталу. Це проводиться шляхом множення вартості кожного капіталу на його частку (питому вагу) у структурі капіталу підприємства (інв. проекту) і підсумовування одержаних величин:

 

СЗВК= Wd Cd (1-T)+Wp Cp +We Ce ,

 

Де Wd, Wp, We – частка(питома вага) позичкового капіталу, привілейованих акцій , власного капіталу;

Cd, Cp, Ce – вартість відповідних компонентів капіталу;

Т – ставка податку на прибуток.

 

Вартість капіталу беруть за основу, визначаючи ставку дисконтування (приведення) грошових потоків при інвестуванні до поточного моменту. І навпаки, вартість капіталу порівнюється зі ставкою дисконтування. При цьому ставку дисконтування спрощеними методами беруть на рівні:

• середньої дохідності підприємства (як співвідношення остан­нього річного прибутку підприємства та його активів);• середньої вартості банківських кредитів (за мінусом процент-них відсотків, що виражають інфляцію, витрати і прибуток банку);

• мінімальної дохідності існуючих альтернативних проектів ви­користання капіталу (наприклад, депозитні рахунки в надій­них банках) тощо.

 


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 113 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Endovascular treatment of portal hypertension | Interventional Radiology in Oncology | Embolization and chemoembolization in oncology | Interventional cardiology | Аnatomy of the blood supply to the heart | Acute myocardial infarction, treatment of pathophysiological principles. | Acute myocardial infarction - interventional revascularization | Endoscopic and minimally invasive surgery of heart defects | Endovascular treatment of valvular heart disease | Відмінність фінансових інвестицій від реальних. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
За якими ознаками класифікують інвестиції| Назвіть основні моделі оцінки вартості окремих компонентів

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)