Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

За якими ознаками класифікують інвестиції

Читайте также:
  1. ВИРОБНИЦТВО, СПОЖИВАННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ
  2. ДІЄСЛОВА, З ЯКИМИ У ПАСИВНИХ КОНСТРУКЦІЯХ ТІЛЬКИ ПРЯМИЙ ДОДАТОК МОЖЕ СТАТИ ПІДМЕТОМ РЕЧЕННЯ.
  3. Класифікація джерел інформації за морфологічними ознаками та механізмами функціонування
  4. Поняття інвестиції, інвестування, інвестиційної діяльності, законодавче забезпечення.
  5. Якими нормативно-правовими актами регулюється порядок створення та державної реєстрації комерційних банків в Україні.
  6. Якими спеціальними органами державного апарату здійснюється державний позавідомчий контроль

 

З метою більш детального вивчення змісту інвестицій їх класифікують за певними ознаками:

1.За об'єктами вкладання коштів (майна) розрізняють інвестиції реальні та фінансові. Під реальними інвестиціями ро­зуміють вкладення коштів (майна) у реальні активи — матеріальні та нематеріальні (інновації). Фінансові інвестиції — це вкладення коштів у фінансові інструменти (активи), переважно цінні папери.

2.За характером участі у справах підприємства розріз­няють прямі та портфельні інвестиції. Згідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05. 1997 р. – пряма інвестиція — це господарська операція, яка передбачає внесення коштів або майна в статутний капітал (фонд) юридичної особи в обмін на корпоративні права, еміто­вані такою юридичною особою . До прямих інвестицій можна віднести і безпосереднє внесення будь-яких цінностей на основі договору інвестицій. До прямих відносять такі інвестиції, що формують більше 10-25% капіталу фірми та дають право на участь в управлінні підприємством. Портфельні інвестиції – це господарська операція, яка передбачає придбання цінних па­перів, деривативів та інших фінансових активів за грошові кош­ти на фондовому ринку. І Основною рисою портфельних інвес­тицій є те, що інвестор не має права на участь в управлінні під­приємства, а такі інвестиції передбачають лише одержання інве­стором дивідендів на акції підприємства або інші цінні папери.

За періодом інвестування інвестиції поділяють на ко­роткострокові, довгострокові. Короткострокові інвестиції — це інвестиції, на період до одного року. До них належать інвестиції у короткострокові депозитні вклади, державні та корпоративні облігації, із строком погашення до 1 року та інші фінансові акти­ви. Довгострокові інвестиції— це інвестиції, на період більше од­ного року, зокрема, це вкладення в основне виробництво, інно­ваційну діяльність, цінні папери строком погашення більше 1 ро­ку та інше.

За формами власності інвесторів інвестиції поділяють на приватні, державні, іноземні та спільні. Приватні інвестиції здійснюють фізичні особи, а також юридичні особи з приватним капіталом, державні — державні та місцеві органи влади, дер­жавні підприємства з бюджетних фондів, іноземні — фізичні та юридичні особи іноземних держав, спільні — суб'єкти певної дер­жави та іноземних держав.

За регіональною ознакою інвестиції поділяють на внутрішні інвестиції, які здійснюють в об'єкти інвестування в ме­жах держави, та зовнішні — поза її межами. До іноземних інвестицій належить також придбання різних фінансових інструментів інших держав — акцій іноземних компаній, облігацій інших держав тощо.

Існує також поняття «споживчі інвестиції». В окремих зарубіжних економічних джерелах цей термін застосовується для позначення вкладень споживачів у товари тривалого користування або нерухомості. По суті, цей об’єкт вкладень споживачів не відповідає поняттю інвестицій, бо не передбачає одержання прибутку і збільшення капіталу. Ці вкладення доцільно оцінювати як форму заощаджень. Водночас вкладання в нерухомість можуть набирати й інвестиційних ознак. Наприклад, при високих темпах інфляція збільшується і заощадження, тобто підвищується грошова оцінка нерухомості та товарів тривалого користування. Окремі такі вкладання можуть приносити прибуток за умови використання рухомого майна в комерційних цілях.Наведена класифікація інвестицій відображає їх найістотніші ознаки.

 

 


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 326 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Endovascular treatment of abdominal ischemic syndrome | Endovascular treatment of portal hypertension | Interventional Radiology in Oncology | Embolization and chemoembolization in oncology | Interventional cardiology | Аnatomy of the blood supply to the heart | Acute myocardial infarction, treatment of pathophysiological principles. | Acute myocardial infarction - interventional revascularization | Endoscopic and minimally invasive surgery of heart defects | Endovascular treatment of valvular heart disease |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Відмінність фінансових інвестицій від реальних.| Дайте визначення середньозваженої вартості

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.008 сек.)