Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Акціонери зазнають збитків лише в межах вартості акцій, що їм належать.

Читайте также:
  1. Дайте визначення середньозваженої вартості
  2. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРА.
  3. Методи визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну, та порядок їх застосування.
  4. Назвіть основні моделі оцінки вартості окремих компонентів
  5. Ними можуть бути будь-які учасники цивільних відносин у межах свого рівня дієздатності.
  6. Теорії вартості та поведінки

Акціонери, що не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства в межах несплаченої суми у випадку ______________________________________

12. Товариство не пізніше, ніж у першому кварталі поточного року публікує звіт про свою діяльність ________________________________________________________________(у пресі або в інший спосіб, установлений установчою конференцією)

13. У своїй господарській діяльності товариство керується законодавством України, Положенням про акціонерні товариства і товариства з обмеженою відповідальністю і цим ста­тутом.

14. Статутний фонд товариства складає ______________гривень. Статутний фонд товариства поділено на ___________ акцій у гривень кожна.

15. Акції можуть набуватися за рахунок переданих товариству будівель, споруд, устаткування та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, прав користування на землю, на воду та інші природні ресурси, на будівлі, на споруди й устаткування, а також передання майнових прав (у тому числі на інтелектуальну власність), грошових коштів у карбованцях, а також в іноземній валюті.

Вартість внесеного майна визначається за погодженням між засновниками товариства.

16. У випадках, коли майно передано акціонерам товари­ства лише для користування, розмір внеску і відповідно пай акціонера визначаються, виходячи з орендної платні, обчисленої за термін___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(весь термін діяльності товариства, зазначений у статуті товариства, або термін, погоджений акціонерами)

 

У статуті може бути визначено інший порядок оцінки майна, що передається акціонером товариству для користування.

Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, переданого у користування товариству, несе ________________________________________________________________

(учасник, що передав це майно, або само товариство)

17. У рахунок майна, переданого товариству, акціонерові видається письмове зобов'язання продати йому відповідну кількість акцій.

18. Розмір статутного фонду товариства може бути змінено порядком, передбаченим законодавством за ухвалою загальних зборів акціонерів.

Зміна статутного фонду не більше ніж на 1/3 може бути здійснена за ухвалою виконавчого органу - правління *.

Ухвала правління про зміну статутного фонду доводиться до акціонерів __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повідомленням, публікацією у пресі або іншим способом, установленим установчою конференцією)

19. Товариство випускає акції ______________________________________________ (поіменні і на пред'явника). Засновники купують акції на суму _______________________________________________________________________________

(зазначається сума, гривень * (але не менше 25 відсотків статутного фонду)

20. Поряд із звичайними акціями товариством випускаються привілейовані акції на суму __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(не більше ніж на 10 відсотків ______________________ карбованців ** статутного фонду)

Власники привілейованих акцій ________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(зазначаються переваги в отриманні дивідендів, які мають власники привілейованих акцій)

Власники привілейованих акцій_________________________________________________ ______________________________________________________________________(не мають права голосу, або зазначається інша ухвала, прийнята на установчій конференції)

21. Відчуження поіменних акцій і акцій на пред'явника _________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

(зазначається, чи потрібна згода товариства на відчуження акції)

22. Акціонер у терміни, встановлені установчими зборами (конференцією), але не пізніше року після реєстрації товариства зобов'язаний сплатити повну вартість акції.

У випадку несплати у визначений термін акціонер ________________________________

_________________________________________________________________________________сплачує за час прострочення 10 відсотків_____________________________________________

Загрузка...

річних з простроченої суми, якщо установчими зборами (конференцією) не ухвалено іншого)

Після закінчення терміну викупу акцій товариство має пра­во реалізувати їх самостійно, як не пов'язані з підпискою.

23. Чистий прибуток товариства, що утворюється відповідно до встановленого порядку після сплати податків, передба­чених законодавством, підлягає розподілу поміж учасників за підсумками роботи за рік ______________________________ (пропорційно до акцій акціонерів у статутному фонді товариства, або іншим способом, про який акціонери домовились)

Товариство створює резервний фонд обсягом ____________________________________ __________________________ статутного фонду. (не менше 15 відсотків)

Резервний фонд формується за рахунок відрахувань від чи­стого прибутку до досягнення фондом зазначеного розміру.

Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду складає __________________________чистого прибутку товариства. (не менше 15 відсотків)

24. Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів. До виняткової компетенції загальних зборів належить:

а) визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

б) зміна статуту;

в) обрання і відкликання членів ради акціонерного товариства *;

г) обрання і відкликання членів правління **;

д) обрання і відкликання членів ревізійної комісії, затвердження її звітів і висновків і визначення порядку її діяльності;

е) затвердження річних результатів діяльності товариства, в тому числі його філій, порядку розподілу прибутку, визна­чення порядку відшкодування збитків;

є) створення і припинення діяльності дочірніх підприємств та філій і представництв, затвердження статутів і положень про них;

ж) прийняття ухвал про притягнення до майнової відпові­дальності службових осіб товариства;

з) затвердження правил процедури і інших документів то­вариства, його організаційної структури;

і) розв'язання питання про набування товариством власних акцій;

к) визначення умов оплати праці посадових осіб товари­ства, його філій і представництв;

л) затвердження договорів, що укладені на суму, яка пе­ревищує __________гривень;

м) прийняття ухвал про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

у)____________________________________________________ (можуть бути зазначені інші питання, що становлять виняткову компетенцію загальних зборів)

Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають більше 60 відсотків голосів.

25. Для розв'язання загальними зборами акціонерів таких питань потрібна більшість, що становить 3/4 голосів акціонерів, присутніх на зборах;

а) зміна статуту;

б) прийняття ухвали про припинення діяльності товари­ства;

в) створення і припинення діяльності дочірніх підприємств, філій і представництв.

З усіх інших питань ухвали приймаються звичайною більшістю голосів присутніх.

26. Про майбутнє скликання загальних зборів власники поіменних акцій повідомляються персонально. Крім того, має бути зроблене загальне повідомлення _______________________

_________________________________________________________________________________

(зазначається спосіб повідомлення)

про майбутні збори, де зазначено час і місце проведення зборів і порядок денний. Це повідомлення має бути зроблене не менше ніж за 45 днів до скликання загальних зборів.

27. Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 40 днів до скликання загальних зборів. У цей самий термін акціонери, що посідають у сукупності більше 10 відсотків голосів, мають право вимагати внесення питань до порядку денного.

Загальні збори не можуть приймати ухвали з питань, не внесених до порядку денного.

28. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом "одна акція - один голос".

29. Акціонер має право на підставі доручення доручати здійснення його прав на загальних зборах іншим акціонерам (їх представникам), а також третім особам.

Представники можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника у вищому органі, довівши це до відома правління товариства.

30. Загальні збори акціонерів скликаються ______________________________________

_________________________________________________________________________________

(не рідше одного разу на рік або у інший термін, прийнятий установчими зборами (конференцією)

Позачергові збори скликаються правлінням, коли виникає загроза значного скорочення статутного фонду, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства у цілому.

Збори також мають бути скликані правлінням ____________________________________
_________________________________________________________________________________

(за вимогою ради акціонерного товариства або ревізійної комісії)

Акціонери, що посідають у сукупності більше 20 відсотків голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів правління не виконало цю вимогу, вони мають право скликати збори самі.

31. З метою здійснення контролю за діяльністю правління створюється рада акціонерного товариства, до якої можуть входити представники трудового колективу, профспілкової та інших організацій товариства.

З ухвали загальних зборів акціонерів на раду акціонерного товариства може бути покладене виконання окремих функцій, що становлять компетенцію загальних зборів.

32. Члени ради акціонерного товариства не можуть бути членами правління.

33. У товаристві створюється виконавчий орган, що здійснює поточне управління його діяльністю - правління. Роботою правління керує ______________________________________

(що призначається, що обирається) голова правління _________________________________________________________________________________

Правління розв'язує усі питання діяльності товариства, крім тих, що становлять виняткову компетенцію загальних зборів і ради акціонерного товариства. Загальні збори можуть прийняти ухвалу про передання частини належних їм прав до компетенції правління. Правління підзвітне загальним зборам акціонерів і ради акціонерного товариства і організує виконання їх ухвал.

35. Голова правління має право без доручення виконувати дії від імені товариства*. Голова організовує ведення протоколів засідань правління. Книга протоколів має бути у будь-який час надана акціонерам. За їх вимогою повинні видаватися посвідчені витяги з книги протоколів.

36. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління здійснюється ревізійною комісією, що обирається у кількості ________ осіб загальними зборами з числа акціонерів і представників трудового колективу.

37. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління здійснюються ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, ради акціонерного товариства, з власної ініціативи або за вимогою акціонерів, що посідають у сукупності більше 10 відсотків голосів. Члени ревізійної комісії можуть вимагати від службових осіб товариства надання їм усіх необхідних ма­теріалів, бухгалтерських або інших документів і особистих пояснень.

38. Ревізійна комісія скеровує результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерів або раді акціонерного товариства. Ревізійна комісія складає висновки за річними звітами і балансами. Без висновку ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати баланс.

Члени ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях правління. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання ради акціонерів, якщо виникла загроза істотним інтересам товариства, або виявлені зловживання, що їх припустилися службові особи.

39. Товариство припиняє свою діяльність:

а) з ухвали загальної ради акціонерів;

б) за іншими підставами, передбаченими законодавством України;

в) ___________________________________________________

(можуть зазначатися інші підстави)

40. Припинення діяльності товариства проходить шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

41. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, приз­наченою товариством, а у випадках ліквідації за постановою держарбітражу або суду - ліквідаційною комісією, призначе­ною цими органами.

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї перехо­дять повноваження з управління справами товариства.

42. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс і надає його загальним зборам акціонерів.

43. Наявні у товариства грошові кошти, включно з виторгом з розпродажу майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, з оплати праці працівників товариства, з кредиторами і виконання зобов'язань щодо державних облігацій, випуще­них товариством, розподіляються комісією поміж акціонерів (пропорційно до наявних акцій або іншим порядком, що про нього прийнята ухвала на установчій конференції)

Власникам привілейованих акцій надається пріоритет перед іншими акціонерами при розподілі майна товариства у випадку його ліквідації. Майно, передане товариству у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

44. Ліквідація вважається завершеною, а товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до реєстру державної реєстрації.

45. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену нею товариству, акціонерам, а також третім особам згідно з цивільним законодавством.

 


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 147 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Создание прямого анкерного канала | Пропилы на грифе из цельного куска | Изготовление Фендеровской головки | Придание радиуса накладке | Создание радиусной накладки при помощи фрезера | Установка ладов | Обработка грифа | Место под пятку грифа | Установка грифа под наклоном к деке | Установка тремоло |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Фрезеровка полости под датчик| Учасники (засновники) Товариства

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.013 сек.)