Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ними можуть бути будь-які учасники цивільних відносин у межах свого рівня дієздатності.

Читайте также:
  1. VI. Учасники навчально-виховного процесу
  2. Акціонери зазнають збитків лише в межах вартості акцій, що їм належать.
  3. Аналіз рівня спеціалізації, інтенсифікації та рівня виробництва.
  4. Асоціація та її учасники не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації.
  5. Взаємовідносини «регіон-столиця».
  6. Види адміністративно-правових відносин
  7. Види трудових відносин та їх правове регулювання. Наймана праця та її ознаки.

3. Зміст договорів банківського вкладу та банківського рахунку складають їх умови.

У договорі банківського вкладу, зокрема, зазначаються: вид банківського вкладу; сума, що вноситься або перераховується на вкладний
(депозитний) рахунок; строк дії договору; розмір і порядок сплати процентів або доходу в іншій формі,
умови перегляду їх розміру, відповідальність сторін; умови дострокового розірвання договору;

інші умови за погодженням сторін.

Стаття 1060. Види банківських вкладів 1. Договір банківського вкладу укладається на умовах видачі
вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення
вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий
вклад).

Договором може бути передбачено внесення грошової суми на
інших умовах її повернення (наприклад, досягнення пенсійного віку, одруження тощо).

 

Стаття 1061. Проценти на банківський вклад 1. Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в
розмірі, встановленому договором
банківського вкладу. Якщо договором не встановлений розмір процентів, банк
зобов'язаний виплачувати проценти у розмірі облікової ставки
Національного банку України
. 2. Банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються
на вклади на вимогу, якщо інше не встановлено договором. У разі зменшення банком розміру процентів на вклади на вимогу
новий розмір процентів застосовується до вкладів, внесених до
повідомлення вкладників про зменшення процентів, зі спливом одного
місяця з моменту відповідного повідомлення, якщо інше не
встановлено договором.

3. Встановлений договором розмір процентів на строковий вклад
або на вклад, внесений на умовах його повернення у разі настання
визначених договором обставин, не може бути односторонньо
зменшений банком, якщо інше не встановлено законом.

 

До істотних умов договору банківського рахунку належать:

1) предмет договору;

2) проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку.

5.1. За поточними рахунками, що відкриваються банками
суб'єктам господарювання в національній валюті
, здійснюються всі
види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та
вимог законодавства України. До них, як правило, належать:1) прийняття та зарахування на рахунок клієнта грошових коштів;2) виконання розпоряджень клієнта про перерахування коштів з його рахунку на рахунок визначеної ним особи;3) видача відповідних сум з рахунка клієнта. 5.2. Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається
суб'єкту господарювання для
зберігання грошей і проведення
розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та
готівковій іноземній валюті, для здійснення поточних операцій,
визначених законодавством України, для здійснення інвестицій за
кордон, розрахунків за купівлю-продаж облігацій зовнішньої
державної позики України, для зарахування, використання і
погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній
валюті, для надходження іноземних інвестицій в Україну відповідно
до законодавства України, а також для проведення операцій,
передбачених генеральною ліцензією Національного банку на
здійснення валютних операцій. До поточних рахунків також належать:

рахунки за спеціальними режимами їх використання, що
відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами
Кабінету Міністрів України;поточні рахунки типу "Н", що відкриваються в національній
валюті офіційним представництвам і представництвам юридичних
осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на
території України;

поточні рахунки типу "П", що відкриваються в національній
валюті постійним представництвам;
поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів.

інвестиційні рахунки, що відкриваються
нерезидентам-інвесторам в уповноважених банках України відповідно
до вимог цієї Інструкції для здійснення інвестиційної діяльності в
Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків,
доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від
інвестиційної діяльності в Україні;.Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається
банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що
передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без
зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і
підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України
та умов договору.

До вкладних (депозитних) рахунків також належать пенсійні
депозитні рахунки, що відкриваються фізичним особам відповідно до
Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"
для накопичення заощаджень на виплату пенсії.

Загрузка...
Стаття 1070. Проценти за користування коштами, що знаходяться
на рахунку

1. За користування грошовими коштами, що знаходяться на
рахунку клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на
рахунок, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка
або законом.

Сума процентів зараховується на рахунок клієнта у строки,
встановлені договором, а якщо такі строки не встановлені
договором, - зі спливом кожного кварталу.

2. Проценти, передбачені частиною першою цієї статті,
сплачуються банком у розмірі, встановленому договором, а якщо
відповідні умови не встановлені договором, - у розмірі, що
звичайно сплачується банком за вкладом на вимогу.


4. Залежно від сторони у договорах банківського вкладу та банківського рахунку, права та обов’язки за ним поділяються на два види:- правата обов’язки банку (іншої фінансової установи);- права та обов’язки клієнта (вкладника) або (володільця рахунку). За договором банківського вкладу банк зобов’язаний:1) виплачувати вкладникові суму вкладу та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором;2) видати вкладникові на підтвердження укладення договору ощадну книжку, сертифікат або інший документ;3) видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення;4) продовжувати зберігати вклад на умовах вкладу на вимогу, якщо після закінчення строку дії договору, вкладник не вимагає повернення вкладу;5) якщо договором не встановлено розмір проценті, вони виплачуються у розмірі облікової ставки НБУ;6) не зменшувати в односторонньому порядку розмір процентів на строковий вклад чи на вклад, внесений на умовах його повернення у разі настання визначених договором обставин;7) зараховувати грошові кошти, які надійшли на ім’я вкладника від іншої особи;8) інші. За договором банківського рахунку банк зобов’язаний:1) надавати клієнтові у сі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та визначених законодавством;2) гарантувати клієнтові безперешкодне розпорядження його коштами;3) не визначати і не контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права на розпоряджання коштами;4) зараховувати грошові кошти, що надійшли на рахунок клієнта, в день надходження до банку відповідного розрахункового документа;5) за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа;6) надавати кредитування рахунка клієнта, якщо це передбачено договором;7) сплачувати проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку клієнта;8) списувати грошові кошти з рахунку клієнта лише на підставі його розпорядження, або рішення суду, чи в інших випадках, встановлених договором;9) виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку клієнта. Стаття 1073. Правові наслідки неналежного виконання банком
операцій за рахунком клієнта

1. У разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових
коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з
рахунка клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про
перерахування грошових коштів з його рахунка банк повинен негайно
після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок
клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та
відшкодувати завдані збитки
, якщо інше не встановлено законом.
5. Стаття 1075. Розірвання (та відмова) договору банківського рахунка 1. Договір банківського рахунка розривається за заявою
клієнта у будь-який час. 2. Банк має право вимагати розірвання договору банківського
рахунка: 1) якщо сума грошових коштів, що зберігаються на рахунку
клієнта, залишилася меншою від мінімального розміру, передбаченого
банківськими правилами або договором, якщо така сума не буде
відновлена протягом місяця від дня попередження банком про це; 2) у разі відсутності операцій за цим рахунком протягом року,
якщо інше не встановлено договором; 3) в інших випадках, встановлених договором або законом. 3. Залишок грошових коштів на рахунку видається клієнтові або
за його вказівкою перераховується на інший рахунок в строки і в
порядку, встановлені банківськими правилами. 4. Банк може відмовитися від договору банківського рахунка та
закрити рахунок клієнта у разі відсутності операцій за рахунком
клієнта протягом трьох років підряд та відсутності залишку
грошових коштів на цьому рахунку. 20. Порядок закриття рахунків клієнтів банків 20.1. Поточні рахунки клієнтів банків закриваються: на підставі заяви клієнта; на підставі рішення відповідного органу, на який згідно із
законом покладено функції щодо припинення юридичної особи або
припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця
(за заявою ліквідатора, голови або члена ліквідаційної комісії,
управителя майна тощо); у разі смерті власника рахунку - фізичної особи та фізичної
особи-підприємця (за заявою третьої особи, зокрема спадкоємця);
на інших підставах, передбачених законодавством України або
договором між банком і клієнтом. Банк може відмовитися від договору банківського рахунку та
закрити поточний рахунок клієнта, якщо операції за цим рахунком не
здійснюються протягом трьох років підряд і на цьому рахунку немає
залишку коштів. 20.6. Вкладні (депозитні) рахунки клієнтів у разі залучення
строкових вкладів закриваються після закінчення строку дії
договору банківського вкладу та повернення коштів вкладнику. У
разі залучення вкладу на умовах його видачі на першу вимогу
вкладний (депозитний) рахунок закривається після повернення коштів
вкладнику.

20.7. Для дострокового розірвання дії договору банківського
вкладу або повернення частини вкладу за бажанням вкладника -
фізичної особи вкладник зобов'язаний повідомити про це банк шляхом
подання заяви.

У заяві, яка складається за довільною формою, вкладник -
фізична особа, зокрема, має зазначити номер і дату укладання
договору банківського вкладу, суму вкладу або його частину, а
також зазначити дату, коли банк зобов'язаний повернути кошти
вкладнику.

Таку заяву вкладник - фізична особа подає до банку у
двох примірниках не пізніше ніж за два робочих дні до дати
отримання коштів
, зазначеної в заяві. Один примірник заяви з
відміткою банку про отримання повертається вкладнику - фізичній
особі.


Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 81 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема. Договори банківського вкладу і банківського рахунку.| МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ДЦ И ЕГО ВНЕШНИЙ ВИД

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.009 сек.)