Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Програма дисципліни

Читайте также:
  1. IХ. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМИ ТА ПРИСТРОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ». ЗВ’ЯЗОК ЇЇ З ІНШИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ
  2. Зміст дисципліни за темами
  3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
  4. Зміст навчальної дисципліни
  5. І. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  6. І. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  7. Інформаційне та методичне забезпечення дисципліни

Тютюнникова С.В., Мельнік Л.О., Козуб В.О., Носач Л.Л.

 

Міжнародна економіка:

Кредитно-модульний курс

Навчально-методичний посібник

Харків

 
 

УДК 330.44:339.9(075.8) Авторський колектив: С. В. Тютюнникова,

ББК 65.5 Мельнік Л.О., Козуб В.О., Носач Л.Л.

Т 98

 

Рецензенти:

д-р екон. наук, проф. В.А. Гросул,

канд. екон. наук, проф. А.П. Гринько

 

Схвалено навчально-методичною комісією економічного факультету, протокол № 10 від «29» червня 2010 р.

 

 

Міжнародна економіка: кредитно-модульний курс [Текст]:

Т 98 навч.-метод. посібник / С. В. Тютюнникова, Л. О. Мельнік,

В. О. Козуб, Л. Л. Носач. – Харків: ХДУХТ, 2010. – 273 с.

 

Навчально-методичний посібник підготовлено згідно з програмою вивчення нормативної дисципліни «Міжнародна економіка» для бакалаврів напряму підготовки «Міжнародна економіка». Посібник також рекомендовано бакалаврам галузі знань «Економіка та підприємництво». Структура посібника відповідає вимогам впровадження кредитно-модульної системи навчального процесу.

Посібник розрахований на самостійне поглиблене опанування студентами курсу міжнародної економіки, спираючись на методичні поради авторів щодо засвоєння теоретичного матеріалу за кожною темою та його закріплення через виконання практичних завдань, творче осмислення проблемних питань та ділових ситуацій.

 

УДК 330.44:339.9(075.8)

ББК 65.5

 

© Тютюнникова С.В., Мельнік Л.О.

Козуб В.О., Носач Л.Л., 2010

 

© Харківський державний університет

 
харчування та торгівлі, 2010

Вступ

Дисципліна «Міжнародна економіка» висвітлює питання щодо структури світового господарства та міжнародних економічних відносин, специфіки їх реалізації та особливостей розвитку міжнародної економіки на сучасному етапі.

Вивчення навчальної дисципліни збагачує уявлення про характер міжнародної економіки, дає можливість пізнати етапи її еволюції, сучасний зміст та основні структурні характеристики, розкрити закономірності функціонування й розвитку окремих складових міжнародних економічних відносин і напрямки їх національного, міждержавного та наддержавного регулювання. Навчальний матеріал дисципліни базується на основних поняттях, класифікаціях та моделях, які повинні опанувати студенти економічних спеціальностей.

Мета викладання дисципліни «Міжнародна економіка» полягає у формуванні у студентів системи сучасних теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Предметом дисципліни «Міжнародна економіка» є система міжнародних економічних відносин, що складається між національними економіками країн світу в умовах інтернаціоналізації та глобалізації.

Для досягнення мети викладання курсу «Міжнародна економіка» поставлені такі основні завдання:

- визначити сутність, середовище і тенденції інтернаціоналізації економіки, суб’єкти, методи і рівні міжнародної економічної діяльності, принципи розвитку та механізм її здійснення і регулювання;

- розкрити форми міжнародних економічних відносин за допомогою аналізу стану сучасної міжнародної торгівлі, регулювання торговельно-економічних відносин, особливостей ціноутворення на світових товарних ринках, оцінки причин та напрямків міжнародної міграції робочої сили, та міжнародного руху капіталу;

- дослідити розвиток міжнародних валютно-фінансових відносин через висвітлення питань еволюції світової валютної системи, сутності та систематизації валют, валютних курсів, валютного паритету, світових валютних ринків та валютного ринку України, балансів міжнародних розрахунків;

- розглянути основні етапи міжнародної економічної інтеграції на прикладі інтеграційних утворень (НАФТА, Європейський Союз, СНД, тощо).

- навчити студентів аналізувати й оцінювати світогосподарські явища і процеси у контексті національних інтересів України.

Інтегрований підхід до викладання курсу «Міжнародна економіка» дозволить сформувати у студентів такі знання та навички.

Студент повинен знати:

- сутність основних понять і структурних складових міжнародної економіки;

- основні цілі, завдання та організаційно-економічні умови функціонування країн у сфері МЕВ;

- особливості та фактори, що впливають на розвиток міжнародного поділу праці з точки зору теорій міжнародної торгівлі;

- тенденції розвитку форм міжнародних економічних відносин, що обслуговують функціонування міжнародної економіки;

- закономірності взаємодії країн різної державної належності в сфері міжнародного бізнесу.

Студент повинен оволодіти навичками:

- аналізу процесів, що відбуваються в сфері міжнародних економічних відносин;

- оцінки економічного потенціалу господарюючих суб’єктів різної державної належності в області міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва;

- формування напрямків розвитку міжнародної економічної політики держав;

- вибору оптимальної стратегії боротьби з економічними спадами, фінансовими і валютними кризами, які виникаючи в окремих країнах або регіонах і в сучасних умовах набувають глобального характеру.

«Міжнародна економіка» – навчальна дисципліна циклу загальноекономічної підготовки бакалавра з напряму «Економіка та підприємництво».

 

програма дисципліни

 


Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 175 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема семінару: Світова валютна система: характеристика, особливості створення та функціонування | Ситуаційні завдання та вправи | Методичні рекомендації до вивчення теми | Ключові поняття | Платіжний баланс та макроекономічна рівновага | Стан платіжного балансу України | Тема семінару: Платіжний баланс в системі забезпечення міжнародної макроекономічної рівноваги | Ситуаційні завдання та вправи | Особливості, структура та форми міжнародної економічної інтеграції | Обґрунтування необхідності та порядок створення вільних економічних зон |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Испытания газопроводов| Методичні рекомендації до вивчення теми

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.018 сек.)