Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

І. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

Читайте также:
  1. E)Андерс Гейлсберг, Скот Вілтамут і Пітер Гольде 5)Паскаль (Pascal) Д Завдання 15-17 з відкритою відповіддю.
  2. IІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
  3. А. Посилення катаболічних процесів
  4. А.9 Приклад оформлення завдання на курсовий проект (роботу)
  5. Бұл жағдай рахит процесінің қандай сатысына сәйкес келеді?
  6. Базові засади розвитку органів місцевого самоврядування територіальної громади міста Рівного
  7. В 2011/2012навчальному році

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра Політології і права

 

Реєстр. №____________

Методичні рекомендації

до проведення семінарських занять та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

з дисципліни «Основи права»
для студентів 3 курсу

 

Херсон – 2011 р.

Методичні рекомендації до проведення семінарських занять та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни Основи права для студентів третього курсу / Херсон, ст.52

 

Укладачі: ст. викладач Момоток О. М.

 

 

Рецензент: к. політ. н. доцент Максимочкіна О. В..

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри політології і права

протокол №______ від ______________

Зав. кафедри ______________________

 

 

Відповідальний за випуск О. М. Момоток

 


Зміст

 

І. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі 4

ІІ. Тематичний план дисципліни.. 7

ІІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ В ТЕМАТИЧНОМУ ПЛАНІ 12

IV. Методичні рекомендації до написання семінарських занять. 13

V. Плани семінарських занять. 16

Семінарське заняття № 1. 16

Семінарське заняття № 2. 18

Семінарське заняття №3. 20

Семінарське заняття №4. 23

Семінарське заняття № 5. 25

Семінарське заняття № 6. 28

Семінарське заняття №7. 30

Семінарське заняття №8. 33

Семінарське заняття № 9. 35

VІ. методичні рекомендації до підготовки та написання ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ. 38

ПЛАН САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.. 42

VІ.ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ.. 45

VІІІ. Перелік питань до заліку.. 47

Список використаної та рекомендованої літератури.. 50

 


І. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

Формування нового, вищого рівня правосвідомості та правової культури населення є надзвичайно важливим для розбудови правової, демократичної держави і громадянського суспільства. Великого значення в цьому процесі набувають правове виховання та правова освіта. Без глибоких знань прав, свобод, чинного законодавства розвиток нашого суспільства відбутися не може.

Підвищення рівня правових знань у населення України, а особливо молоді, її правосвідомості та правової культури можливе лише за повсякденного, професійно організованого правового виховання, яке здійснюватиметься з використанням усіх його форм, в тому числі й за допомогою найновішої науково обґрунтованої юридичної літератури.

Особливої актуальності юридична освіта набуває з огляду на прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 р. нової Конституції та, відповідно до неї, багатьох законів України. Адже прийняттям Конституції завершився багаторічний складний і напружений конституційний процес в нашій країні. Та головне нині вбачається в тому, щоби Конституція увійшла в наше життя як справжній і дійовий Основний закон держави, який забезпечить правовий фундамент для подальшого розвитку нашого суспільства.Розуміння основ конституційного, трудового, цивільного, адміністративного, кримінального, інших галузей права стає необхідною умовою життєдіяльності кожного громадянина України. В єдності з іншими гуманітарними дисциплінами правознавство може успішно утверджувати в свідомості молоді паростки свободи і громадської зрілості.

Одержуючи паспорт молода людина набуває статусу громадянина. Однак не кожний вповні здатний керуватися ним. А саме в цьому і криється суть проблеми: уміння обстоювати і захищати свої власні права. Виконувати свої обов'язки — це одна з визначальних рис громадянина.

Головна метадисципліни «Правознавство» полягає в тому, аби вивчивши його матеріал, студент, а зрештою й майбутній фахівець, відчув себе повноцінним громадянином, творцем справжньої демократії; чітко уявляв собі не тільки те, на що йому вказують і вказуватимуть впродовж подальшого життя інституції держави, але й те, на що слід вказувати їм самим (через референдуми, вибори, виступи у засобах масової інформації тощо) у межах правового поля. Загалом, вивчення цього дисципліни — це один із шляхів до творення власної і прагматичної філософії життя, інтелектуально розвиненої правосвідомості та правової культури, до активної громадянської позиції.

Загрузка...

Дисципліна «Правознавство» — це допомога студентам технічного вузу розуміння того, що вони є духовними істотами, які визнаються суб'єктами права, що їм властива духовна гідність, що вони повинні прагнути до самодисципліни і самоврядування й покликані до взаємної поваги і довір'я, що державна влада поважає їх і довіряє їм, і що вони мають відповідати тими ж почуттями.

Робота по цій програмі в Херсонському національному технічному університеті дозволила нагромадити достатні

й досвід для внесення необхідних змін до змісту, а в деяких випадках в структуру дисципліни. При укладанні даної програми враховувалася специфіка університету, цілі і завдання, що стоять перед ним у нових економічних та соціальне — політичних умовах життя суспільства, а також закономірні тенденції гуманізації підготовки фахівців.

Студенти вивчають основні положення теорії держави і права, основи конституційного, адміністративного, трудового, цивільного, сімейного, кримінального та інших галузей права, набувають навичок по використанню діючого законодавства у своїй професійній діяльності.

Вивчення і засвоєння студентами зазначеного учбового дисципліни сприятиме усвідомленню необхідності розбудови правової демократичної держави й дотримання верховенства Конституції України та верховенства права у нашому суспільстві

 


Дата добавления: 2015-10-28; просмотров: 124 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Схема 1. Бібліяграфічная інфармацыя (бібліяграфічныя веды)ў сістэме адносін Дакументы (тэксты) і карыстальнікі| Вимоги до знань та умінь студентів

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.017 сек.)