Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

А.9 Приклад оформлення завдання на курсовий проект (роботу)

Читайте также:
  1. E)Андерс Гейлсберг, Скот Вілтамут і Пітер Гольде 5)Паскаль (Pascal) Д Завдання 15-17 з відкритою відповіддю.
  2. FALLOUT TACTICS И проект Убежищ
  3. III. Етап проектування
  4. III. Составление проекта федерального бюджета и отчета о его исполнении
  5. III. Управление предметной областью проекта
  6. IІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
  7. Pound; рассматривает проекты региональных стандартов аудиторской деятельности и иных нормативныА.10 Приклад оформлення першого аркуша відомості дипломного проекту

(роботи)


А.11 Приклад оформлення послідуючих аркушів відомості дипломного проекту (роботи)


А.12 Приклад оформлення першого аркуша відомості курсового проекту (роботи)


А.13 Приклад оформлення послідуючих аркушів відомості курсового проекту (роботи)


А.14. Приклад виконання реферату для дипломного проекту спеціаліста

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до дипломного проекту: 94 стор., 21 рис., 23 табл., 8 додатків, 16 джерел.

Об'єкт розробки - наземна завалочна машина мартенівського цеху.

Мета розробки - підвищення надійності роботи машини, поліпшення експлуатаційних характеристик, зменшення витрат на ремонт за рахунок перерозподілу динамічних навантажень на робочі органи механізмів.

Метод досліджень - аналітичний – аналіз виявлених технічних рішень з метою можливості їх застосування для удосконалення конструкції наземної завалочної машини, визначення динамічних навантажень в механізмах хитання хобота і пересування візка, перевірка міцності основних деталей.

Запропоновано шляхи перерозподілу динамічних навантажень, розроблена схема двостороннього приводу механізму хитання хобота і роздільного приводу механізму пересування візка наземної завалочної машини з оптимальними параметрами редуктора. Визначена необхідна потужність електродвигунів і режими роботи.

Розглянута організація ремонтних робіт на підприємстві, методи монтажу і контролю при монтажі деталей і вузлів механізмів наземної завалочної машини. Запропоновано заходи щодо охорони праці при експлуатації, обслуговуванні і ремонті наземних завалочних машин.

Запропонована конструкція машини дозволить поліпшити експлуатаційні характеристики машини за рахунок застосування схеми з симетричним прикладанням сил до робочих органів.

Результати роботи можуть бути використані при реконструкції наземних завалочних машин. Очікуваний економічний ефект від скорочення тривалості завалення шихти в мартенівську піч за рахунок застосування двигунів з великим числом оборотів складає 6,7 млн. грн. в цінах 2012 р.

НАЗЕМНА ЗАВАЛОЧНА МАШИНА, МЕХАНІЗМ ХИТАННЯ ХОБОТА, МЕХАНІЗМ ПЕРЕСУВАННЯ ВІЗКА, РЕДУКТОР, ПРИВОД.


А.14.1 Приклад виконання реферату для випускної роботи бакалавра

РЕФЕРАТ

 

Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра: 36 стор., 12 рис., 3 табл., 2 додатка, 8 джерел.

Об'єкт розробки - наземна завалочна машина мартенівського цеху .

Мета розробки - підвищення надійності роботи машини, поліпшення експлуатаційних характеристик, зменшення витрат на ремонт за рахунок перерозподілу динамічних навантажень на робочі органи механізмів.

Метод досліджень - аналітичний – аналіз виявлених технічних рішень з метою можливості їх застосування для удосконалення конструкції наземної завалочної машини.Запропоновано шляхи перерозподілу динамічних навантажень, розроблена схема двостороннього приводу механізму хитання хобота і роздільного приводу механізму пересування візка наземної завалочної машини.

Запропонована конструкція машини дозволить поліпшити експлуатаційні характеристики машини за рахунок застосування схеми з симетричним прикладанням сил до робочих органів.

НАЗЕМНА ЗАВАЛОЧНА МАШИНА, МЕХАНІЗМ ХИТАННЯ ХОБОТА, МЕХАНІЗМ ПЕРЕСУВАННЯ ВІЗКА, РЕДУКТОР, ПРИВОД.


А.15 Приклад виконання змісту

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП.............................................................................................................. 6

1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА......................................................................... .8

1.1 Характеристика рудозбагачувальної фабрики №1 ГЗК ПАТ «АМКР».. .8

1.2 Призначення та область застосування грохоту вібраційного.................. .10

1.3 Технічна характеристика грохоту вібраційного....................................... .12

1.4 Опис конструкції грохоту вібраційного..................................................... .15

1.5 Аналіз недоліків в роботі грохоту вібраційного....................................... .17

Загрузка...

1.6 Постановка задачі....................................................................................... .18

2 ОСНОВНА ЧАСТИНА................................................................................ .19

2.1 Літературно-патентний огляд..................................................................... .19

2.2 Пропозиції по модернізації. Опис конструкції модернізованої машини.. .30

2.3 Розрахунки навантажень та визначення вихідних даних ......................... .31

2.4 Розрахунок потужності приводу ходової частини.................................... .32

2.5 Силовий та кінематичний аналіз механізму............................................... .35

2.6 Розрахунок та вибір елементів кінематичної схеми.................................. .38

2.7 Розрахунки на міцність............................................................................... .41

2.7.1 Розрахунок короба на жорсткість........................................................... 45

2.7.2 Розрахунок вільних ділянок короба....................................................... 47

2.7.3 Розрахунок короба на міцність............................................................... 49

2.8 Монтаж, ремонт, мастило........................................................................... .52

2.8.1 Розробка фундаменту............................................................................. .53

2.8.2 Геодезичне обґрунтування монтажу....................................................... .55

2.8.3 Способи доставки устаткування до місця монтажу................................ .58

2.8.4 Технологічна карта монтажу вузлів грохоту......................................... .62

2.8.5 Умови роботи машини............................................................................. 64

2.8.6 Знос відповідальних деталей................................................................... 67

2.8.7 Заходи з технічного обслуговування...................................................... 71

2.8.8 Вибір форми і методу проведення ремонтів .......................................... .72

2.8.9 Розробка графіка планово-попереджувальних ремонтів ..................... .73

2.8.10 Методи відновлення деталей.................................................................. .74

2.8.11 Вибір системи мастила........................................................................... .75

2.8.12 Розрахунок основних параметрів мастила........................................... .76

2.8.13 Карта і схема змащування .................................................................... .79

3 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА........................................................................ .80

3.1 Розрахунок економічного ефекту............................................................... .80

3.2 Розрахунок собівартості продукції............................................................ .83

4 ОХОРОНА ПРАЦІ........................................................................................ 84

4.1 Вибір і характеристика будівельного майданчика проектованого

обь¢єкту.............................................................................................................. 84

4.2 Аналіз шкідливих та небезпечних чинників............................................... .86

4.3 Заходи щодо зниження впливу шкідливих і небезпечних чинників

на людину.......................................................................................................... .88

4.3.1 Засоби індивідуального захисту.............................................................. .89

4.3.2 Санітарно - побутові приміщення........................................................... 90

4.4 Пожежна безпека ....................................................................................... .92

ВИСНОВКИ..................................................................................................... .93

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................... .94

ДОДАТКИ........................................................................................................ .95

 


А.16 Приклад виконання переліку умовних позначень, символів, одиниць вимірювання, скорочень і термінів

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ І СИМВОЛИ

аК – прискорення Коріоліса, м/с2;

е – ексцентриситет, мм;

N –базовое число циклів;

Gм – вага металу, кН|;

sН – контактна напруга, МПа;

x - коефіцієнт прослизання ременя;

q - кут нахилу передачі, град.

 

ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ

 

кГ– кілограм – сила – позасистемна одиниця сили. 1 кГ = 9,8 Н.

кГ/см2 -кілограм – сила на квадратний сантиметр - позасистемна одиниця механічного напруження. 1 кГ/см2 » 0,1МПа.

спз– сантипуаз – позасистемна одиниця динамічної в'язкості.

1спз = 0,001 Н×сек/м2

 

СКОРОЧЕННЯ

гірн. - гірничі м. - механізм
греч. - грецьке напр.- наприклад
грузопод. - вантажопідйомні ндп. - неприпустимий
ін. - інші наз. - називають
ж. д. - залізничний прокатн. - прокатне
конв. – конвейєри т.- точка
лати. - латинське буд. - будівельні
металообр. - металообробне сх. - схема
металург. - металургійне прстр. - пристрій

 

ТЕРМІНИ

Буфер– пристрій для пом'якшення ударів.

Віброзбуджувач– пристрій, призначений для збудження механічних коливань.

Гармоніка- синусоїдальна складова при гармонійному аналізі періодичних коливань.

Кантувач- пристрій для перевертання заготівок, виробів та ін. предметів.

Курвіметр– прилад для вимірювання довжин відрізків кривих.

 

 


Додаток Б

(довідковий)

Структурні елементи завершальної частини текстового документа

Таблиця Б.1 - Приклади оформлення списку використаних джерел

Характеристика джерела Приклад оформлення
Монографії, підручники, навчальні посібники (1…3 автора) 1. Гаврилов В.А., Поляков И.И., Поляков О.И. Оптимизация режимов работы ферросплавных печей.- М.: Металлургия, 1996.- 176 с.
2. Решетов Д.Н. Детали машин: Учебник для вузов. - М.: Машиностроение, 1989.- 495 с.
3. Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. Расчет и проектирование деталей машин: Учеб. пособие для техн. вузов.- 3-е изд., перераб. и доп.-Х.: Основа. 1991. – 276 с.
Монографії, підручники, навчальні посібники ( чотири автори) 1. Расчеты металлургических кранов/ С.А. Казак, В.И. Котов, П.З. Петухов, В.Н. Сухотин/ Под ред. В.Н. Сухотина. – М.: Машиностроение, 1973.– 264 с.
Монографії, підручники, навчальні посібники ( п'ять і більше авторів) 1. Курсовое проектирование деталей машин: Учебное пособие для техникумов/ Г.М. Ицкович, В.А. Киселев, С.А. Чернавский и др. - изд. 6-е, перераб. М.: Машиностроение, 1970. -560 с.
Довідники 1. Зубчатые передачи: Справочник/ Под ред. Е.Г. Гинзбурга. – Л.: машиностроение, 1980.-200 с.
2. Уплотнения и уплотнительная техника. Справочник. –М.: Машиностроение, 1986.- 158 с.
Довідники (багатотомні видання) Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3 т. Т.2. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1979.-559 с.
Атласи 1. Детали машин: Атлас/ Под ред. Д.Н. Решетова. - М.: Машиностроение, 1988.-370 с.
2. Цехнович Л.И., Петреченко И.П. Атлас конструкций редукторов. Учеб. пособие для вузов. - К.: 1979. - 128 с.
Методичні вказівки 1. Методичні вказівки для оформлення текстових та графічних документів (посібник з нормоконтролю) для напряму підготовки 050503 – «Машинобудування»; 2-ге видання перероблене і доповнене / Уклад.: Г.Л. Зайцев.- Кривий Ріг: КНУ КМІ, 2012. – 75с.
Стандарти 1. ДСТУ 2651-94. Сталь вуглецева звичайної якості. Марки. — На заміну ГОСТ 380-88 (ГОСТ 380-94). Введено в перше з 01.01.94. – К: Держстандарт України, 1994. – 25 с.
2. ГОСТ 2.403 – 75. Правила выполнения цилиндрических зубчатых колес.- Взамен ГОСТ2.403 – 68; Введ. 01.01.1976. –М.: Изд. стандартов, 1978.- 10 с.
Статті в технічних журналах 1. Davies I.G. Secondary-steelmaking developments on engine­ering steels at stockbridge works // Ironmaking and Steelmaking.-1985.- V. 12, № 4.- P. 176-184.
2. Таран Ю.Н., Черновол А.В. Чугун с шаровидным графитом (50-летний путь развития производства) // Металл и литье Украины.-1996.-№6.-С.6-13.
3.Исследование процесса растворения ферросилиция в жидком чугуне/ В.Б.Бубликов, В.В.Суменкова, В.П. Латенко, С.П.Нестерук // Процессы литья - 2007.- №3.- С. 18-23.

Продовження табл. Б.1

Характеристика джерела Приклад оформлення
Дисертації 1. Шатоха В.І. Управління якістю чавуну за умов розширен­ня наливної бази доменної плавки на основі фізико-хімічного аналізу процесів шлакоутворення: Дис. ... д-ра техн. наук: 05.16.02.-Дніпропетровськ, 1998.- 306 с.
Автореферат дисертації 1. Пологович А.І. Обґрунтування параметрів і розробка конструкцій багатокамерних щокових дробарок неперервної дії: Автореф. дис. ... канд.. техн. наук /Національна гірнича акд. наук України. – Дніпропетровськ, 1999. -20 с.
Препринти 1. Пономаренко Л.А., Буадзе В.В. Математические модели и алгоритмы сбора и обработки информации в АСУТП непрерывных станов горячей прокатки.-К.: 1976.-37 с. (Препринт/ АН Украины. Ин-т кибернетики; 76-76).
Що депонують рукописи 1. Меликов А.З., Константинов С.Н.Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мульгиресурсных систем обслуживания / Науч. произв. корпорация "Киев.ин-т автоматики".-К., 1996.- 44 с- Рус- Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96, № 2210-Ук96 // Реф. в. Автоматизация производственных процессов. – 1996.–№ 2.
Звіти про науково-дослідну роботу 1. Исследование и разработка теплорегулируемых форм, методов контроля и регулирования служебных свойств при производстве валков с литыми ручьями: Отчет о НИР (заключит.) / Днепропетр. металлургич. ин-т .-232-6/72; № ГР 72016901; Инв. № Б 2Ш25.-Днепропетровск, 1968.-40 с.
Тези доповідей 1. Мухин Н.Т., Короваев С.А., Чапаев С.И. Применение фитильной смазки для крупногабаритных подшипников качения// XII Міжнар. конф. „Особливості роботи великогабаритних підшипників кочення в гірській і металургійній промисловості”(Київ, 2002) Том. 1. К.: Політехніка. – 2002 – С 145-152.
Збірки наукових праць Вычислительная и прикладная математика: Сб. науч. тр.- К: Либідь, 1993.-99 с.
Патенти 1. Пат. 1337 Украина, МКИ В 22 D 27/20, В 22 D 13/00. Способ центробежного литья биметаллических прокатных валков / Белай Г.Е. и др.(Украина).- № 93250308; Заявл. 23.03.91; Опубл.25.03.94, Бюл.№ 1.- 2 с.
Авторські свідчення 1. А.с. 1007970 СССР, МКИ G 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В.С.Бату-лин (СССР).-№ 330585/25; Заявл.23.11.81; Опубл.30.08.83, Бюл.№ 12.-2с. 2. А.с. № 1626362 Украина. Линейный импульсный модулятор/В.Г.Петров (Украина).-4с.ил;Опубл.30.03.93,Бюл.№ 13.
Каталоги 1. Подшипники качения минского подшипникового завода: Каталог 004.Р.-Минск, 2002.-302 с.
Прейскуранти 1. Прейскурант № 25-01. Оптовые цены на отливки, поковки и горячие штамповки.-М.: Прейскурантиздат, 1990.-188 с.
Технологічні інструкції 1. Типовая инструкция по эксплуатации тепловых электростанций: ТИ 34-70-044-95; Утв.Гл. техн. упр. по эксплуатации-энергосистем 01.10.95; Срок действия с 01.01.96 до 01.01.2005/ М-во энергоснабжения Украины. - К.: 1996.-43 с
Енциклопедії Энциклопедия неорганических материалов: В 2 т./ Колл. авторов - К.: Главная редакция УСЭ, 1977.–Т.1–840 с., Т.2–813 с.

Б.2 Приклад виконання структурного елементу «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»


Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 266 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Завдання на проект (роботу) | Пояснювальна записка | Список використаних джерел |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
А.1 Приклад оформлення титульного аркуша дипломного проекту (роботи)| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.032 сек.)