Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

C. Пейсмекерна клітина

5. Відомо, що атипічні кардіоміоцити належать до провідної системи серця. Завдяки якій речовині відбувається, переважно, живлення провідних кардіоміоцитів? B. Глікоген

6. Визначте тип судин, що мають вигляд слiпо закiнчених сплющених ендотелiальних трубок, не мають базальної мембрани i перицитiв; ендотелiй цих судин фiксований стропними фiламентами до колагенових волокон сполуч тканини. D. Лiмфокапiляри

7. Хворому з порушенням ритму серцевих скорочень (аритмiя) проведено лiкування у лiкарнi, яке дало задовiльний результат. Якi клiтини мiокарду вiдновили свою нормальну функцiю в цьому випадку? C. Пеймекерні кл

8. У фазi, що передувала дiастолiчному розслабленню мiокарду, рiзко знижується концентрацiя iонiв кальцiю у саркоплазмi i в перiод дiастоли його практично немає у вiльному станi. Визначте, якi структури беруть участь в акумуляцiї кальцiю?

A. Саркоретикулум

9. Артерiоли виконують важливу роль в кровопостачаннi функцiональних одиниць органiв. Якi з названих нижче структур найбiльш характернi для середньої оболонки артеріол? D. Гладкi мiоцити

10. При розтинi померлої 75 рокiв були знайденi глибокi змiни серцево-судинної системи. Так, на гiст препаратi судини, добре вираженi внутрiшня та зовнiшня еластичнi мембрани i присутні численні мiоцити у середнiй оболонцi, значно порушена структура внутрiшньої оболонки. Про яку судину iде мова? B. Артерiя м'язового типу

11. На препараті представлена стінка кровоносної судини, яка утворена двома видами клітин. Назвіть клітини, які утворюють стінку судини.

А. Ендотеліоцити і перицити

12. В експерименті внутрішню оболонку кровоносних судин імпрегнували солями серебра. При цьому були виявлені клітини з нерівними звивистими межами. Назвіть ці клітини. А. Ендотеліоцити

13 На препараті добре видно густу сітку капілярів, розташованих між двома артеріолами. В якому органі можна виявити цю сітку? А. У нирці

14. У хворого на алергію розвилося ускладнення, пов'язане з ізольованим пошкодженням внутрішньої оболонки гемокапілярів (капіляротоксикоз). Які структури судинної стінки не зазнають ушкодження при капіляротоксикозі?

А. Еластична мембрана, гладкі міоцити, субендотеліальний шар

15. У пацієнта з гіпертонічною хворобою при обстеженні виявлено ушкодження артеріол внаслідок порушення взаїмовідносин між клітинами судинної стінки. Чи можливий безпосередній контакт ендотеліоцитів з міоцитами в артеріолі в нормальних умовах?


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 369 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тэксты запісаў пазначаных тлустым шрыфтам ёсць у электронным варыянце | D. Центросома, мікрофіламенти, рибосоми, мікротрубочки | D. Аутоліз клітини | D. Окислювальне фосфорилювання | D. Дискобластула | А. 3,7-4,9´1012 в 1л | E. Нервово-м'язове веретено. | D. Аргірофільні гранули | C. Ниткоподібних сосочків | А. Прехордальна пластинка |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
C. Мікротрубочки та мікрофіламенти| А. Наявність м'язових валиків в субендотеліальному шарі

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)