Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тэксты запісаў пазначаных тлустым шрыфтам ёсць у электронным варыянце

ТЭМА 2. Асэнсаванне гістарычнага лёсу беларусаў

П л а н

1. Канцэпцыі польскіх і расійскіх гісторыкаў.

2. «Заходнеруская» гістарычная школа.

3. Зараджэнне і развіццё беларускай нацыянальнай гістарыяграфіі.

4. «Белыя плямы» і дэфармацыі ў савецкай гістарычнай навуцы.

5. Сучасны стан беларускай гістарыяграфіі і гістарычнай самасвядомасці грамадства.

 

Асноўная літаратура*

1. Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: Стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця. Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі; Гродна, 3-4 мая 2002. У 4 ч. Ч. 1. – 4. – Гродна: ГрДУ, 2003.

2. Белазаровіч В. А. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі: вучэб. дапаможнік; / Гродзенскі Дзярж. Ун-т імя Я.Купалы. — Гродна : ГрДУ, 2006. — 345 с. (С. 79–342) (спампаваць можна тут: http://www.kamunikat.org/usie_knihi.html?pubid=13121)

3. Біч М. Аб нацыянальнай канцэпцыі гісторыі і гістарычнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. – №1. – С.15 – 24.

4. Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь (новыя канцэпцыі і падыходы). У 2 ч.Ч.1: Гісторыя Беларусі. – Мн.: Універсітэцкае, 1994. – 277 с.

5. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі: Стан і перспектывы развіцця: Матэрыялы навук. канф., прысвечанай 70-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі. – Мн.: Дэполіс, 2000. – 345 с.

6. Грыцкевіч В. Гісторыя і міфы. – Мн.: БелФранс, 2000. – 205 с. (спампаваць кнігу можна тут http://www.portalus.ru/modules/belarus/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1164980400&archive=&start_from=&ucat=8& )

7. Гулак А.А. Ідэі заходнерусізму ў “Гісторыі беларускага краю” Пятра Бяссонава // Беларускі гістарычны часопіс. – 2004. - № 4. – С. 34 – 37.

8. Ігнаценка I., Кароль А. Усевалад Ігнатоўскі і яго час. – Мн., 1991.

9. Караў Д. Беларуская гістарыяграфіяXX ст. – адна з крыніц фарміравання менталітэту нацыі // Беларускі гістарычны часопіс. – 1995. – №3. – С.99 – 107.

10. Карев Д.В. Белорусская историография в конце XVIII – начале 60-х годов XIX в.; яго ж: Белорусская историография во второй половине XIX – начале XX в. // Очерки истории науки и культуры Беларуси IX – начала XX в. – Мн.: Навука і тэхніка, 1996. – С. 24 -74.

11. Карев Д.В. У истоков белорусской национальной историографии. Конец ХVІІІ – 50-е годыXIX в. // Наш Радавод. – Кн.2. – Гродно, 1990. – С.199 – 252.

12. Копысский З.Ю., Чепко В.В. Историография БССР. (Эпоха феодализма). – Мн.: Университетское, 1986. – 175 с.

13. Кузьменка У.І., Скалабан В. Ц. Акадэмік У. І. Пічэта: выпрабаванне лёсам // Беларускі гістарычны часопіс. – 2003. - № 6. – С. 11 – 18.

14. Летапісец Беларусі: Памяці Міколы Ермаловіча. // Беларускі гістарычны часопіс. – 2000. - № 2. – С. 52.

15. Лінднэр Р. Гісторыкі і ўлада: Нацыятворчы працэс і гістарычная палітыка ў Беларусі ХІХ – ХХ ст. – СПб.: Неўскі прасцяг, 2003. – 540 с.

16. Літвінскі, А., Караў, Д. Праблема заходнерусізму ў беларускай гістарыяграфіі найноўшага часу//http://new.nashaziamlia.org/2006/07/191/

17. Марозава С.В. Берасцейская царкоўная ўнія 1596 г. у беларускай гістарыяграфіі. – Гродна: ГрДУ, 2002. – 132 с.18. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі «Праблемы айчыннай гістарыяграфіі», Гродна, 19 – 21 студзеня 2001 г. // Гістарычны альманах. – 2001. – №4. – 216 с.

19. Михнюк В.Н. Становление и развитие исторической науки Советской Белоруссии (1919 – 1941 г.). – Мн.: Наука и техника, 1985. – 284 с.

20. На скрыжаванні думак: Вучоныя аб “белых плямах” гісторыі Беларусі. – Мн.: Беларусь, 1990. – 119 с.

21. Петриков, П. Т. Очерки новейшей историографии Беларуси (1990-е — начало 2000-х годов) / П. Т. Петриков. Минск : Белорусская наука, 2007.

22. Пічэта У. Чарговыя пытанні беларускай гістарыяграфіі // Спадчына. – 1990. – № 3. – С. 14 – 18.

Смалянчук, А. Ад Абэцадарскага да Трашчанка або эвалюцыя беларускай “дырэктыўнай гiстарыяграфii” (История Беларуси. В 2-х частях. Ч. 2. Под ред. Я.И.Трещенка. Могилев: МГУ, 2005.- 310 с.) // http://www.homoliber.org/ru/rp/rp030402.html

24. Сучасныя праблемы гістарыяграфіі гісторыі: Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі 28 лістапада 2003 года. У 3 ч. – Ч. 1 – 2. – Мн.: БДПУ, 2003.

Загрузка...

25. Трещенок Я.И. Две белорусские национальные идеи (католический национал-сепаратизм и православная национальная идея). // VII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Дням славянской письменности и культуры: Материалы чтений (Минск, 22-24 мая 2001 г.). В 2 ч. Ч. 1, кн. 2 / Европейский гуманитарный ун-т, Бел. гос. ун-т культуры; отв. ред. и сост. А. Ю. Бендин.– Мн.: ООО "Ковчег", 2002. (http://www.sobor.by/zametki.php)

26. Цьвікевіч А. "Западно-руссизм": Нарысы з гісторыі грамадскай мыслі на Беларусі ў XIX і пачатку XX в. – Мн.: Навука і тэхніка, 1993 – 352 с.

27. Яноўскі А. Першы рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэта // Бел. гіст. часопіс. – 1998. – № 3. – С. 3-10.

28. Заходнерусізм // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 3. – Мн.: БелЭн, 1996. – С. 417 – 418.

тэксты запісаў пазначаных тлустым шрыфтам ёсць у электронным варыянце

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 367 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: D. Аутоліз клітини | D. Окислювальне фосфорилювання | D. Дискобластула | А. 3,7-4,9´1012 в 1л | E. Нервово-м'язове веретено. | C. Мікротрубочки та мікрофіламенти | C. Пейсмекерна клітина | А. Наявність м'язових валиків в субендотеліальному шарі | D. Аргірофільні гранули | C. Ниткоподібних сосочків |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Раздел 1. Цитология.| D. Центросома, мікрофіламенти, рибосоми, мікротрубочки

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.038 сек.)