Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

І. Тестові завдання.

Читайте также:
  1. Громада", її завдання. Перехід „Громади" на періодичне видання. Відгуки та їх наслідки
  2. Друге завдання.
  3. Програми анімації, їх форми та завдання.
  4. Тестові завдання
  5. Тестові завдання
  6. Тестові завдання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ХЕРСОНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Контрольна робота 2

 

з дисципліни “Фінансовий облік

для студентів ІІ курсу заочної форми навчання

спеціальності 5.03050901 “ Бухгалтерський облік”

 

Херсон

 


 

 


Контрольна робота №2

І. Тестові завдання.

ТЕСТ 1

До теми: “Облік поточних фінансових інвестицій”

1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності визначаються:

а) П(С)БО 10
б) П(С)БО 11
в) П(С)БО 12

2. Короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості - це:

а) Поточні фінансові інвестиції
б) Довгострокові фінансові інвестиції;
в) Еквіваленти грошових коштів.

3. На рахунку 35 ведеться облік:

а) Довгострокові фінансові інвестицій;
б) Поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів.
в) Довгострокові фінансові інвестицій та еквівалентів грошових коштів.

4. При придбанні поточні фінансові інвестиції відображаються в обліку:

а) За номінальною вартістю;
б) За фактичною собівартістю;
в) За амортизованою вартістю.

5. За справедливою вартістю на дату балансу оцінюються:

а) Всі фінансові інвестиції;
б) Всі фінансові інвестиції, крім інвестицій в спільні підприємства;
в) Всі фінансові інвестиції, крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі.

6 Норми П(С)БО 12 застосовуються:

а) підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами;

б) акціонерними товариствами;

в) підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ);

г) бюджетними установами

7 До собівартості фінансової інвестиції не включається:

а) заробітна плата касира;

б) ціна придбання фінансової інвестиції;

в) комісійні винагороди;

г) інші витрати, пов'язані з придбанням фінансової інвестиції.

8. Дивіденди, відсотки, роялті та рента, що підлягають отриманню за фінансовими інвестиціями, відображаються як:

а) операційний дохід інвестора;

б) фінансовий дохід інвестора;

в) інвестиційний дохід інвестора;

г) надзвичайний дохід інвестора.

9. Ринкова вартість фінансової інвестиції – це:

а) сума, яку можна отримати від продажу фінансової інвестиції на первинному ринку;

б) сума, яку можна отримати від продажу фінансової інвестиції на активному ринку;

в) сума, яку можна отримати від продажу фінансової інвестиції на вторинному ринку;

г) сума, яку можна отримати від продажу фінансової інвестиції на фондовому ринку.
ТЕСТ 2

До теми: “Облік власного капіталу”

1. Власний капітал підприємства визначається за формулою:

а) К=А+З
б) К=А-З
в) К=П-З

2. Зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства – це:

а) Пайовий капітал
б) Власний капітал
в) Статутний капітал.

3. На якому рахунку відображається узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість:

а)
б)
в)


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 171 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Теоретическое обоснование и инструменты финансовой репрессии | Селективная кредитная политика | Регулирование процентных ставок | Що таке господарська діяльність? | Який орган затверджує Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку? | За якою вартістю обліковується безоплатно одержаний об’єкт основних засобів? | Яким первинним документом буде оформлена передача вантажного автомобіля в оренду? | Який документ складається при виявленні нестачі або дефекту товарів? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Задача 2| Який з наведених звітів містіть інформацію про зміни у власному капіталі підприємства?

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.014 сек.)