Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яким первинним документом буде оформлена передача вантажного автомобіля в оренду?

Читайте также:
  1. I.1 Этапы работы над документом
  2. IP-телефония и передача факсов по IP-сетям.
  3. Multicast ( групповая передача)
  4. SEND, SOML, SAML (Передача сообщения на терминал пользователя)
  5. А) ПЕРЕДАЧА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ФУНКЦИИ АРТИКЛЯ
  6. Асинхронная передача данных по каналу связи
  7. Асинхронная передача данных по каналу связи
а) Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів
б) Акт на списання основних засобів  
в) Акт на списання автотранспортних засобів  

14. Визначити бухгалтерську проводку на підставі наведеної господарської операції “Оприбутковано запасні частини від ліквідації трактора”

а) Дт 131 Кт 104
б) Дт 207 Кт 746  
в) Дт 207 Кт 631  

СВК “Талант” отримало рахунок постачальника за прийнятий верстат універсальний, що потребує монтажу, вартістю 600 грн. в т.ч. ПДВ –100 грн. За його розвантаження і монтаж нараховано заробітну плату працівникам в сумі 60 грн. Визначити вартість, за якою оприбутковується придбаний верстат

а) 600,00 грн.
б) 560,00 грн.  
в) 660,00 грн.  

Як визначається залишкова вартість?

а) Як різниця між первісною вартістю і сумою нарахованого зносу
б) Дорівнює сумі коштів яку підприємство очікує отримати від ліквідації об’єкта
в) Як різниця між доходом від операції вибуття і сумою залишкової вартості об’єкта, непрямих податків і витрат, пов’язаних з операцією вибуття.

Які основні засоби не підлягають амортизації?

а) Земельні ділянки
б) Багаторічні насадження  
в) Бібліотечні фонди  

На якому субрахунку обліковується придбаний мобільний телефон?

а)
б)  
в)  

Сформулювати зміст господарської операції на підставі наведеної кореспонденції рахунків: Дт. 105 Кт 152

а) Придбано у постачальника автомобіль
б) Зараховано до складу основних засобів придбаний автомобіль
в) Безоплатно отримано автомобіль

20. Амортизація нараховується при введенні в експлуатацію об’єкту основних засобів:

а) Першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття об’єкта на облік
б) З дня введення об’єкту в експлуатацію  
в) З моменту оплати цього об’єкту.  

Підприємство придбало виробниче обладнання за 300000 грн.(у т ч ПДВ- 50000 грн.), крім того витратило 4000 грн. на його доставку і 2000 грн. – на монтаж, перевірку придатності та підготовку до експлуатації. Чому дорівнює первісна вартість цього обладнання?

а) 256000 грн.
б) 250000 грн.
в) 300000 грн.
г) 306000 грн.

Підприємство придбало програмне забезпечення 1 січня 2000 року за 2500 грн., оцінило строк його корисного використання в 5 років , а ліквідаційну вартість – як нульову. Для нарахування амортизації нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод. Якою буде залишкова вартість програмного забезпечення на 31 грудня 2000 року?

а) 1000 грн.
б) 1100 грн.
в) 1050 грн.
г) 2000 грн.

Підприємство придбало основні засоби за 50000 грн. У квітні 2009 року, а ввело їх в експлуатацію в червні цього ж року. Строк корисного використання основних засобів – 5 років, а ліквідаційна вартість дорівнює 1000 грн. Чому дорівнює сума амортизації основних засобів за 2009 рік, розрахована за кумулятивним методом?а) 8889 грн.
б) 13333 грн.
в) 8167 грн.
г) 16667 грн.

Підприємство понесло такі витрати у зв’язку з придбанням нерухомості: Оплата послуг ріелтера – 3000 грн., Оплата вартості будинку – 600000 грн. (у т ч ПДВ); Відрахування до Пенсійного фонду – 5000 грн. Оплата нотаріальних послуг – 200 грн. Чому дорівнює первісна вартість придбаного будинку?

а) 608200 грн.
б) 508200 грн.
в) 505200 грн.
г) 503200 грн.
д) 500000 грн.

 


Тест 5

По темі: “Облік виробничих запасів.”

За допомогою наведеного тесту перевірте свої знання.

1. В яких документах (регістрах) потрібно вести облік МШП:

а) У зведеній відомості руху матеріалів в грошовому виразі;
б) В лімітно - забірних картках;
в) В картках (книгах) кількісного обліку;
г) В реєстрах на здачу первинної документації про витрачення та надходження товарно-матеріальних цінностей;
д) Маю зовсім інше вирішення питання.

2. Всі виробничі запаси у відомостях про залишки при короткостроковому кредитуванні банком відображаються за їх фактичною вартістю, тобто за оцінкою, в якій матеріали відображаються в бухгалтерському обліку. Економіст фінансового відділу запитує, що це за облікові ціни, які застосовуються в бухгалтерському обліку? Бухгалтер з обліку матеріалів відповідає:

Загрузка...
а) В бухгалтерському обліку собівартість придбаних матеріалів складається з ціни придбання та витрат , пов’язаних з доставкою матеріалів. Все це прийнято називати обліковими цінами;
б) В аналітичному обліку використовуються облікові ціни, а в синтетичному обліку – фактична собівартість;
в) Облікові ціни на матеріали використовуються тільки при калькулюванні собівартості;
г) В цілях поточного обліку та контролю за рухом матеріалів встановлюються тверді облікові ціни. В якості облікової ціни можуть бути прийняті оптові (покупні) ціни або планова собівартість (ціна). Одночасно відображаються на окремих регістрах транспортно – заготівельні витрати або відхилення між фактичною та плановою собівартістю матеріалів;

3. Виробничими запасами називаються:

а) Вироби, що придбані та виготовлені будь-яким підприємством, які не підлягають подальшій переробці;
б) Продукція, яка придбана у постачальника і яка не підлягає подальшій переробці;
в) Це матеріальні цінності, які виготовлені на підприємстві, які підлягають подальшій переробці.
г) Це вироби, які придбані або самостійно виготовлені, що підлягають подальшій переробці на підприємстві;

4. Первісною вартістю запасів називається:

а) Сума фактичних витрат на їх придбання або виготовлення;
б) Сума майбутніх витрат на виготовлення запасів;
в) Витрати, які пов’язані з реалізацією та придбанням запасів.

5. Запаси визнаються активом якщо:

а) Існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використання;
б) Їх вартість може бути достовірно визначена;
в) Їх сума не перевищує 250 грн.

6. Метод ФІФО базується на:

а) Оцінці запасів за середніми цінами;
б) Оцінці запасів за цінами перших надходжень;
в) Оцінці запасів останніх надходжень.

7. Під виробничими запасами розуміються:


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 637 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Теоретическое обоснование и инструменты финансовой репрессии | Селективная кредитная политика | Регулирование процентных ставок | Що таке господарська діяльність? | Який орган затверджує Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку? | І. Тестові завдання. | Який з наведених звітів містіть інформацію про зміни у власному капіталі підприємства? | Який документ складається при виявленні нестачі або дефекту товарів? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
За якою вартістю обліковується безоплатно одержаний об’єкт основних засобів?| Задача 2

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.009 сек.)