Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Який орган затверджує Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку?

Читайте также:
  1. D) новообразование волокон в процессе физиологической регенерации, при замещении дефектов в органах после их повреждения, при образовании рубцов и др.
  2. I. Загальні положення
  3. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  4. I. Организационный момент. (1 мин)
  5. II. Административно-организационные документы.
  6. II. Организация дезинфекционных 1 страница
  7. II. Организация дезинфекционных 2 страница

а) Міністерство фінансів України;

б) Міністерство фінансів за погодженням з Державним комітетом статистики України;

в) Методологічна рада бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України;

г) Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України.

Хто відповідає за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві?

а) власник або уповноважена посадова особа;

б) головний бухгалтер;

в) фінансовий директор


Тест 2

По темі: “Облік грошових коштів”

За допомогою наведеного тесту перевірте свої знання.

1. Порядок ведення касових операцій в національній валюті в Україні поширюється на :

а) всіх юридичних і фізичних осіб;

б) тільки на фізичних осіб;

в) на юридичних осіб, крім банків та підприємств зв’язку, та на фізичних осіб.

2. Ліміт залишку готівки в касі не встановлюється для:

а) військових частин, установ і організацій Збройних Сил України;

б) Індивідуальних підприємців;;

в) Колективних сільськогосподарських підприємств.

3. Каса повинна знаходитись в:

а) окремому приміщенні

б) приміщенні бухгалтерії;

в) приміщенні розрахункової групи бухгалтерії.

4. Гроші в касі повинні видаватись та прийматись від відвідувачів:

а) за окремими столами в приміщенні каси;

б) через спеціальне вікно;

в) в приміщенні бухгалтерії;

г) розкладатися в спеціальні абонентські скриньки.

5. Гроші в касі повинні зберігатися в:

а) закритому на ключ столі касира;

б) сейфі;

в) спеціальних ящиках, встановлених на стелажах.

6. З касиром повинен бути укладений договір:

а) доручення

б) зберігання

в) про повну матеріальну відповідальність.

7. Ліміт залишку готівки в касі встановлює:

а) головний бухгалтер

б) керівник підприємства;

в) керівник за узгодженням з головним бухгалтером;

г) керуючий банком.

8. Оформлення касових операцій здійснюється наступними документами:

а) прибутковим касовим ордером;

б) лімітно - забірною карткою

в) платіжним дорученням.

9. Приймання і видача грошей за касовими ордерами здійснюється:

а) протягом 3-х робочих днів, включаючи день складання;

б) протягом строку, встановленого керівником за узгодженням з обслуговуючим банком;

в) тільки в день складання.

10. Виправлення в касовій книзі проводиться шляхом:

а) підчистки лезом;

б) заклеювання

в) коректурним способом за підписом касира і бухгалтера;

г) знищення аркуша з помилкою;

д) перекреслення аркуша з помилкою з поміткою “аркуш зіпсований”, правильні записи здійснюються на наступному листі.

11. Контроль за правильним веденням касової книги здійснює:

а) Касир;
б) Бухгалтер;
в) Керівник підприємства;
г) Фінансовий менеджер.

12. Лишки готівки в касі, виявлені при інвентаризації, відносяться на збільшення:

а) Кредиторської заборгованості;
б) Фінансового результату
в) Статутного капіталу
г) Зарплати касира.

13. Нестача в касі, виявлені при інвентаризації, списуються на:а) Фінансовий результат;
б) Витрати виробництва;
в) Винних осіб.

14. Документ, що видається банком підприємству і відображає рух грошових коштів на поточному рахунку, називається:

а) Грошовий чек;
б) Виписка банку
в) Відомість № 1 та журнал – ордером №1.2
г) Платіжне доручення.

15. Ключі від сейфу повинні знаходитись у:

а) Головного бухгалтера
б) Касира
в) Директора
г) Фінансового менеджера.

Під час інвентаризації були виявлені надлишки грошових коштів у касі ВАТ, джерела надходження яких лишилися невизначеними. Яким записом у бухгалтерському обліку вони будуть відображатися?

  Дт. Кт
а)
б)
в)
г)

 


Тест 3

По темі: “Облік дебіторської заборгованості ”

За допомогою наведеного тесту перевірте свої знання.

1. В який термін працівник, який повернувся з відрядження, повинен відзвітуватися?

Загрузка...
а) 3 робочі дні;
б) 1 робочий день;
в) 10 робочих днів;
г) До наступної видачі підзвітної суми.

2. Облік розрахунків з покупцями та замовниками регламентується:

а) П(С)БО 10
б) П(С)БО 11
в) П(С)БО 9

3. До товарних належать операції:

а) З виплати відсотків банку;
б) З продажу продукції власного виробництва;
в) З нарахування і виплати заробітної плати.

4. Безнадійна дебіторська заборгованість відноситься до:

а) Поточної
б) Довгострокової.

5. При наданні послуг іншим підприємствам оформлюється:

а) Рахунок-фактура;
б) Акт виконаних робіт (послуг);
в) Податкова накладна.

6. Аналітичний облік по рахунку 37 ведеться:

а) За термінами виникнення і погашення заборгованості
б) За країнами розташування кредиторів;
в) За валютою розрахунків.

7. Сумою пред’явлених, але не визнаних претензій, в бухгалтерському обліку відображається:

а) На субрахунку 374
б) На субрахунку 377;
в) Не відображаються.

8. Підставою для відрядження працівника є:

а) Посвідчення про відрядження;
б) Наказ керівника про відрядження;
в) Авансовий звіт.

Тест 4

По темі: “Облік основних засобів”

За допомогою наведеного тесту перевірте свої знання.

1. До основних засобів відносяться:

а) Об’єкти, що використовуються в процесі виробництва, а також для цілей управління протягом періоду менше ніж 1 рік незалежно від їх вартості.
б) Активи, які утримуються для споживання під час виробництва продукції
в) Матеріальні активи, якими підприємство володіє з метою використання їх в процесі виробництва або для цілей управління та які як очікується будуть використовуватися протягом більше одного року.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 628 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Теоретическое обоснование и инструменты финансовой репрессии | Селективная кредитная политика | Регулирование процентных ставок | Яким первинним документом буде оформлена передача вантажного автомобіля в оренду? | Задача 2 | І. Тестові завдання. | Який з наведених звітів містіть інформацію про зміни у власному капіталі підприємства? | Який документ складається при виявленні нестачі або дефекту товарів? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Що таке господарська діяльність?| За якою вартістю обліковується безоплатно одержаний об’єкт основних засобів?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.027 сек.)