Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Друге завдання.

Читайте также:
  1. Громада", її завдання. Перехід „Громади" на періодичне видання. Відгуки та їх наслідки
  2. І. Тестові завдання.
  3. Об Аросеве (старом друге Молотова, бывшем после в Праге).
  4. Подруге Ане Черновой
  5. Подруге Анне.
  6. Програми анімації, їх форми та завдання.

2. Вкажіть, які приведені нижче поняття і визначення відповідають одне одному (за одну правильну відповідь – 0,2 бала, всього – 3 бали):

а) геостратегічний регіон 1) держава, розташована між двома і більш крупними державами
б) буферна держава 2) концепція, що пояснює політичний розвиток географічним положенням країни
в) геостратегичні лінії 3) простір, в який, окрім території регіоностворюючих країн, входять зони їх контролю і впливу
г) багатополярна геополітична система 4) геополітична система, що має декілька центрів сили
д) геополітика 5) частина геополітичного регіону, відмінна більш тісними і стійкими політичними, економічними і культурними зв'язками
е) консенсус 6) криза в результаті створення правлячою елітою штучних перешкод включенню в активне політичне життя громадян, що заявляють про свої претензії на владу
ж) конфлікт 7) угода на основі взаємних поступок
з) регулювання конфлікту 8) висловлена в діях згода значної більшості громадян щодо соціально-економічного порядку в суспільстві
и) криза політичної участі 9) зіткнення різноспрямованих сил з метою реалізації своїх інтересів в умовах протидії
к) інцидент 10) соціальні дії, направлені на зміну поведінки суперників
л) політичний конфлікт 11) стан політичної системи суспільства, що полягає в різкому посиленні політичної напруженості
м) політична криза 12) протиборство політичних суб'єктів, обумовлене протилежністю їх політичних інтересів, цінностей, поглядів
н) урядова криза 13) криза в результаті розузгодження мети і цінностей правлячого режиму з уявленнями основної частини громадян про засоби і форми політичного регулювання
о) криза легітимності 14) криза, що виражається у втраті урядом авторитету, в невиконанні його розпоряджень виконавчими органами
п) компроміс 15) розробка і застосування системи заходів, направлених на обмеження інтенсивності і масштабу конфлікту

10. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів

1. Політологія як наука. Об'єкт, предмет і методи політичної науки.

2. Поняття соціального класу і його роль у політиці.

3. Задачі і функції політичної науки.

4. Поняття “етнос” і “нація”.

5. Політика: сутність, типи, принципи аналізу.

6. Етнічні групи сучасної України. Етнополітика української держави.

7. Політичні ідеї Древнього Сходу.

8. Політична система суспільства: сутність, структура, механізм функціонування.

9. Соціально-політичні ідеї лібералізму і неолібералізму.

10. Держава як інститут політичної системи суспільства. Структура, особливості й ознаки держави.

11. Консерватизм і неоконсерватизм.

12. Політичні ідеї середньовіччя і Нового часу.

13. Соціал-демократичні і комуністичні ідеї і концепції.

14. Основні концепції походження і сутності держави.

15. Анархізм як політична ідеологія і соціальна практика.

16. Типологія держав.

17. Ідеологія фашизму.

18. Функції держави.

19. Національні ідеології (націоналізм).

20. Держава і громадянське суспільство.

21. Ідеологія альтернативних рухів (пацифізм, фемінізм, “зелені”).

22. Історичні форми держави.

23. Соціально-політичні доктрини католицизму, православ'я й ісламу.

24. Тоталітарний політичний режим: визначення, сутність, характерні риси.

25. Суб'єкти й об'єкти політики.

26. Авторитарна держава: визначення, сутність, характерні риси.

27. Передумови і мотиви діяльності суб'єктів у політичному житті.

28. Демократична держава: характерні риси й основні принципи.

29. Особистість і політика. Політична соціалізація особистості.

30. Правова держава. Права людини: ідеологія і практика.

31. Рівні і форми участі в політичній діяльності.

32. Політичні партії: визначення і функції.

33. Політична влада: основні підходи до визначення.

34. Критерії класифікації політичних партій. Типологія політичних партій.

35. Структура влади. Мотиви підпорядкування.

36. Партійні системи: визначення, типологія.

37. Ресурси влади.

38. Політичний процес: визначення, структура, елементи.

39. Види політичної влади.

40. Політична діяльність: визначення, структура і типи.

41. Природа політичного лідерства: основні теорії.

42. Політичні рішення: структура і типи.

43. Класифікація політичних лідерів.

44. Політичні відносини: визначення, зміст, типологія.

45. Функції політичного лідера.

46. Вибори і виборчі системи.

47. Лідери світової політики ХХ ст. (1-2 особи на вибір).

48. Політичний конфлікт і політична криза.

49. Політичні лідери сучасної України (1-2 особи на вибір).

50. Типи політичних криз і методи виходу з кризового стану.

51. Політична еліта: визначення, характерні риси.

52. Стадії розвитку й умови вирішення політичного конфлікту.

53. Типологія політичних еліт.

54. Політична культура і її типологія. Особливості політичної культури в умовах сучасної України.

55. Політична еліта в Україні.

56. Засоби масової інформації в тоталітарному і демократичному суспільстві.

57. Застосування ЗМІ в політиці.

58. Міжнародні відносини. Основні суб'єкти і рівні міжнародних відносин.

59. Зовнішньополітичне положення сучасної України.

60. Політика і релігія. Особливості міжконфесійних відносин в Україні і їх вплив на політичну ситуацію.

11. Рекомендована література

1. Абетка українського політика. – К., 2000.

2. Ашенкампф Н.Н. Современная геополитика. – М.: Академический проект, 2005. – 206 с.

3. Бадзьо Ю. Український вибір. – К.: Смолоскип, 2004. – 53 с.

4. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. – К., 1996.

5. Бжезінський З. Велика шахівниця. – Львів, 2000.

6. Гаджиев К.С. Геополитика. – М., 1998.

7. Гелей С.Д., Рутар С.М. Основи політології. Навчальний посібник. – 3-є видання. – К., 1999.

8. Зеркин Д.П. Основы политологии. – Ростов-на-Дону, 1997.

9. Ильин В.В. Политология. Учебник для вузов. – М., 1999.

10. Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология. Учебник. – М.: Юрист, 2000.

11. Касьянов Г.В. Теорії нації та націоналізму. – К., 1999.

12. Ковальова О.О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України. – К.: Б.в., 2003. – 340 с.

13. Мадіссон В.В. Сучасна українська геополітика. – К.: Либідь, 2003. – 172 с.

14. Панарин А.С. Политология. Учебник. – М., 1997.

15. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України. Друге вид., доп. – Львів: “Новий Світ – 2000”, “Альтаїр – 2002”, 2003. – 172 с.

16. Піча В.М., Левківський К.М., Хома Н.М. Політологія: типові питання та відповіді з лекційного курсу. Навчальний посібник для студентів. – К.: “Каравела”, Львів: “Новий Світ-2002”, 2002. – 176 с.

17. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – К.: “Каравела”, Львів: “Новий Світ – 2000”, 2002. – 344 с.

18. Політологія: терміни, поняття, персоналії, схеми, таблиці. Навчальний словник-довідник для студентів. Уклали: В.М. Піча, Н.М. Хома. Наукова редакція В.М. Пічи. – К.: “Каравела”, Львів: “Новий Світ-2000”, 2001. – 320 с.

19. Политическая социология. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 1997.

20. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях. Навчальний посібник. – К., 1999.

21. Політологія: історія та методологія. / За ред. Ф.М. Кирилюка. – К., 2000.

22. Політологія. Посібник для вищих навчальних закладів. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К., 1998.

23. Політологічний енциклопедичний словник. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 1997.

24. Практикум по политологии: учебное пособие для вузов. / Под ред. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 1999. – 384 с.

25. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. Учебник для студентов высших учебных заведений. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 447 с.

26. Скиба В.Й., Горбатенко В.П., Туренко В.В. Вступ до політології. – К., 1996.

27. Украинская государственность в ХХ веке: историко-политологический анализ. – К., 1996.

28. Україна: етнонаціональна палітра суспільного розвитку. Словник-довідник. – К.: УАДУ, 1997. – 272 с.

29. Фролова М.А. Политическая стратификация.- М., 1997.

30. Холод В.В. Лекції з політології. – Суми, 2001.

 

12. Інформаційні ресурси

1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php: електрона бібліотека;

2. http://dic.academic.ru/:Академик (словники, енціклопедії);

3. http://www.gumfak.ru/polit.shtml: електрона бібліотека;

4. http://www.reflist.ru/bcat/12016.shtml: книги на REFLIST.RU: книжная витрина;

5. http://5ballov.qip.ru/referats/preview/92543/3/: опорні конспекти з політології;

6. http://philosophy.ru/edu/vui/pol/posobie.htm: навчально-методичний посібник: політологія;

7. http://www.uvauga.ru/HSD_chair/Political_science/recomendation.htm: руководство по изучению дисциплины «Политология»;

8. http://www.referat.wwww4.com/view-text-25578: питання та відповіді з політології;

9. http://www.elitarium.ru/2006/06/02/distancionnyjj_kurs_politologija.html: дистанционный курс: Политология;

10.http://www.bibliomed.ru/uploaded_files/shop_images/page_examples/Osnovi_sosiologii_i_politologii.pdf: Косов Г. В., Аванесьянц Э. М. Основы социологии и политологии: учебник / Г. В. Косов, Э. М. Аванесьянц. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 288 с.

11. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/777/: Книга: Політологія / Іщенко

12. http://www.gigatrade.com.ua/shop_info.: Офіційний сайт Верховної Ради України.

13. http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem: Методичні рекомендації з курсу «Політологія»/ укладач Гуменюк Т.М., Вінниця, 2001.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 158 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Методи навчання| Надеемся, участие в наших мероприятиях добавит в вашу жизнь

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.023 сек.)