Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Читайте также:
  1. Важно занять верную позицию в этом вопросе. Это показатель духовной зрелости и мудрости. Это важный шаг к состоянию Предприниматель Жизни.
  2. додаткових навчальних занять
  3. додаткових навчальних занять
  4. Застосування інтерактивних технологій під час проведення нетрадиційних занять.
  5. ІІІ.2. Розподіл навчального часу і темами та видами занять
  6. Копію квитанції, виданої банком, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
  7. МЕТОДИКА ТА ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКА ДО ЗАНЯТЬ.

 

дисципліни «Методи вимірювання параметрів навколишнього

середовища»

Галузь знань: 0401 Природничі науки

Спеціальність: 5.04010602 «Прикладна екологія»

 

Частина третя

 

 

Миргород

2014 року

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять дисципліни «Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища»складені на основі галузевого стандарту підготовки молодшого спеціаліста і навчального плану спеціальності: 5.04010602 «Прикладна екологія»

 

Укладач: ________________ Лестус Л.В., викладач, спеціаліст І категорії

 

 

Методичні вказівки щодо виконання практичних занять розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії екологічних дисциплін

Протокол № ______ від «___» ______________2014 року

 

Голова циклової комісії _________ Л.В.Лестус


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Практичне заняття – це вид навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформульованих завдань.

Основна дидактична мета практичного заняття — розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, формування умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів.

Практичні заняття розвивають наукове мислення та мову студентів, дають змогу перевірити їх знання, у зв'язку з чим вправи, семінари, лабораторні роботи є важливим засобом достатньо оперативного зворотного зв'язку.

Основні завдання практичних занять можна сформулювати в такий спосіб: поглиблення та уточнення знань, набутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, формування інтелектуальних умінь та навичок планування, аналізу й узагальнень, опанування діючою технікою, набуття первинного досвіду організації виробництва та технікою управління ним, оволодіння початковими навичками керівництва робітниками на виробництві тощо.

Практичні заняття незалежно від їх конкретних особливостей значною мірою забезпечують відпрацювання умінь та навичок прийняття практичних рішень у реальних умовах виробництва, що мають в основі теоретичний фундамент.

Тематика і плани проведення практичних занять із переліком рекомендованої літератури заздалегідь доводяться до відома студентів.

Перелік тем і зміст практичних занять визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п Найменування розділів, тем Кількість годин
Розділ ІV Дослідження поверхневих вод  
  Визначення фізичних показників води
  Визначення розчиненого у воді кисню
  Визначення хлоридів
  Визначення сульфатів
  Визначення феруму
  Визначення цинку
  Визначення вмісту нафтопродуктів
  Визначення купруму
  Визначення алюмінію
  Визначення нітратів у воді
  Визначення фторидів у воді
  Статистична обробка даних вихідної гідрохімічної інформації
ВСЬОГО

3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 250 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Визначення смаку води | ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ВОДИ | ВИСНОВОК | ОБЧИСЛЕННЯ | Практичне заняття | Практичне заняття | Практичне заняття | Практичне заняття | Приготування буферного розчину (ацетатного) | Практичне заняття |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Практичне заняття| Визначення температури води

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)