Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Здік бақылау үшін тест тапсырмалары

Читайте также:
  1. Бақылау сұрақтары
  2. Бақылау сұрақтары
  3. Бақылау сұрақтары
  4. Бақылау сұрақтары
  5. Бақылау сұрақтары
  6. Бап. Ғылыми зерттеулер, жағдайды қадағалау, бақылау мен табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды болжау
  7. Европалық державалардың Түркия үшін күресінің күшеюі.

1. Егер бастапқы мәліметтер ретінде 1.6 және 3.5 сандар берілген болса, программа баспаға нені шығарады?

PROGRAM SWP;

VAR C,D:REAL;

PROCEDURE SW1(VAR X,Y:REAL);

VAR Z:REAL;

BEGIN

Z:=X; X:=Y; Y:=Z;

END;

BEGIN

READ(C,D);

SW1(C,D); WRITE(‘ C = ‘,C,’ D = ‘,D);

END.

A) C =1.6 D = 3.5

B) 1.6 3.5

C) C =3.5 D = 1.6

D) C =3.5 D = 3.5

E) C =1.6 D = 1.6

2. Төменде келтірілген программалық фрагмент орындалу нәтижесінде баспаға не шығады?

A:=1;S1:=0; S2:=0;

FOR I:=1 TO 3 DO

BEGIN

S1:=S1-A*I;

S2:=S2+A*I*I;

A:=-A;

END;

WRITE( S1,S2,A);

A) -2,6, -1 B) -3,9, -1 C) 0,6,1 D) -3,9,1 E)-2,-1,-6

3. Қосымша диагональдағы оң және жұп элементтерге нолді меншіктеу керек

(массив a[7,7])

A) FOR I:=1 TO 7 DO

IF (A[I,8-I]>0) AND (A[I,8-I] MOD 2 =0) THEN A[I,8-I]:=0;

B) FOR I:=1 TO 7 DO

IF (A[I,8-I]>0) AND (A[I,8-I] MOD 2 =0) THEN A[I,J]:=0;

C) FOR I:=1 TO 7 DO

IF A[I,8-I]>0 AND A[I,8-I] MOD 2 =0 THEN A[I,8-I]:=0;

D) FOR I:=1 TO 7 DO

IF A[I,8-I]>0 AND ODD(A[I,8-I]) THEN A[I,8-I]:=0;

E) FOR I:=1 TO 7 DO

IF A[I,8-I]>0 OR ODD(A[I,8-I]) THEN A[I,8-I]:=0;

4. Кітапханаға 1995 жылдан кейін түскен программалау бойынша кітап туралы мәліметтерді шығарудың дұрыс вариантын таңдаңыз

А) FOR I:=1 TO N DO

WITH MASSVED [I] DO

IF (POS(‘программир’, NAZ)<>0) AND

(GOD > 1995) WRITELN (AUTOR, NAZ);

B) FOR I:=1 TO N DO

WITH MASSVED [I] DO

IF POS(‘программир’, NAZ)<>0 AND (GOD > 1995)

WRITELN (AUTOR, NAZ);

C) FOR I:=1 TO N DO

WITH MASSVED DO

IF (‘программир’= NAZ) AND (GOD > 1995)

WRITELN (AUTOR, NAZ);

D) FOR I:=1 TO N DO

WITH MASSVED DO

IF (POS(‘программир’, NAZ)<>0) AND

(GOD > 1995) WRITELN (AUTOR, NAZ);

E) FOR I:=1 TO N DO

WITH MASSVED DO

IF (NAZ=‘программир) AND (GOD > 1995)

WRITELN (AUTOR, NAZ);

5. e дәлдікпен қосындыны есептеудің дұрыс вариантын таңдаңыз

A) i:=1; REPEAT y:=1/i*(i+1); S:=S+y; UNTIL y>e

B) REPEAT y:=1/i*(i+1); S:=S+y; UNTIL y>e

C) REPEAT y:=1/i(i+1); S:=S+y; UNTIL y<e

D) i:=1; REPEAT y:=1/i*(i+1);S:=S+y; i:=i+1 UNTIL y<e

E) i:=1; REPEAT y:=1/i(i+1); S:=S+y; UNTIL y<e

6. Берілген программалық фрагменттің нәтижесінде баспаға не шығарылатынын ұсынылған жауаптардан таңдаңыз

Var a,b,c : real;

Begin

b := 9.5;

a := 4/2 + 3/5 +b;

c := a – b + 8.7;

writeln(‘a = ’, a, ‘b = ’,b, ‘c = ’,c);

End.

A) a = 12.1 b = 9.5 c = 11.3

B) a = 11.1 b = 8.5 c = 10.3

C) a = 13.1 b = 9.5 c = 9.3

D) a = 13.1 b = 9.5 c = 10.3

E) a = 12.1 b = 8.5 c = 11.3

7. өрнектің мәнін есептеңіз

A) -8

B) 2

C) 1

D) 6

E) 3

8. Программа фрагментінің орындалу нәтижесін көрсетіңіз

S:=0; P1:=1;

FOR I:=1 TO N DO

P1:=P1*I;

FOR I:=1 TO N DO

BEGIN

P2:=1

FOR K:=1 TO I DO

P2:=P2*K;

S:=S+1/(P2+1);

END;

S:=1/P1*S;

WRITE( S)

 

A) 1 1 B) 1 1 C) 1 1 D) 1 1 E) 1

--- S ------ --- S ------ --- + ---- --- * ------ ------

n! k!+1 n! (k+1)! n! k+1 n! k!+1 k!+1

9. Нәтиже неге тең болады?

Var x: integer;

begin x:= ( ord('5') -ord('0'));

writeln (x); end.

A) 6 B) 5 C) 0 D) 7 E) х

10. Қолдану нәтижесі жол болатын стандартты функцияны көрсетіңіз

A) VAL

B) CONCATE

C) POS

D) LENHTH

E) HIGH

11. Келесі программа нені есептейді?

program pr;

var a: array[1..10] of integer;

s,i: integer;

begin

for i:=1 to 10 do

read(A[i]);

s:=1;

for i:=1 to 10 do

if A[i] mod 2 =1 then s:=s*A[i];

writeln(‘s= ‘,s);

end.

A) А[10] массивінің тақ элементтерінің қосындысын

B) А[10] массивінің жұп элементтерінің көбейтіндісін

С) А[10] массивінің жұп элементтерінің қосындысын

D) А[10] массивінің тақ элементтерінің көбейтіндісін

E) А[10] массивінің жұп элементтерінің көбейтіндісін және қосындысын

12. функциясы берілген. VAR бөлімінде айнымалы келесі типке жатады

A) REAL

B) CHAR

C) BOOLEAN

D) STRING

E) INTEGER

13. өрнегінің дұрыс жазылуын таңдаңыз.

A) sqr(exp(3*x +5))*sqr(exp(3*x +5))*exp(3*x +5)

B) exp(1/5*ln(exp(3*x +5)))

C) sqr(exp(3*x +5))

D) exp(3*x +5)*sqr(exp(3*x +5))

E) exp(3*x +5)

14. succ(succ(pred(8))) өрнегінің мәнін есептеңіз..

A) 9

B) 7

C) 8

D) 8,5

E) 4

15. [4..10]-[5..14]*[7..19]+[3..9] өрнегін есептеу кезіндегі жауаптың дұрыс вариантын көрсетіңіз

A) [3..9]

B) [4..10]

C) [3..10]

D) [6..9]

E) [5..19]

16. Программа фрагментінің орындалу нәтижесін көрсетіңіз.

for c:=’a’ to ‘d’ do

begin

for s:=’a’ to ‘c’ do

write (s);

writeln(‘ ‘);

end;

A) a a b a b c a b c d

B) a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

C) a b c

a b c

a b c

a b c

D) a b c d

E) a

a b

a b c

a b c d

17. Программа фрагментінің орындалу нәтижесін көрсетіңіз.

var

n,cod : integer;

begin

s:=’3456’;

val (s,n,cod);

writeln(‘n=’,n,’cod=’,cod);

s:=’32.45’;

val (s,n,cod);

writeln(‘n=’,n,’cod=’,cod);

s:=’abcd’;

val (s,n,cod);

writeln(‘n=’,n,’cod=’,cod);

A) n=’3456’ cod=0

n=0 cod=3

n=0 cod=1

B) n=32.45 cod=0

n=0 cod=3

n=0 cod=1

C) n=3456 cod=0

n=0 cod=3

n=0 cod=1

D) n=3245 cod=0

n=0 cod=3

n=0 cod=1

E) n=3456 cod=0

n=0 cod=3

n=0 cod=0

18. Келесі есепті шешу үшін программаның дұрыс фрагментін таңдаңыз: бүтін сандардан тұратын f файлы берілген; g файлына 3 санына бөлінетін және 7 санына бөлінбейтін сандарды жазу керек.

A) reset(f);

rewrite(g);

while not eof (f) do

begin

read (f,n);

if (n mod 3=0) and (n mod 7 <> 0)

then

write (g,n);

end;

B) reset(f);

rewrite(g);

while not eof (f) do

begin

read (f,n);

if (n div 3=0) and (n mod 7 <> 0)

then

write (g,n);

end;

 

C) reset(f);

rewrite(g,n);

while not eof (f) do

begin

read (f,n);

if (n mod 3=0) and (n mod 7 <> 0)

write (g,n);

end;

D) reset(f);

write(g);

while not eof (f) do

begin

read (f,n);

if (n mod 3=0) and (n mod 7 <> 0)

then write (g);

end;

E) reset(f);

rewrite(g);

while not eof (f) do

begin

read (n);

if (n mod 3=0) and (n mod 7 <> 0)

then write (g,n);

end;

19. Қандай процедура арқылы жадыдан динамикалық айнымалыға орын бөленеді?

A) Heaporg

B) Dispose

C) Heapend

D) Heapptr

E) new

20. Келесі есепті шешу үшін жауаптың дұрыс вариантын таңдаңыз: экранның ортасында горизонталь сызықты сызатын программаны жазыңыз

А) line (0, Round(GetMaxY/2), GetMaxX, Round(GetMaxY/2))

B) line (0, GetMaxY, GetMaxX, 0)

C) line (0, GetMaxX, GetMaxY, 0)

D) line (0, Round(GetMaxX/2), GetMaxY, 0)

E) line (GetMaxX, GetMaxY, GetMaxX, GetMaxY)

Аралық және қорытынды бақылаудың дұрыс жауаптарының кілттері

1 – С 11 – D
2 – A 12 – E
3 – A 13 - B
4 – A 14 -A
5 – D 15- A
6 – A 16 - E
7 – C 17 - C
8 – A 18 - A
9 – B 19 – E
10 – B 20 - A

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 226 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Тақырып. Мәтіндік файлдар. | Тақырып. Функция графигін тұрғызу. | Тақырып. Тармақты есептеу процессін программалау. | Тақырып. Бірөлшемді массивтерді өңдеу. | Тақырып. Екі өлшемді массивтерді өңдеу. | Тақырып. Символдық мәліметтерді өңдеу. | Тақырып.Процедураларды қолданып, программалар құру. | Тақырып.Процедураларды қолданып, программалар құру. | Тақырып.Жазбаларды қолданып, программаларды құру. | Тақырып. Жиындар. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тақырып. Мәтіндік файлдарды қолданып, программаларды құру.| Курс бойынша емтихан сұрақтары

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.026 сек.)