Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

V. За наявністю чи відсутністю другорядних членів речення поді-ляються на п о ш и р е н і й н е п о ш и р е н і.

Читайте также:
  1. IV. За наявністю необхідних членів речення поділяються на п о в н і і н е п о в н і.
  2. Адреси членів федерації спортивно-поштового та декоративного голубівництва Чернівецької області станом на 2011
  3. Безсполучникове складне речення
  4. Вставлені речення
  5. ЗАВЕРШЕННЯ. ЙОГА ЗРЕЧЕННЯ
  6. І. За метою висловлювання речення поділяються на р о з п о в і д н і, п и т а л ь н і, с п о н у к а л ь н і.

Речення, що складаються з підмета й присудка, називаються непоши-реними: Стояла спека (О. Г.).

Речення, до складу яких входять, крім головних, другорядні члени, називаються поширеними: Вгорі тихо пропливають сріблясті й ніжні пасомки бабиного літа (Ю. См.). За татарським бродом коні топчуть яру руту і туман (М. Ст.).

Другорядні члени речення

Члени речення, які служать для поширення граматичної основи, називаються другорядними. До другорядних членів належать: додаток, означення, обставина.

Додаток

Додаток – другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямована дія, стан, і відповідає на питання непрямих відмінків.

Способи вираження додатків

Іменником Мати здивовано кліпнула очима (О. Д).
Займенником В неї щоки палали вогнем (Н.-Л.).
Субстантивованим прикметником (дієприкметником), числівником За битого двох небитих дають (Н.тв.).
Неозначеною формою дієслова Тоді Іван Половець наказав приготу-вати кулемети (Ю. Ян.).

Різновиди додатків

Прямі додатки Непрямі додатки
Залежать від перехідних дієслів і виражаються формою знахідного (родового) відмінка без приймен-ника: намалювати (що?) картину, приспати (кого?) дитятко Виражені формою знахідного відмінка з прийменником та формами інших не-прямих відмінків: привітатися (з ким?) з сусідами, підійти (до чого?) до хати

Означення

Означення – другорядний член речення, який називає ознаку пред-мета і відповідає на питання який? чий? котрий? скільки?

Означення бувають у з г о д ж е н і та н е у з г о д ж е н і.

Способи вираження означень

Узгоджені означення Неузгоджені означення
Повністю узгоджуються з означува-ним словом (у роді, числі, відмінку). Поєднуються з означуваним словом зв’язком керування або прилягання.
1. Прикметниками: Випростовує свої м’які волохаті пелюстки тихийсон (М. Коц.). 1. Іменниками в непрямих відмінках: Кайдашеві сини були молоді парубки, обидва високі, рівні станом, обидва русяві,з довгими тонкими,трошки горбатими носами,з рум’яними гу-бами (Н.-Л.).
2. Дієприкметниками й дієприк-метниковими зворотами: Весело сяють позолочені бані чис-ленних дзвіниць (С. Пл.). Повітря, насичене п’янким запахом весня-ного цвітіння, бентежило юнацьку душу (М. Коц.). 2. Неозначеною формою дієслова: Бажання жити окрилило його.
3. Присвійними займенниками: Наша хата стояла на узліссі. 3. Прислівником: Вони пили каву по-турецьки.
4. Порядковими числівниками: На першій ділянці палахкотіли чер-воні маки.    


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 237 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Поділ сполучників за будовою | Тестові завдання №23 | Види морфем | Морфологічні (афіксальні) способи творення слів | Словотвірний аналіз слова | Синтаксичний розбір словосполучення | І. За метою висловлювання речення поділяються на р о з п о в і д н і, п и т а л ь н і, с п о н у к а л ь н і. | Способи вираження підмета | Тире між підметом і присудком | ІІІ. За способами вираження синтаксичного центра прості речення поділяються на о д н о с к л а д н і й д в о с к л а д н і. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
IV. За наявністю необхідних членів речення поділяються на п о в н і і н е п о в н і.| Тестові завдання №26

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)