Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Читайте также:
  1. А.2.1.4. Внутрішньокірна ін’єкція (проба на індивідуальну чутливість до антибіотика-за призначенням лікаря).
  2. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
  3. Анкета перевірки визначення порогу різниці інтен­сивності смаку методом потрійної проби
  4. Бог є самобуття». Існування речей відокремлювалось від їх сутності, таким самим розщепленим виявлялось і буття людини. Сутність та існування збігались лише у бутті бога.
  5. В Аристотеля ми знаходимо також і розуміння, що дають підставу для, кількісного визначення сили. Для того щоб краще розібратися в суті справи
  6. Взаємозв’язок факторів, які визначають середньорічне вироблення продукції працівником підприємства
  7. Види бідності та їх сутність

Фінансовий стан підприємства - сукупність показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, реальні й потенційні фінансові можливості підприємства.

Фінансовий аналіз діяльності підприємства - комплексне вивчення фінансового стану підприємства з метою оцінки досягнутих фінансових результатів, що проводиться за допомогою методів фінансового аналізу за даними бухгалтерської (фінансової) звітності підприємства.

Фінансовий стан підприємства може бути задовільним і незадовільним.

Задовільний фінансовий стан - це стійка ліквідність, платоспроможність та фінансова стійкість підприємства, його забезпеченість власними оборотними засобами та ефективне використання ресурсів підприємства. Незадовільний фінансовий стан - характеризується неефективним розміщенням ресурсів та неефективним використанням їх, незадовільною платоспроможністю підприємства, наявністю простроченої заборгованості перед бюджетом, з заробітної плати, недостатньою фінансовою стійкістю у зв'язку з несприятливими
тенденціями розвитку виробництва та збуту продукції підприємства

Найзриміше фінансовий стан підприємства визначається такими елементами його економічної діяльності:

- прибутковість (рентабельність) роботи підприємства;

- оптимальність розподілу прибутку, який залишається в його розпорядженні після сплати податків і обов'язкових відрахувань;

- наявність власних фінансових ресурсів не нижче мінімально необхідного рівня для організації виробничого процесу і процесу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- раціональне розміщення основних і оборотних коштів;

- платоспроможність;

- ліквідність.

Якщо підприємство досягає в цих напрямах необхідних параметрів, фінансовий стан такого підприємства стає стійким.

Оцінка фінансового стану підприємства грунтується головним чином на відносних показниках, оскільки абсолютні показники балансу в умовах інфляції складно привести до зіставного вигляду. Відносні показники фінансового стану підприємства можна порівняти:

- із загальноприйнятими “нормами” для оцінки ступеня ризику і прогнозування можливості банкрутства;

- з аналогічними даними інших підприємств, що дозволяє виявити сильні і слабкі сторони підприємства і його можливості;

- з аналогічними даними за попередні роки для вивчення тенденції поліпшення або погіршення фінансового стану підприємства.

Оцінка фінансового стану є неодмінним елементом як фінансового менеджменту на підприємстві, так і його економічних взаємин з партнерами, фінансово-кредитною системою.

Оцінка фінансового стану необхідна наступним групам її споживачів:

- керівництву підприємства - для керівника підприємства інформація про фінансовий стан необхідна для ефективного керівництва підприємством, для ухвалення ефективних управлінських і планових рішень;- власникам, зокрема акціонерам. Їм важливо знати, яка буде віддача від вкладених в підприємство засобів, прибутковість і рентабельність підприємства, а також рівень економічного ризику і можливість втрати своїх капіталів;

- кредиторам і інвесторам. Їх цікавлять оцінка можливості повернення виданих кредитів і можливості підприємства реалізувати інвестиційну програму;

- постачальникам. Для них важлива оцінка оплати за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги;

- податковим інспекціям. Їм необхідно мати інформацію про фінансовий стан підприємства (зокрема про суму прибули) для визначення суми податків, які підприємство зобов'язане сплатити.

Головною метою оцінки фінансового стану підприємства необхідно вважати своєчасне виявлення і усунення недоліків у фінансовій діяльності і дослідження резервів поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

До завдань оцінки фінансового стану підприємства також можна віднести наступні:

Загрузка...

1. На основі вивчення взаємозв'язку між різними показниками виробничої, комерційної і фінансової діяльності дати оцінку виконання плану по надходженню фінансових ресурсів і їх використанню з позиції поліпшення фінансового стану підприємства.

2. Встановити положення господарюючого суб'єкта на фінансовому ринку і кількісно вимірювати його фінансову конкурентоспроможність.

3. Прогнозувати можливі фінансові результати, економічну рентабельність, виходячи з реальних умов господарської діяльності, наявність власних і позикових ресурсів і розроблених моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів.

4. Розробляти конкретні заходи, направлені на ефективніше використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

Логіка аналітичної роботи припускає її організацію у вигляді двохмодульної структури:

- експрес-аналіз фінансового стану;

- деталізований аналіз фінансового стану.

Метою експрес-аналізу фінансового стану є наочна і проста оцінка фінансового благополуччя і динаміки розвитку господарюючого суб'єкта.

Експрес-аналіз виконується в три етапи: підготовчий етап, попередній огляд бухгалтерської звітності, економічне читання і аналіз звітності.

Експрес-аналіз здійснюється в основному за даними балансу форми №1 та №2.

Мета першого етапу - ухвалити рішення про доцільність аналізу фінансової звітності і переконатися в її готовності до читання.

Мета другого етапу - ознайомлення із запискою, пояснення, до балансу. Це необхідно для того, щоб оцінити умови роботи в звітному періоді, визначити тенденції основних показників діяльності, а також якісні зміни в майновому і фінансовому положенні господарюючого суб'єкта. Складаючи перше уявлення про динаміку приведених в звітності і записці, пояснення даних, необхідно звертати увагу на алгоритми розрахунку основних показників.

 

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

 

Положенням «Про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації» (затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 49/121 від 26.01.2001) установлюються порядок розрахунку
показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, та їх нормативні значення, які застосовуються при проведенні аналізу фінансового стану підприємства за спрощеною схемою (експрес-аналізу). Якщо проведення фінансового аналізу за спрощеною схемою не дає змоги зробити висновки щодо фінансового стану підприємства, то проводиться поглиблений фінансовий аналіз.

Фінансовий аналіз підприємства складається з таких етапів:

1 - оцінка майнового стану підприємства та динаміка його зміни;

2 - аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;

3 - аналіз ліквідності;

4 - аналіз ділової активності;

5 - аналіз платоспроможності (фінансової стійкості);

6 - аналіз рентабельності.

1. Оцінка майнового станупідприємства дає змогу визначити абсолютні й відносні зміни статей балансу за визначений період, відслідкувати тенденції їхньої зміни та визначити структуру фінансових ресурсів підприємства.

№ п/п Назва показника Методика розрахунку Нормативне значення
Коефіцієнт зносу основних фондів Ф1 032 / Ф1 031 зменшення
Коефіцієнт оновлення основних фондів Ф1 320 / Ф1 031 збільшення
Коефіцієнт вибуття основних фондів Ф1 370/ Ф1 031 <за коефіцієнт оновлення

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 254 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: СУТЬ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ І ЇХ РОЛЬ У ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ | ФОРМИ І ВИДИ КРЕДИТІВ В УКРАЇНІ | ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ПО ОТРИМАННЮ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ. ЕТАПИ ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ | Категорії кредиту | НЕБАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ | КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ. | СКЛАД І СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ | ВАРТІСНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ | ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ФОНДІВ | РІШЕННЯ. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ФІНАНСУВАННЯ ПОТОЧНОГО І КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ФОНДІВ| Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.009 сек.)