Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РІШЕННЯ.

Читайте также:
  1. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.
  2. Збори як форма прийняття рішення. Нарада
  3. РІШЕННЯ.
  4. РІШЕННЯ.
  5. РІШЕННЯ.

1. Прямолінійний метод

Суть прямолінійного методу полягає в тому, що сума амортизації залежить тільки від терміну використання (експлуатації) об'єкта основних коштів.

Річна норма амортизації (А рік) визначається по формулі

А рік =АС /п = (ПС - ЛС)/п (2)

де АС - вартість, що амортизується, грн.;

п - термін корисного використання (кількість років) об'єкта основних засобів,

Використовуючи дані умовного числового прикладу, визначимо річну норму амортизації:

20 000 грн. - 2 000 грн.

А рік = = 3600 грн.

5 років

 

Відобразимо дані по амортизації об'єкта в таблиці 8.3.

Перевагами прямолінійного методу є передусім простота розрахунку амортизації, а також можливість рівномірного розподілу амортизації в кожному звітному періоді, що зручно для аналітичного обліку продукції, яка випускається і реалізовується. Метод прямолінійного списання, як правило, використовується стосовно об'єктів основних засобів, стан яких «залежить» виключно від терміну корисного використання і не піддається впливу інших факторів. До таких основних засобів, зокрема, належать будівлі та споруди, меблі тощо.

Таблиця 8.3

Нарахування амортизації прямолінійним методом, грн.

Період (рік)   Первинна вартість   Річна сума амортизації   Сума накопиченої амортизації   Залишкова вартість об'єкта  
Дата придбання             20 000  
1- й          
2- й          
3- й          
4- й          
5- й          

 

Недоліки прямолінійного методу полягають в тому, що при його застосуванні не враховується моральний знос об'єкта, а також такий чинник, як необхідність збільшення витрат на ремонт в останні роки експлуатації основних коштів порівняно з першими і інші.

 

2. Метод зменшення залишкової вартості

Метод засновується на тому, що новий об'єкт основних засобів дає велику віддачу на початку терміну експлуатації. При застосуванні методу зменшення залишкової вартості річна сума амортизації (А річ) визначається множенням залишкової вартості об'єкта на початок року (первинної вартості на дату початку нарахування) на річну норму амортизації:

А річ = ОС(ПС) х НА рік (8.4)

де ОС(ПС) - залишкова (первинна) вартість об'єкта, грн.;

НА рік - річна норма амортизації, %.

 
 

У свою чергу, річна норма амортизації визначається по формулі (8.5):

де п - термін корисного використання об'єкта, років;

ЛС - ліквідаційна вартість об'єкта, грн.;

ПС - первинна вартість об'єкта, грн.

 
 

Використовуючи дані умовного числового прикладу, визначимо річну норму амортизації:

 

Визначимо суму річної амортизації кожного року експлуатації об'єкта і відобразимо ці дані в таблиці 8.4.

Таблиця 8.4

Нарахування амортизації методом зменшення залишкової вартості, грн.

Період (рік)   Первинна вартість   Річна сума амортизації   Сума накопиченої амортизації   Залишкова вартість об'єкта  
Дата придбання             20 000  
1- й          
2- й          
3- й          
4- й     1 854     3 171  
5- й     1 171      

 

Використання методу зменшення залишкової вартості при нарахуванні амортизації передбачає наявність ліквідаційної вартості об’єкта основних засобів, що амортизується. Інакше об'єкт основних засобів буде повністю «замортизований» протягом одного року. Це випливає з формули розрахунку норми амортизації.

3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості

При застосуванні методу прискореного зменшення залишкової вартості річна сума амортизації (Аріч) визначається множенням залишкової вартості об'єкта на початок звітного року (або первинної вартості на дату початку нарахування амортизації) та річної норми амортизації, яка обчислюється виходячи з терміну корисного використання об'єкта і подвоюється.

Таким чином, річна норма амортизації є постійною величиною, вираженою в відсотках:

А річ = ОС(ПС) х НА рік,

де ОС(ПС) - залишкова (первинна) вартість, грн.;

НА рік - річна норма амортизації, %.

Річна норма амортизації виходячи з терміну корисного використання визначається по формулі (7):

НА рік = АС / п х 2,

де АС - вартість, що амортизується, грн.;

п - кількість років використання об'єкта основних засобів.

З урахуванням даних умовного прикладу річна норма амортизації буде такою:

НА рік = ((20000 грн. – 2000 грн)/5)*2 = 7200 грн.

НА рік,% = НА рік : АС х 100 % = = 7 200 грн. : 18 000 грн. х х100% = 40%.

Визначимо річну амортизацію для кожного року експлуатації об'єкта і відобразимо дані в таблиці 8.5. При цьому сума амортизації останнього року експлуатації повинна бути такою, щоб його залишкова вартість дорівнювала ліквідаційній вартості.

Таблиця 8.5

Нарахування амортизації методом прискореного

зменшення залишкової вартості, грн.

Період (рік)   Первинна вартість   Річна сума амортизації   Сума накопиченої амортизації   Залишкова вартість об'єкта  
Дата придбання             20 000  
1- й          
2- й     5 120      
3- й          
4- й     1 843      
5- й     765*      

* Сума амортизації 5-го року експлуатації розрахована так: 18 000 грн. - 17 235 грн.

 

4. Кумулятивний метод

При кумулятивному методі нарахування амортизації річна сума амортизації (Аріч) визначається як помноження вартості (АС), що амортизується, і кумулятивного коефіцієнта (Кк):

А річ = АС х Кк. (8.8)

У свою чергу, кумулятивний коефіцієнт розраховується розподілом кількості років, що залишаються до кінця очікуваного терміну використання об'єкта, на суму чисел років його корисного використання. Сума чисел років - це сума порядкових номерів років, протягом яких експлуатується об'єкт.

Використовуючи числові дані умовного прикладу, визначимо:

– суму чисел років виходячи з терміну експлуатації об'єкта 5 років: 1+2+3+4+5=15;

– кумулятивний коефіцієнт кожного року експлуатації об'єкта буде становити:

в 1-й рік - Кк = 5/15;

у 2-й рік - Кк = 4/15;

в 3-й рік - Кк = 3/15;

в 4-й рік - Кк = 2/15;

в 5-й рік - Кк = 1/15.

 

А річ = (20 000 грн. - 2 000 грн.) х 5/15 (4/15, 3/15...).

Розрахуємо річну суму амортизації кожного року експлуатації і відобразимо дані в таблиці 8.6.

Таблиця 8.6

Нарахування амортизації кумулятивним методом, грн.

Період (рік)   Первинна вартість   Річна сума амортизації   Сума накопиченої амортизації   Залишкова вартість об'єкта  
Дата придбання             20 000  
1- й         14 000  
2- й         9 200  
3- й          
4- й       16 800    
5- й     1 200      

 

Кумулятивний метод амортизації і два попередніх - зменшення залишкової вартості і прискореного зменшення залишкової вартості - найбільш привабливі для підприємств, оскільки протягом перших років експлуатації об'єктів (коли вони практично нові) нагромаджується максимальна сума грошових коштів на придбання нових об'єктів за допомогою амортизації, що відноситься на собівартість продукції, яка виробляється, виконаних робіт, послуг. При цьому в останні роки експлуатації тих же об'єктів, коли збільшуються витрати на їх утримання і ремонт, сума амортизації, яка нараховується, незначна, що балансує витрати виробництва протягом терміну використання таких основних коштів.

5. Виробничий метод

При виробничому методі амортизація визначається не річна (як в попередніх чотирьох методах), а місячна, яка дорівнює множенню фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) (Vміс.) і виробничої ставки амортизації (ПСА):

А міс = V міс х ПСА. (8.9)

У свою чергу,

АС

ПСА = ,

V заг

де АС - вартість, що амортизується, грн.;

V заг - загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство чекає отримати (виконати) з використанням відповідного об'єкта основних засобів за весь період його експлуатації.

Слід відзначити, що достоїнством методу є відповідність величини нарахованої амортизації обсягу продукції (робіт, послуг); недоліком - складність визначення (прогнозування) вироблення окремих об'єктів основних коштів.

Розглянемо застосування виробничого методу нарахування амортизації на умовному прикладі.

ПРИКЛАД 8.3. Конвеєрна лінія була придбана для виготовлення 90000 од. консервів. Первісна вартість лінії становить 30000 грн., ліквідаційна вартість – 3000 грн. В такому разі, виробнича ставка амортизації складе: (30000 грн. - 3000 грн.) : 90000 од. = 0,3 грн./од. Якщо у перший місяць експлуатації виготовлено 2500 одиниць консервів, то сума амортизаційних відрахувань за цей місяць складе:

0,3 грн./од. х 2500 од. = 750 грн.

 

Поширеність того або іншого методу нарахування амортизації, рівно як і практика їх регламентування в різних країнах, неоднакова. У кожній країні існують національні особливості організації системи бухгалтерського обліку.

З фінансової точки зору важливо зазначити, що система нарахування амортизації не повинна розглядатися як метод визначення поточної оцінки майна, яка може бути встановлена тільки завдяки вивченню кон’єктури ринку. Залишкова вартість основних засобів, яка визначена по балансу, практично ніколи не співпадає з поточною їх вартістю і є чисто умовною величиною, що залежить від методу нарахування амортизації.

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 228 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Нормування оборотних коштів методом прямого розрахунку. | ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ | СУТЬ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ І ЇХ РОЛЬ У ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ | ФОРМИ І ВИДИ КРЕДИТІВ В УКРАЇНІ | ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ПО ОТРИМАННЮ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ. ЕТАПИ ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ | Категорії кредиту | НЕБАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ | КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ. | СКЛАД І СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ | ВАРТІСНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ФОНДІВ| ФІНАНСУВАННЯ ПОТОЧНОГО І КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.02 сек.)