Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Пәнді қысқа сипаттау

Читайте также:
  1. Бағдарлама (пәннің қысқаша мазмұны).
  2. Гидроксидтерге қысқаша сипаттама
  3. Көрсеткіштер туралы қысқаша мағлұматтар
  4. Көрсеткішті сипаттау
  5. Пәннің қысқаша мазмұны
  6. Пәннің қысқаша мазмұнында

Пәннің оқу-әдістемелік кешені

1.1 Оқытушы туралы мәлеметтер:

Сабақты жүргізеттің оқытушылар туралы:

Муртазина Ә.Ө., доцент,

Мамырова А.Қ., доцент, т. ғ.к.к.,

Тусупова Б.Б. доцент, т. ғ. к.

Контакты ақпарат 257-71-96

 

1.2 Пән туралы мәліметтер:

атауы «Borland C++ ортасында программалау»

кредиттердің саны- 3

өткізу орны - ақпараттық технологиялар кафедрасының компьютерлік аудиториялар

1-кесте

Оқу жоспарының көшірмесі

Курс Семестр Кредит тер 1 аптадағы академиялық сағаттар
      Дәріс-тер Зерт. са-бақ-тар Тәжіри -белік/ семин. сабақт. СӨЖ СӨОЖ Барлығы Бақылау түрі
                   
          -       емтихан

1.3 Алдынғы реквизиттері: «Borland C++ ортасында программалау»пәні «Ақпараттану», «Алгоритмдер, мәліметтердің құрамы және программалау»пәндері бойынша алынған білімдерге негізделінеді.

 

1.4 Соңғы реквизиттері: Берілген пәнмен өзара байланысқан пәндердің тізімі: «Java тілінде программалау», «Объектілі-бағытталған бағдарламалау».

Пәнді қысқа сипаттау

«Borland C++ ортасында программалау»пәнінің оқыту мақсаты есептердің Borland C++ ортасында программалау негіздерін білу, мәліметтер типтері мен Си++ тіліндегі операторлардың жіктелуін, қосалқы программаларды қолданып программаларды құру, орнатылған кітапханалық функцияларды, динамикалық мәліметтердін құрылымдары, программаларды тестлеу және сынақтау әдістерін, объектілі-бағытталған программалаудың негіздерін, типтерді, операцияларды, С++ программалау тілдің операторларын, жадынын класстарын, адрестеу мен жадыны ұйымдастыруды табылады.

Студенттер пәнді оқыту мақсатында С++ тілінде қолданатын алгоритмдеу негіздерін есептерін, мәліметтер типтері мен операторлар, қосалқы программаларды, орнатылған функциялар, қосалқы программаларды қолданып программаларды құру, орнатылған кітапханалық функцияларды, динамикалық мәліметтердін құрылымдары, программаларды тестлеу және сынақтау әдістерін, жадының кластарын, жадыны ұйымдастыру мен адрестеуді, көрсеткіштерді қолдану арқылы бағдарламаны өнеуді, Си++ программалау тіліні ерекшеліктерін меңгеру болып табылады.

Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер әртүрлі алгоритмдердің құрылымдық схемаларын құру, қажет есептің талаптарына байланысты мәліметтер құрылымын ұйымдастыруды, Borland C++ бағдарламалау тілінде программаларды құру тиісті.

 

1.6 Тапсырмалардың тізімі мен түрлері және оларды орындау кестесі:

- тапсырмалар тізімі және түрлері (курстық жобалар (жұмыстар), есептеу-графикалық тапсырмалардың тізімі, типтік есептеулер т.б.);

- пайдалануға ұсынылатын әдебиеттер тізімі;

- орындау мерзімі;

- бақылау түрі (тестілер, экспресс-сұрақтар, есеп, реферат, баяндама т.б.).

Кестені төменде келтірілген форма бойынша тьютор дайындайды (2-ші кесте) және оқу семестр басында студенттерге ұсынылады.

 

2- кесте

Тапсырмалардың түрі және оларды орындау мерзімі

Бақылау түрі Жұмыс түрі Жұмыстың тақырыбы Усынылатын әдебиетке сілтеме Тап-сы-ру уақыты
         
Ағымдық бақылау З1 Borland C++ ортасында өрнектерді, айнымалылардын әртүрлі типтерің, стандартты функцияларды қолданып программаларды құру. Басқару құрылымдарды қолдану. 1нег[55-81], 2нег [48-176], 3 нег [28-57], 3нег[83-112], 5нег[60-64], 1қос[3-27] 3 апта
Ағымдық бақылау З2 Borland C++-те цикл операторларды қолдану 1нег[82-99], 2нег[99-137], 3нег[104-126], 4нег[64-70], 1қос[28-40] 5 апта
Ағымдық бақылау З3 Бірөлшемді және екіөлшемді массивтерді қолданып программаларды құру. 1нег[101-106], 2нег[259-297], 3нег[192-195], 1қос[41-45] 8 апта
Аралық бақылау ӨЖ1 Borland C++-те стандартты функциялар. басқару құрулымдар: шарты оператор және цикл операторы. Бірөлшемді және екіөлшемді массивтерді өңдеу 1нег[55-106], 2нег[48-297], 3нег[28-195], 5нег[3-64], 1қос[3-45] 7 апта
Аралық бақылау АБ1 Borland C++ -те бірөлшемді және екіөлшемді массивтерді өңдеу үшін программаларды құру. 1нег[55-106], 2нег[48-297], 3нег[28-195], 5нег[3-64], 1қос[3-45] 7 апта
Ағымдық бақылау З4 Borland C++-гі функциялар. 1нег[147-197], 2нег[177-258], 3нег[170-190] 9 апта
Ағымдық бақылау З5 Бірөлшемді және екіөлшемді массивтермен жұмыс істеу кезінде көрсеткіштерді қолдану. 1нег[123-146], 2нег[321-349], 3нег[192-239] 11 апта
Ағымдық бақылау З6 С++ тілдің графикалық функцияларын қолданып программаларды құру 1қос[54-62], [172-206]. 4қос[24-29], 5қос[3-288] 13 апта
Аралық бақылау АБ2 Функциялар. Жолдар. Мәліметтердің құрылымдары. Файлдар. 1нег[106-197], 2нег[177-367], 3нег[62-190] 13 апта
Ағымдық бақылау ӨЖ2 Жолдарды және мәліметтер құрылымдарын өңдеу программаларын құру 1нег[106-114], 2нег[358-367], 3қос[62-82]. 14 апта
Ағымдық бақылау З7 Мәліметтер құрылымдарын және файлдық айнымалыларды өңдеу есептерді программалау 1нег[437-471], 2нег[737-767], [781-804]. 3нег[240-255], [277-299]. 1қос [211-222], 4қос [14-23] 15 апта
Қорытын-ды бақылау Емтихан

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 361 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Дәрістік сабақтардың конспектілері | Программаның құрылымы | Error директивасы | Келтіру операторлары | Дәріс. Циклдар - басқару операторлар | Дәріс. Массивтер. Бірөлшемді және екіөлшемді массивтерді өңдеуге арналған программаларды құру | Көрсеткішті сипаттау | Дәріс. Массивтер және көрсеткіштер | Ші дәріс. Символдық жолдар және қолданылатын функциялар | Жолдарға қолданылатын операциялардың функциялары |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тест 17. Основы международных валютных и расчетных отношений| Модульдер бойынша жүргізілетін аралық бақылауларға арналған сұрақтар тізімі

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)