Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Пәннің қысқаша мазмұны

Читайте также:
  1. Бағдарлама (пәннің қысқаша мазмұны).
  2. Білім беру мазмұнын жетілдіру мен оқытудың белсенді әдістерінің дамуы.
  3. Гидроксидтерге қысқаша сипаттама
  4. Көрсеткіштер туралы қысқаша мағлұматтар
  5. Пәннің қысқаша мазмұнында
  6. Пәннің үлгілік оқу бағдарламасының мазмұны

АНДАТПА

« Материалдарды зерттеу және бақылау әдістері » жалпы кәсіптік циклды пәндерге жатады. Пән бойынша оқу-әдістемелік кешенін құру заңына сәйкес және мемлекеттік жалпы жоғары кәсіптік стандарт негізінде құрастырылған. Бұл оқу-әдістемелік кешені барлық керек бөлімдерін қамтиды: пән міндеті және мақсаты келтірілген, оның инженер жүйесінде бакалаврларды дайындаудағы басқа пәндермен байланысы және қолданылуы керек білімнің минимумдығы және пән бойынша игеруге керек білімін толықтыруға бөлімдері келтірілтен.

5В073800 – «Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы» мамандығы студентеріне арналған “«Материалдарды зерттеу және бақылау әдістері» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені, студентер пәнді өз бетінше талқылаған кезде, оларға жақсы көмек беруді өзіне мақсат қояды.

Оқу-әдістемелік кешені КР МЖБС талабына және жұмысшы оқу жоспарына сәйкесті жасалған. Сондықтан осы оқу-әдістемелік кешені пәннің негізгі мазмұнын толық бейнелейді.

Оқу-әдістемелік кешені пәннің оқу бағдарламасынан, дәріс конспектісінен, әдістемелік материалдан, студенттер өз бетімен жұмыс істеу үшін қажетті оқу-сараптамалық материалдан, керекті әдебиет тізімінен тұрады.

Оқу-әдістемелік кешені студенттердің танып білерлік және творчествалық істерін белсендетуге және дәріс пен дәрістен тыс уақытта студенттердің өз бетінше жасайтын жұмыстарын ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Оқу-әдістемелік кешенді машинажасау мамандықтарының студенттері мен магистрантары қолдана алады.

Кесте, суреттер.

 

© Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, 2013


ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ – SYLLABUS

1.1 Оқытушы жайлы мәліметтер:

Сабақты өткізетін оқытушы

Смаилова Г.А. - техника ғылымдарының кандидаты, доцент., Кошимбаев Бауржан Ш. аға оқытушы.

Қатысу ақпараттары: 8-702-100-17-00

Кафедрада болу уақыты:

БМжМӨТ кафедрасының дәрісханалары мен зерханалары.

Кафедрада болатын уақыты: сағат 900 – 1700.

1.2 Пән жайлы мәліметтер:

Атауы: « Материалдарды зерттеу және бақылау әдістері »

Кредиттер саны: 2.

Жүргізу орны: БМжМӨТ кафедрасының дәрісханалары мен зертханалары.

 

Оқу жоспарынан көшірме 1-кесте

Курс Семестр Кредит   Бақылау түрі
Дәріс Зертханалық сабақ Тәжірибе-лік сабақ СӨЖ СӨЖО Барлығы
                   
          -       Е

 

1.3 Пререквизиттер: математика;физика;материалтану.

1.4 Постреквизиттер: дипломдық жоба

Пәннің қысқаша мазмұны

« Материалдарды зерттеу және бақылау әдістері » пәні материалдар, олардың қасиеттерің химиялық құрамы мен құрылымына, өндеу тәсілдеріне және пайдалану жағдайларға тәуелділігін білдіретін ғылым, материалдардың құрылымын зерттеудің арнайы эксперименттік әдістер жиынтығын қарастырады. Пәнді оқытудың мақсаты болып зерттеудің бірқатар казіргі заманғы әдістерінің теориялық негізін, олардың мүмкіндіктері мен шектеулерін оқып білу, материалдардың құрылымы және қасиетімен байланысы кешенді білімді студенттерге беру болып саналады.

Осындай білімді беру, қазіргі уақытта қолданылып жатқан көпдеңгейлі инновацилық білім беру бағдарламасын іске асыру жағдайы шегінде жүргізіледі.

« Материалдарды зерттеу және бақылау әдістері » пәні, осы пәннің көмегімен материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы саласы аймағында инженерлік білімді алатын, 5В073800 – «Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы» мамандығы студенттері меңгеріп, кейін сәйкесті қызмет атқара алатын мамандықдықпен байланысты пән болып саналады.

« Материалдарды зерттеу және бақылау әдістері » пәнін оқытудың мақсаты болып бакалаврлық міндетті қалыптастыратын білімді, іскерлікті және дағдыны студенттерге беру болып саналады. Осындай білімді алу негізінде студенттер материалдарды қысыммен өңдеу процестерін жоболаудың ұтымды негізін жасап талдай алатын дәрежеге жетулері қажет. Осы процестер керекті сапасы бар бұйымды алуды қамтамасыз етулері қажет.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 348 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Модульдар бойынша және аралық аттестация өткізуге арналған сұрақтар тізімі. | Аралық аттестацияға арналған сұрақтар | Курстың тақырыптық жоспары | Дәріс №2. Термиялық талдау | Дәріс №3. Зерттеудің физикалық әдістері. Әдістердің жалпы классификациясы және сипаттамасы. | Дәріс №4. Дифракциялық әдістер. Құрылымдық кристаллографияның негіздері. | Дәріс №5. Рентген сәулелерінің физикасы | Дәріс №6. Рентгендік техника | Рентген құрылымдық талдаудың әдістері | Дәріс №7. Спектрлік әдістер |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Задания для контрольной работы| Тапсырмалардың тізімі мен түрлері және оларды орындау кестесі

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.016 сек.)