Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Документа. З’ясовуючи граматичні особливості тексту документів

Читайте также:
  1. V D3 (документация);
  2. Алгоритм оформления документации по платным услугам
  3. Анализ контекста документа
  4. Аудиторские доказательства и рабочая документация аудитора.
  5. Библиографическое описание многотомного документа
  6. в международных правовых документах
  7. Введение сыворотки по методу Безредко. Регистрация в медицинской документации при введении сыворотки.

З’ясовуючи граматичні особливості тексту документів, необхідно дати відповіді на запитання:

 

1. Що таке слово?

2. Що таке словосполучення?

3. Що таке речення?

4. Що таке конструкція?

5. Які слова і словосполучення називаються вставними?

6. Яке значення мають вставні слова і словосполучення у діловій мові?

7. Наведіть приклади речень з ділових документів Вашого фаху зі вставними словосполученнями.

8. Як пишуться географічні назви, що складаються з двох чи більше слів?

9. Як пишуться назви станцій?

10. Як відтворюються і пишуться географічні назви, що перекладаються з

російської мови?

11. Чи відмінюються географічні назви, що складаються з двох та більше

слів?

12. Які є правила чергування голосних звуків в українській мові?

13. Які існують правила чергування приголосних звуків?

14. Що значить спрощення в групах приголосних?

15. Коли відбувається подвоєння букв на позначення подовження і збігу

приголосних?

16. Коли пишеться м’який знак, а коли ні для пом’якшення приголосних?

17. Коли ставиться, а коли ні апостроф?

18. Як пишуться префікси роз-, без-, при-, пре-, прі-, пред-, перед-, пере-,

від-, під-, між-, ви-?

19. Як вимовляються і пишуться українські прізвища?

20. Які особливості написання мають прізвища слов’янського походження

в українській мові?

21. Як утворюються і відмінюються чоловічі і жіночі імена по батькові?

22. Що таке звертання і як воно оформлюється на письмі?

23. Які є особливості правопису слів іншомовного походження?

 

 

У запропонованих джерелах літератури до теми знайдіть інформацію про одиниці мови.

 

Пригадайте, що слово - це смислова одиниця, яка вільно відтворюється в мовленні для побудови висловлювання. Найважливішою особливістю слова є те, що воно не тільки називає предмет, ознаки або явища, а й узагальнює їх, тобто виражає поняття про позначуваний предмет, явище. Слово являє собою єдність звукової форми і значення.

 

Словосполучення - синтаксична одиниця, що складається з двох і більше граматично пов’язаних повнозначних слів, які служать для вираження єдиного, але складного поняття.

 

Речення - це мовна одиниця, що складається з пов’язаних між собою слів і виражає закінчену думку. Речення – одне з основних понять синтаксису. Це висловлювання, яке повідомляє про щось і розраховане на слухове або зорове (на письмі) сприйняття.

 

Основною синтаксичною одиницею є конструкція (див. Кочерган М.П., с.105). Поняття конструкція можна застосовувати як до словосполучень, так і речень. Усі конструкції є предметом синтаксису, але вихідною структурою є просте речення – єдина універсальна синтаксична одиниця. Просте речення характерне для всіх мов.

 

Зверніть увагу, що з метою внесення нової чи додаткової інформації в речення в нього вводяться вставні слова та вирази. У діловому мовленні вони є традиційно усталеними. Ними починаються абзаци, речення. Запам’ятайте, що за своїм значенням вставні слова і вирази поділяються на три групи:

 

1. Ті, що вказують на ставлення мовця до висловленої ним думки (очевидно, звичайно, без сумніву, можливо, мабуть тощо).

2. Ті, що вказують на те, кому належить висловлена думка (по-моєму, на нашу думку, на мій погляд тощо).

3. Ті, що вказують на зв’язок висловлюваного з контекстом (отже, наприклад, навпаки, значить, по-перше, кінець кінцем тощо).

 

 

Щоб уникнути непорозумінь при складанні ділових документів, треба завчити декілька правил правопису географічних назв:

 

- родові позначення пишуться з малої літери (Каховське водосховище, Азовське море);

- якщо ж вони не сприймаються, як родові позначення, то пишуться з великої (Золоті Ворота, Біла Церква, Гола Пристань, Лиса Гора);

- назви залізничних станцій, на відміну від назв міст, сіл, річок, озер, в українській мові не відмінюються (Поїзд прибув на станцію Біличі – У Біличах багато зелених затишних вулиць);

- географічні назви, що складаються з двох і більше слів, не відмінюються (За станцією Кривий Ріг…. Вздовж річки Мокра Сура);

- географічні назви, запозичені з російської мови, передаються за фонетичним принципом, а суфікси -ск-, -цк-, -ич замінюються відповідниками -ськ-, -цьк-, -ич (Амурський, Донецьк, Углич).

Готуючись дати відповіді на запитання про чергування голосних звуків, вивчіть правила наведеної таблиці:

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 213 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Місце навчальної дисципліни у підготовці спеціаліста | Тема 1. Функції мови | Тема 2. Поняття мовної норми в офіційно-діловому і науковому | Тема 3. Основи професійної комунікації в писемній та усній | Дві букви чи одна? | Вживання апострофа | Російські прізвища | Тема 6. Особливості морфології та синтаксису як основи тексту | Оформлення документів | Документа |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Інформатики, прикладної лінгвістики та інших| Зміни приголосних при словотворенні

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)