Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 2. Поняття мовної норми в офіційно-діловому і науковому

Читайте также:
  1. В сферу эксплуатации входят безопасность и график движения поездов, организация вагонопотоков, техническое нормирование, использование локомотивов и вагонов Технической
  2. Воздействие ИК- излучения на здоровье человека и гигиеническое нормирование ИК- излучения
  3. Выбор нормированных значений КЕО.
  4. Гигиеническое регламентирование и прогнозирование. Основные принципы нормирования.
  5. Глава V. Нормирование в области охраны окружающей среды
  6. Господарські товариства: поняття та види
  7. Динаміка та тенденції розвитку Інтернет-економіки. Основні поняття та терміни.

Стилях

 

При з’ясуванні вищезазначених питань слід:

1) визначити типи мовних норм;

2) дати характеристику офіційно-ділового стилю;

3) дати характеристику наукового стилю;

4) запам’ятати стилістичні вимоги до тексту документа.

 

Основним теоретичним положенням, з якого слід виходити при підготовці до цього заняття, є те, що основні характерні риси літературної мови як складової частини мови загальнонародної - це унормованість, стандартність, наявність функціональних стилів. Визначення норми базується на сукупності загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються насамперед у словниках та реалізуються в процесі комунікації.

 

Звернувшись до рекомендованої літератури, необхідно з`ясувати, що охоплюють орфографічні, орфоепічні, графічні, акцентологічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні, пунктуаційні мовні норми.

 

Вивчаючи дану проблему, слід зауважити, що, з одного боку, норми характеризуються стабільністю, системністю, а з іншого, - вони можуть змінюватися. Треба розглянути варіанти норми як перехідний етап співіснування старої та нової норми.

 

Специфічні особливості мовного оформлення матеріалу в залежності від функції, засобів передавання, сфери породжують розподіл на стилі.

 

Стиль - функційний різновид літературної мови, який використовується за певних обставин спілкування і характеризується особливостями у виборі, поєднанні й організації системи мовних засобів (лексичних, граматичних, синтаксичних тощо). Більшість вчених виділяє 5 основних стилів, серед яких 4 писемні (художній, публіцистичний, офіційно-діловий, науковий) і 1 - усний (розмовний). У зв`язку з тим, що професійна діяльність майбутніх економістів, менеджерів, інженерів, перекладачів переважно полягає у складанні відповідних документів, веденні офіційних бесід основна увага приділяється насамперед офіційно-діловому стилю.

 

При висвітленні другого і третього питань рекомендується дотримуватися такого плану:

 

1) сфера застосування стилю;

2) форми реалізації;

3) види творів, в яких стиль реалізується;

4) мета;

5) мовні особливості стилю на всіх рівнях (лексика, словотвір, морфологія,

синтаксис).

 

Працюючи над даною темою, необхідно дати характеристику підстилям офіційно-ділового стилю, показати їхні спільні риси та розбіжності.

Стилістичні вимоги до тексту документа можуть реалізовуватися як за допомогою логіки (змістовність, послідовність, точність, доречність), так і мовознавства (дотримання одного стилю, граматична правильність, вживання словесних формул, порядок слів). Отже, при підготовці до заняття слід не тільки дібрати приклади, але й потренуватися в аналізі тексту документів в аспекті відповідності його стилістичним вимогам.

Література:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.: ”А.С.К.”, 2002.

2. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1992.

3. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 2001.

4. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К., 1994.

5. Л.Ю.Шевченко та ін. Сучасна українська мова. Довідник. – К., 1993.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 242 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Місце навчальної дисципліни у підготовці спеціаліста | Інформатики, прикладної лінгвістики та інших | Документа | Зміни приголосних при словотворенні | Дві букви чи одна? | Вживання апострофа | Російські прізвища | Тема 6. Особливості морфології та синтаксису як основи тексту | Оформлення документів | Документа |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема 1. Функції мови| Тема 3. Основи професійної комунікації в писемній та усній

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)