Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ СП.

Читайте также:
  1. II. Порядок заполнения декларации.
  2. II. Порядок проведения
  3. III. Порядок применения декларации
  4. III. Порядок согласования Декларации.
  5. III. Степени сравнения прилагательных и наречий, порядок слов в английском предложении, типы вопросов.
  6. V. ВИДЫ ЖЕРТВ И ПОРЯДОК ИХ ПРИНЕСЕНИЯ
  7. V. Технологія (порядок) звукозапису

СП може бути створеневідповідно до чинного законодавства України:

• шляхом його заснування;

• у результаті придбання іноземним інвестором частки участі (паю акцій) у діючому підприємстві без іноземної інвестиції;

• у результаті придбання юридичною чи фізичною особою Украї­ни частки участі у підприємстві зі 100% іноземною інвестицією.

Етапи процесу створення СП на території України:

1. Розробка позицій українського партнера з питань створен­ня СП.

2. Пошук і вибір іноземного партнера.

3. Підготовка і підписання партнерами протоколу про наміри.

4. Розробка техніко-економічного обгрунтування і його узго­дження партнерами.

5. Підготовка установчих документів на базі техніко-економічного обґрунтування.

6. Реєстрація СП.

Важливим моментом про­цесу створення СП є пошук і вибір партнера.

Пошук іноземного партнера спирається на загальновизнану у світовій практиці систему. Потенційний український учасник СП мусить мати у своєму розпорядженні систему критеріїв, за допомогою яких він відбере певну кількість фірм (8-10) для по­дальшого детального вивчення:

• розміри активів і їх динаміка в останні два-три роки;

• співвідношення між власними і запозиченими капіталами;

• співвідношення між основним і оборотним капіталом;

• кількість зайнятих на підприємстві;

• динаміка отриманого прибутку в останні два-три роки.

Після відбору трьох-чотирьох найбільш відповід­них фірм, українське підприємство направляє їм офіційні запити. При виборі партнера використовується також практика прове­дення міжнародних тендерів (торгів).

Українське підприємство, що бажає створити СП, має надати інформаціюіноземним партнерам про:

• рівень якості продукції, що випускається, його порівняння зі світовими аналогами;

• технічні характеристики обладнання;

• наявність окремих споруд, а також наявність вільних площ для внеску до Статутного фонду;

• професійну підготовку і кваліфікацію кадрів;

• забезпеченість території майбутнього СП транспортними комунікаціями;

• місцезнаходження підприємства стосовно постачальника сировини, напівфабрикатів.

Договори (контракти) про створення СП підлягають дер­жавній реєстрації в районних державних адміністраціях за місцем їх розташування. Засновники СП подають документи (передбачені Положенням про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності):

резиденти:

- рішення власників про створення суб'єкта підприємницької діяльності (установчий договір);

- статут;

- реєстраційну картку, яка водночас є заявою про дер­жавну реєстрацію;

- документ, який підтверджує сплату реєстраційного збору;

- рішення Антимонопольного комітету про згоду на створення спільного підприємства;

юридичні особи-засновникидо вказаних документів ще подають нотаріально завірену копію свідоцтва про дер­жавну реєстрацію цієї юридичної особи;нерезиденти— документ, який свідчить про його реєстрацію в країні місцезнаходження. Цей документ повинен бути завірений згідно із законодавством країни його видачі, перекладений українською мовою і легалізований у консульській установі України або завірений у посольстві відповідної держави в Україні і легалізований у Міністерстві іноземних справ.

Джерела фінансування створення СП.

Статутний фонд СП — це сукупність вне­сків засновників, які надаються в повне господарське відання (володіння, користування, розпорядження) підприємству, яке во­ни створюють.

Обов'язковість створення Статутного фонду СП передбачена законодавством України. При цьому час­тка іноземного інвестора у Статутному фонді має становити не менше 10%. Підприємство набирає статусу ПІІ з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс.

Іноземний інвестор може здійснювати свій внесок до Статут­ного фонду СП у вигляді:

• іноземної валюти, що визнається конвертованою НБУ;

Загрузка...

• валюти України при реінвестиціях в об'єкт первинного інве­стування;

• будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав;

• акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоратив­них прав;

• грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками;

• будь-яких прав інтелектуальної власності, включаючи легалі­зовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;

• прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів;

• інших цінностей.

Внески іноземного інвестора та його українського партнера до Статутного фонду підприємства оцінюються в іноземній конвер­тованій валюті України за домовленістю сторін на підставі цін міжнародних ринків або ринку України. Статутний фонд СП може поповнюватись за рахунок прибут­ків від господарської діяльності, а при необхідності також за ра­хунок додаткових внесків його учасників.

Проводячи аудит Статутного фонду, аналізують:

• відповідність розмірів оголошеного Статутного фонду;

• первинні документи про внески засновників та правильність їх оформлення;

• правильність іноземних інвестицій;

• відповідність іноземної інвестиції до кваліфікаційних ознак залежно від періоду її внесення;

• дані про інвентаризацію майнових внесків;

• дані про реєстрацію (перереєстрацію) іноземних інвестицій;

• своєчасність внесення внесків та відображення їх у бухгал­терському обліку;

• факти збільшення (зменшення) розміру фонду та дані про їх реєстрацію;

• структуру фонду (частки);

• документи про відчуження іноземних інвестицій.

На основі ТЕО або бізнес-плану розробляється статут та інші установчі документи СП.

У статуті СП визначаються форми і органи управління ви­робничою діяльністю, штати, функціональні обов'язки уп­равлінського персоналу — всі ці положення повинні відповіда­ти чинному законодавству України.

СП може утворювати фонди: ре­зервний (страховий) фонд, фонд розвитку виробництва і соціального розвитку, представницький фонд та інші фонди, кошти яких необхідні для забезпечення нормальної діяльності СП. Порядок і обсяги створення та використання таких фондів визначаються відповідними установчими документами.

Завершальна стадія у діяльності СП — визначення резуль­татів його роботи, що втілюється в одержанні певного прибут­ку та його використанні.

 


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 219 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ ТА НЕОБХІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У СФЕРІ ЗЕД. | Переваги акредитиву | Порівняння форм платежу | МІЖНАРОДНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ. | СИСТЕМА КЛІРІНГУ. | ПЕРЕДУМОВИ І МОТИВАЦІЯ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ. | ПОШУК ТА ВИБІР ПАРТНЕРА. | ВИВЧЕННЯ ФІРМИ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА | КЛАСИФІКАЦІЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ. | СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФОРМА ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІ РИНКИ. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Стратегія і мотиви створення СП| ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.023 сек.)