Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сутність, призначення та функції кредитної системи

Читайте также:
  1. Аналіз діяльності комерційних банків в складі кредитної системи України
  2. Б. 3.2 Модель системи менеджменту ОЗиЗБП
  3. Вибір системи освітлення
  4. Визначення структури контролінгу. Формування цільових функцій і елементів системи контролінгу
  5. Визначення структури контролінгу. Формування цільових функцій і елементів системи контролінгу.
  6. Діяльність ООН в організації системи міжнародного туристичного співробітництва.
  7. Другий рівень кредитної системи

Кредитна система - сукупність кредитних відносин, що існують в країні, форм і методів кредитування, банків та інших кредитних установ, які організовують і здійснюють такого роду відносини.

Існують дві ланки кредитної системи: банківські установи - банки, і парабанковскі установи.

Структура кредитної системи представлена на рис. 1.1

Національний банк
Кредитна система України
Банківська система
Позабанківська система
Емісійні банки
Неемісійні банки
Універсальні
Спеціалізовані
Інноваційні Інвестиційні
Консорційні, Корпоративні, Асоціативні та інші обєднання банківської та позабанківської системи  
Спеціалізовані
Лівингові Факторингові Ломбарди Кредитні товариства, спілки Страхові товариства Інвестиційні фонди Пенсійні фонди Фінансові компанії Розрахункові центри

Рис 1.1 Структура кредитної системи України

 

Банки - кредитні установи, виконують більшість кредитно-фінансових послуг і тому є універсальними (комерційні банки, інвестиційні, ощадні, іпотечні, земельні і т.д.).

Парабанківська система утворена спеціалізованими кредитно-фінансовими та поштово-ощадними інститутами, орієнтованими на виконання кола фінансових послуг або обслуговування певного типу клієнтури (ломбарди, страхові та інвестиційні компанії, лізингові, факторингові компанії, недержавні пенсійні фонди, клірингові палати). Основою кредитної системи є банківська система, яка несе основне навантаження по кредитно-фінансового обслуговування всього господарського обороту.[1]

Становлення ринкових умов господарювання в Україні зумовило перехід до дворівневої банківської системи, а банки є практично найважливішою складовою кредитної системи. Кредитування населення України в сучасних умовах є надзвичайно важливим питанням через те, що соціально-економічний рівень його життя дуже низький.

Сучасні банківські системи, як правило, складаються з двох рівнів. Верхній рівень дворівневої банківської системи займає національний (центральний банк) країни. Його основними функціями є:

- грошово-кредитне регулювання економіки;

- емісія валюти країни і забезпечення її обігу;

- контроль за діяльністю кредитних установ;

- акумуляція і зберігання резервів кредитних установ;

- кредитування комерційних банків;

- кредитно-розрахункове обслуговування уряду;

- зберігання та проведення операцій із золотовалютними запасами і резервами

Комерційні банки — головна ланка дворівневої банківської системи. Основні функції комерційних банків такі:

- управління грошовим обігом;

- забезпечення платіжного механізму;

- акумуляція заощаджень;

- надання кредиту;

- фінансування зовнішньої торгівлі;

- довірчі операції;

- зберігання цінностей;

- консультування і надання інформації.Однією з найважливіших функцій системи комерційних банків є управління грошовим обігом у країні. Воно здійснюється спільно з центральним банком країни за допомогою кредитних операцій.

Мета політики центрального банку — через систему обов’язкових резервів керувати динамікою кредиту і забезпечити відповідність кількості грошей в обігу національним завданням стабілізації цін, підтримки нормальних темпів економічного зростання та високого рівня зайнятості. Комерційні банки є необхідним каналом для збільшення або зменшення кількості грошей в обігу як засобу вирішення вказаних завдань.

Економічна роль може нормально функціонувати лише тоді, коли в її судинах постійно циркулюють грошові потоки (готівкові й безготівкові). Безперервність цієї циркуляції забезпечує кредитна система.

Роль кредитної системи полягає в тому, що вона підтримує високу норму народногосподарського накопичення, сприяє розв'язанню проблеми реалізації товарів і послуг на ринку, розвитку галузей промисловості і будівництва, міжнародної торгівлі, що, в свою чергу, сприяє розвитку виробництва. Завдяки кредиту скорочується час на задоволення господарських і особистих потреб. Підприємство-позичальник за рахунок додаткової Вартості має можливість збільшити свої ресурси, розширити господарство, прискорити досягнення виробничих цілей. Громадяни, скориставшись кредитом, мають подвійний шанс: або застосувати здатності й отримані додаткові ресурси для розширення своєї справи, або прискорити досягнення споживчих цілей, одержати у своє розпорядження такі речі, предмети, цінності, якими вони могли б володіти лише в майбутньому.

Загрузка...

Банківський кредит - це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на засадах строковості, повернення, платності, забезпеченості та цільового використання.

Строковість кредиту означає, що позики підприємствам видаються на певний строк, по закінченні якого вони повинні бути повернені.

Повернення кредиту означає, що отримані підприємством залучені кошти повинні бути повернені через певний час. Повернення кредиту забезпечується безперервністю кругообігу коштів і переходом їх в завершальній стадії в грошову форму.

Платність кредиту полягає в тому, що кредити банк видає підприємствам за певну плату, яка називається процентом. Розмір процента встановлюється з таким розрахунком, щоб сума отриманих від позичальника відсотків покривала витрати банку по залученню коштів, необхідних для даного кредиту, витрат на ведення банківської справи і забезпечувала одержання певного доходу.

Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника. В банківській практиці найбільш розповсюдженими є такі форми забезпечення кредитів: застава майна, гарантія або поручительство, страхування кредиту та інші. [2]

Цільовий характер використання передбачає вкладення позичкових коштів на конкретні цілі, передбачені кредитним договором. Кредити надаються на здійснення таких заходів: збільшення основних та оборотних фондів підприємств; накопичення сезонних запасів ТМЦ, незавершеного виробництва, готової продукції та товарів; інвестиції; викуп державного майна; споживчі потреби громадян; інші заходи, у разі розриву між надходженнями коштів та їх витратами в процесі виробництва. Забороняється надання кредитів на покриття збитків господарської діяльності позичальника і формування та збільшення статутного фонду комерційних банків та інших господарських товариств.

Кредити комерційних банків можна класифікувати за різними ознаками та критеріями. Найбільш прийнятною є така класифікація банківських кредитів:

1) За основними категоріями позичальників;

- кредити галузям народного господарства;

- кредити населенню;

- кредити державним органам влади.

2) За цільовим спрямуванням:

- виробничий (поповнення обігових коштів та основних засобів);

- споживчий (споживчі цілі населення).

3) За строками користування:

- строкові, тобто надані на визначений у договорі строк, які, в свою чергу, можуть бути:

а) короткостроковими (до 1 року);

б) середньостроковими (1-3 роки);

в) довгостроковими (понад 3 роки).

Короткостроковий кредит надається підприємствам для покриття витрат по формуванню оборотних коштів на строк до одного року. Цей строк використання короткострокового кредиту обумовлений тим, що кругообіг оборотних коштів здійснюється звичайно протягом одного року. Тому після здійснення кругообігу цих коштів одержаний кредит повинен бути повернений банку.

Середньо- і довгостроковий кредит надається підприємствам для покриття витрат по формуванню основних фондів на строк понад один рік. Цей строк використання кредиту обумовлюється тривалим функціонуванням основних засобів і перенесенням їх вартості на продукт частинами.

- до запитання (онкольні) - видаються на невизначений строк. Позичальник повинен погасити такий кредит за першою вимогою банку. Якщо банк не вимагає погашення, то кредит повертається на розсуд позичальника;

- прострочені - по яких строк погашення, встановлений кредитним договором, минув;

- відстрочені (пролонговані) - щодо яких за клопотанням позичальника банком прийняте рішення про перенесення строків погашення кредиту на більш пізню дату.

4) Залежно від забезпечення:

- забезпечені (ломбардні) - надаються під забезпечення (заставу майна, поручительство, гарантію, страхування ризику неповернення кредиту тощо);

- незабезпечені (бланкові) - надаються без забезпечення. Незабезпечені (бланкові) кредити, що називаються у банківській практиці довірчими, надаються лише під зобов'язання позичальника погасити позичку. Вони пов'язані з великим ризиком для банку, тому потребують ретельнішого вивчення кредитоспроможності позичальника і надаються під більш високий процент.

5) За методами надання:

- у разовому порядку, коли рішення про надання приймається окремо по кожному кредиту;

- відповідно до відкритої кредитної лінії, тобто кредити надаються у межах завчасно визначеного ліміту кредитування без погодження кожний раз із банком умов кредитного договору;

- гарантовані - банк бере на себе зобов'язання у разі потреби надати кредит клієнту визначеного розміру протягом відповідного періоду. Гарантовані кредити, в свою чергу, можуть бути двох видів: з обумовленою датою видачі кредиту та з наданням кредиту в міру виникнення потреби в ньому.

6) Залежно від кількості кредиторів:

- надані одним банком;

- консорціумні, тобто такі, що надаються консорціумом банків, в якому один з банків бере на себе роль менеджера, збирає з банків-учасників потрібну кредитоодержувачу суму ресурсів, укладає з ним договір і надає кредит. Банк-менеджер займається також розподілом відсотків;

- паралельні, що передбачають участь в їх наданні кількох банків. Тут кредити одному позичальникові надають різні банки, але на одних, завчасно погоджених, умовах.

7) Залежно від порядку погашення:

- поступово (в розстрочку);

- водночас із закінченням строку кредитного договору;

- у відповідності з особливими умовами, визначеними кредитними договорами.

8) За характером і способом сплати процентів:

- з фіксованою процентною ставкою;

- з плаваючою процентною ставкою;

- зі сплатою процентів у міру використання наданих коштів (зви­чай­ний кредит);

- зі сплатою процентів одночасно з отриманням кредиту (дисконтний кредит).

Кредити з фіксованою процентною ставкою характерні для стабільної економіки. З метою зменшення ризику недоотримання прибутку або запобігання збитків в умовах інфляції при видачі кредитів на значні строки банки використовують плаваючу процентну ставку. В цьому випадку у відповідності з кредитним договором процентні ставки періодично переглядаються і звичайно прив'язуються до рівня облікової ставки центрального банку та фактичного темпу інфляції.

9) За ступенем ризику:

- стандартні;

- нестандартні, до яких, в свою чергу, відносяться: кредити під контролем, субстандартні, сумнівні та безнадійні.

Кредит як економічна категорія не тільки має внутрішню сутність, що проявляється в його структурі, закономірностях руху, формах і видах, а й активно взаємодіє із зовнішнім середовищем, з іншими (некредитними) процесами в економіці і соціальній сфері та помітно впливає на них. Основні напрями та механізми цього впливу визначають окремі його функції.

Поняття функції стосується кредиту взагалі, а не якоїсь окремої його форми чи окремого виду. Функцією може бути лише такий вплив на зовнішнє середовище, який здійснюють усі форми і різновиди кредиту. Тому функції кредиту сприяють його консолідації як цілісного явища і виокремленню його з інших економічних явищ у самостійну категорію. Роль та функції кредиту представлені на рис. 1.2

 

Перерозподільна
Емісійна
Контрольна
суть
забезпечується контроль за дотриманням умов і принципів надання кредиту субєктами кредитної угоди; при цьому банк здійснює як попередній, так і поточний контроль за діяльністю позичальника
суть
здійснюється емісія грошей як платіжних засобів;методами кредитної експансії (розширення кредиту) та кредитної рестрикції (звуження кредиту) регулюється кількість грошей в обігу
суть
перерозподіл вартості на засадах повернення; з одного боку здійснюється накопичення грошових капіталів за рахунок збережень економічних агентів, а з іншого – їх розміщення серед інших агентів ринку
роль
Дає змогу зосередити капітал у найпріоритетніших сферах економічної діяльності, здійснити переорієнтацію виробництва й стабілізувати економіку
роль
Дає змогу мінімізувати кредитний ризик, реалізувати цільовий характер кредиту; стимулює позичальника раціонально й ефективно використовувати позичені кошти
роль
Сприяє економії витрат грошового обігу; дає змогу прискорити обіг грошей, запроваджувати прогресивні системи розрахунків
Рис. 1.2 Функції та роль кредиту [3]

 

Свої функції кредит може успішно виконувати лише в умовах розвинутої ринкової економіки, коли сутність кредиту і закономірності його руху можуть проявитися найбільш повно. В умовах перехідної економіки України таких можливостей не було. Це негативно впливало як на рівень їх реалізації, що проявилося в низькій ролі кредиту в соціально-економічному житті суспільства, так і на стан теоретичного осмислення цього складного питання. І сьогодні питання про функції кредиту залишається дискусійним, вимагає до себе більш пильної уваги дослідників, особливо визначення загальноприйнятої методологічної основи вирішення цього питання.

 

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 516 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Настройка заднего переключателя | Аналіз діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг | Аналіз діяльності ломбардів в системі економічного кредитування | РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ | ВИСНОВКИ | СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ| Етапи становлення кредитної системи України

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.013 сек.)