Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Читайте также:
  1. Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).
  2. Аналіз діяльності комерційних банків в складі кредитної системи України
  3. Б. 3.2 Модель системи менеджменту ОЗиЗБП
  4. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Поняття про бюджет. Мета складання бюджетів
  5. Вибір системи освітлення
  6. Види робочого часу визначені законодавством України.
  7. Види туризму, розповсюджені на території України

ВСТУП

 

Кредитна система України — важлива сфера національної економіки, де в останні роки відбуваються радикальні зміни. Корінним чином змінюється кредитна система, запроваджуються нові форми кредитування і розрахунків, іншими стають взаємовідносини між банками і їх клієнтами, складаються нові пропорції між фінансами і кредитом. На фоні активного розвитку товарних і фінансових ринків роль грошей різко зростає.

Ситуація перехідної економіки, формування ринку вимагають пошуку нових форм грошово-кредитних відносин. Основним джерелом задоволення великого попиту на грошові ресурси є кредит, адже навіть при самому високому рівні самофінансування господарюючим економічним суб’єктам не вистачає власних коштів на здійснення інвестицій і поточної основної діяльності. Потреба в кредитних ресурсах стає особливо відчутною у зв’язку з глибоким технічним переозброєнням економіки, що вимагає основних інвестицій, а це в свою чергу викликає необхідність детального вивчення кредитних відносин.

Кредитні відносини в ринковій економіці необхідні, передусім, як механізм переливання капіталу з одних галузей в інші та згладжування норми прибутку, дають змогу подолати обмеженість індивідуального капіталу, служать інструментом для підтримки неперервності кругообігу фондів діючих підприємств.

Надзвичайно великого значення набуває вміння банківських спеціалістів в процесі загострення конкуренції на кредитному ринку вибирати найраціональніші менеджерські рішення, розраховувати ефективність різних варіантів кредитних проектів, робити стратегічні і тактичні прогнози, здійснювати постійний контроль за дотриманням законодавчих норм в проведенні кредитних операцій. А все це можливо лише за умови досконального знання всього механізму надання та погашення позик.

Проблеми формування, функціонування та управління кредитним ринком досить широко розглядається в публікаціях вітчизняних та іноземних науковців. Варто відзначити роботи таких учених, як Гальчинського А.С., Глущенко С.В., Васильєвої В.В., Науменкової С.В, Козюка В.В, Школьника І.О., Савлука М.І, Дзюблюка О.І. та ін.

Із вище викладеного випливає актуальність обраної теми, в зв’язку з цим основною метою курсової роботи є: об’єктивна необхідність глибокого та всебічного висвітлення головних проблем кредитної системи України, дослідженню теоретико-методологічних аспектів кредитування, а також висвітлення економічного змісту кредитних відносин, аналіз механізму банківського кредитування в Україні та пошук шляхів його вдосконалення.

Відповідно до даної мети роботи постають такі завдання:

- визначити сутність, призначення та функції кредитної системи;

- з’ясувати етапи становлення кредитної системи України;

- діяльність фінансово-кредитних установ на прикладі кредитних спілок та ломбардів ;- визначити проблеми кредитування фізичних осіб в сучасних умовах та розробити заходи по їх удосконаленню.

Предметом дослідження є роль банківських і небанківських фінансово-кредитних інститутів у національному кредитуванні.

Об’єкт дослідження – це кредитна система і проблеми її функціонування.
Методологічну та інформаційну основу в проведенні дослідження склали вітчизняні публікації з питань фінансово-кредитних відносин та банківської діяльності, законопроекти України щодо функціонування кредитної системи України, статистичні матеріали.

 

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 126 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Етапи становлення кредитної системи України | Аналіз діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг | Аналіз діяльності ломбардів в системі економічного кредитування | РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ | ВИСНОВКИ | СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Настройка заднего переключателя| Сутність, призначення та функції кредитної системи

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)