Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практичне заняття 9

Читайте также:
  1. V. Зміст теми заняття.
  2. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  3. Англійська для наймолодших. Цікаві заняття у ДНЗ.
  4. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  5. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  6. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  7. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.

Питання для обговорення

1. Поняття міжнародної міграції робочої сили, її економічна природа, рушійні сили і етапи розвитку.

2. Масштаби, форми і основні тенденції розвитку сучасних міграційних процесів.

3. Види міжнародної міграції.

4. Міжнародний ринок спеціалістів високої кваліфікації (“золотих комірців”) і проблема “відпливу умів”.

13.3. Термінологічний словник

Міжнародна організація праці (МОП) – заснована у 1919 році, а з 1946 р. є спеціалізованим закладом ООН. До складу МОП входять 150 держав. МОП регулює трудові відносини: сприяє забезпеченню соціальної справедливості для трудящих, розроблює трудові стандарти, регламентує питання соціального страхування та забезпечення тощо.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) – заснована у 1949 році як Міжнародна організація зі справ біженців (МОБ), пізніше її повноваження були розширені, і з 1989 р. вона перейменована у МОМ. До неї входять 81 держава, 46 з яких – члени, 35 – спостерігачі. МОМ здійснює регулювання міжнародних міграційних процесів і захист прав мігрантів.

Праця – фактор виробництва, фізична і розумова діяльність людини, спрямована на досягнення корисного результату.

Рееміграція – повернення на батьківщину населення, що раніше емігрувало.

Світовий ринок праці – це система відносин, що виникають між державами з приводу узгодження попиту та пропозиції світових трудових ресурсів, умов формування робочої сили, оплати праці та соціального захисту.

13.4. Інформаційні джерела

[1, С. 102-114], [16, С.321-340], [28, С. 149-164], [43, С.158-215], [50, С. 116-125, 145-152].

Тема 14. Світова валютна система і міжнародні

валютно-фінансові відносини

14.1. Методичні поради до вивчення теми

Валютна система –цеформа організації та регулювання валютних відносин, закріплена національним законодавством чи міжнародними угодами. Це сукупність двох елементів:

1)валютного механізму - правові норми та інструменти, що їх представляють як на національному так і на міжнародному рівнях;

2)валютних відносин – повсякденні зв’язки, в які вступають приватні особи, фірми, банки на валютних та грошових ринках з метою здійснення міжнародних розрахунків.

Національна валютна система –це форма економічних відносин країни, за допомогою яких здійснюються міжнародні розрахунки, утворюються та використовуються валютні кошти держави.

Міжнародна(регіональна) валютна система -це специфічна організаційно-економічна форма відносин ряду країн у валютній сфері, спрямована на стимуляцію інтеграційних процесів, зменшення амплітуди коливань курсів національних валют та їх взаємну ув’язку. Існує в межах певних інтеграційних об’єднань. Яскравим прикладом міжнародної (регіональної) валютної системи служить Європейська валютна система.

Світова валютна система:

- це форма організації міжнародних валютних ( грошових) відносин, що історично склалася і закріплена міждержавною домовленістю;- це сукупність способів, інструментів, міждержавних органів, за допомогою яких здійснюється взаємний платіжно-розрахунковий обіг у межах світового господарства;

- включає міжнародні організаційні інститути та комплекс міжнародно-договірних і державно-правових норм, що забезпечують функціонування валютних інструментів.

Головне завдання світової валютної системи полягає у:

- ефективному опосередкуванні платежів за експорт і імпорт товарів, капіталу, послуг та інших видів міжнародної діяльності;

- створенні сприятливих умов для розвитку виробництва та міжнародного поділу праці;

- забезпеченні безперебійного функціонування економічної системи вільного підприємництва.

Світова валютна система склалась до середини XIX ст. Характер її функціонування і стабільність залежать від ступеня відповідності її принципів структурі світового господарства, розстановки сил та інтересам ведучих держав.

Хоча світова валютна система переслідує глобальні світогосподарські цілі та має особливий характер функціонування , вона тісно пов’язана з національними валютними системами, діє як грошова система окремих країн і виконує східні функції.

Загрузка...

Функції світової грошової системи

- здійснює платежі для покриття угод між суб’єктами господарювання;

- забезпечує стійку одиницю вартості и стандарт відкладених платежів.

Основна відмінність функціонування світової грошової системи від національної -це те, що міжнародні розрахунки звичайно припускають існування операцій з іноземною валютою мінімум для однієї зі сторін, яка приймає участь в угоді. Операції з іноземною валютою звичайно здійснюються на ринку іноземної валюти.

Основними етапами створення світової валютної системи є:

- становлення, формування передумов, визначення принципів нової системи; при цьому зберігається її спадкоємний зв’язок з попередньою системою;

- формування структурної єдності, завершення побудови, поступова активізація принципів нової системи;

- створення повноцінно функціонуючої нової світової валютної системи на базі закінченої цілісності та органічної зв’язки її елементів.

Криза світової валютної системи –загострення валютних протиріч, різке порушення її функціонування, що проявляється у невідповідності структурних принципів організації світового валютного механізму зміненим умовам виробництва.

Криза світової валютної системи веде до знищення старої системи та заміни її новою, яка забезпечує відносну валютну стабілізацію. У своєму розвитку світова валютна система до сучасного часу пройшла чотири етапи.


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 356 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема 5. Середовище розвитку МЕВ | Практичне заняття 1 | Практичне заняття 2 | Практичне заняття 3 | Практичнее заняття 4 | Практичне заняття 5 | Практичне заняття 6 | Практичнее заняття 7 | Модульний контроль 1 (тестування за темами 1-10) | Бреттонвудська валютна система (липень 1944 р.) |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Практичне заняття 8| Паризька валютна система (1867 р.) - система золотого стандарту

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)