Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.

Читайте также:
  1. III. ЕТАП ВИКОНАННЯ
  2. V. Зміст теми заняття.
  3. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  4. Аналіз виконання виробничої програми промисловими підприємствами
  5. Аналіз виконання доходної частини загального фонду бюджету
  6. Аналіз виконання сільського бюджету по доходах загального і спеціального фондів та обґрунтованість внесення до них змін.
  7. Аналіз виконання спеціального фонду бюджету за доходами

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: кадрове планування, принципи кадрового планування, якісна потреба в персоналі організації, маржиналістській підхід, експертно-статистичний підхід, аналітико-нормативний підхід, оперативний план роботи з персоналом, штатний розпис.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на:

- якісній потребі в персоналі, підході до її визначення;

- підходах до визначення кількісної потреби в персоналі;

- етапах розробки оперативного плану роботи персоналом;

- побудові штатного розпису та його змісті.

Завдання 1. Обчислити потребу в робітниках цеху, якщо:

– виробнича програма - 1 000 одиниць;

– незавершене виробництво - 50 одиниць;

– трудомісткість одного виробу - 20 хвилин;

– коефіцієнт виконання норм часу - 1,1;

– фонд робочого часу 1 робітника - 450 годин;

– коефіцієнт перерахування явочної чисельності у спискові - 1,1.

Методичні вказівки до виконання завдання:

Потреба в робітниках цеху обчислюється за формулою:

,

де Кпяс - коефіцієнт перерахунку явочної чисельності у спискову;

Фч/р - фонд робочого часу одного робітника;

ТВП – час, що потребується для виконання виробничої програми

,

де Ті - час виготовлення виробів і -ї номенклатури (трудомісткість одного виробу).

Ni – кількість виробів і -ї номенклатури, що здана на склад (виробнича програма);

Nнві - кількість незавершеного виробництва і -ї номенклатури;

Квнч – коефіцієнт виконання норм часу (рівень продуктивності праці).

 

Завдання 2. Обчислити потребу в робітниках, якщо:

– виробнича програма - 2 200 одиниць;

– трудомісткість 1 виробу - 0,5 год.;

– час щодо зміни залишків незавершеного виробництва - 100 год.;

– час щодо виконання одиниці продукції за технологією - 0,6 год.;

– середньоспискова чисельність персоналу фірми за попередні роки - 22 особи;

– середньодобова явочна чисельність персоналу фірми за попередні роки - 20 осіб;

– фонд робочого часу 1 робітника - 400 год.

Методичні вказівки до виконання завдання:

Потреба в робітниках обчислюється за формулою (див. завдання 1):

Коефіцієнт перерахунку явочної чисельності у спискову визначається таким чином:

,

де Nссчп - середньоспискова чисельність персоналу фірмі за попередні роки;

Nсячп - середньодобова явочна чисельність персоналу фірми за попередні роки.

Час, що необхідний для виконання виробничої програми визначається за формулою:

,

де Ті - час виконання процесу виготовлення виробів і -ї номенклатури (трудомісткість одного виробу);

Ni – кількість виробів і -ї номенклатури, що здана на склад (виробнича програма);

Квнч – коефіцієнт виконання норм часу (рівень продуктивності праці);

Тнв - час щодо зміни залишків незавершеного виробництва.

Коефіцієнт виконання норм часу визначається за формулою:

,

де Тіпт - час щодо виконання і -ї одиниці продукції за технологією;

Ті - час виконання процесу виготовлення виробів і -ї номенклатури.

Завдання 3. Обчислити баланс робочого часу одного працівника на поточний рік, якщо:

– кількість діб невиходів на роботу за попередній рік - 12;

– втрати робочого часу завдяки скороченню тривалості робочої доби за попередній рік - 30 хв.;

– планова тривалість робочої доби - 8,2 год.;

– планова тривалість відпустки - 24 доби.

Методичні вказівки до виконання завдання:

Фонд робочого часу одного працівника визначається таким чином:

,

де Тсзм - середня тривалість зміни;

Кфрз - кількість фактичних робочих змін.

Середню тривалість зміни визначаємо за формулою:

,

де Тзмр - тривалість зміни, розрахункова;

ТВСЧ - планові витрати на перезмінку (втрати робочого часу завдяки скороченню тривалості робочої доби).

Кількість фактичних робочих змін визначається наступним чином:

,

де Кдр - річна кількість днів у поточному році;

КСВ - кількість святкових та вихідних днів (звичайно дорівнює 115 днів);

Квідп - кількість днів відпустки;

Кнев - кількість планових невиходів на роботу.

Завдання 4. Обчислити чисельність адміністративно-управлінського персоналу фірми, якщо:

– сумарний час виконання організаційно-управлінських робіт складає - 3 000 год.;

– коефіцієнт витрат часу на додаткові роботи - 1,3;

– коефіцієнт втрат часу на відпочинок - 1,12;

– коефіцієнт перерахування чисельності (явочної у спискову) - 1,1;

– фонд робочого часу одного працівника за місяць - 160 год.

Методичні вказівки до виконання завдання:

Чисельність адміністративно-управлінського персоналу визначається за формулою Розенкранця:

,

де - сумарний час виконання організаційно-управлінських робіт, год.;

Т - фонд робочого часу одного працівника за місяць, год.;

Кнрч - коефіцієнт необхідного розподілу часу.

Коефіцієнт необхідного розподілу часу визначається за формулою:

,

де Кдр – коефіцієнт витрат часу на додаткові роботи;

Квідп – коефіцієнт витрат часу на відпочинок;

Кпяс – коефіцієнт перерахування явочної чисельності у спискову.

Завдання 5. Перевірити відповідність фактичної чисельності адміністративно-управлінського персоналу фірми, якщо:

– сумарний час виконання організаційно-управлінських робіт, згідно хронометражу, складає 3 200 год.;

– тривалість робочої зміни одного працівника - 8 год.;

– середньомісячна кількість робочих діб - 22;

– коефіцієнт втрат часу на додаткові роботи - 1,4;

– коефіцієнт втрати часу на відпочинок - 1,12;

– коефіцієнт перерахування явочної чисельності у спискову - 1,1;

– час, необхідний на інші роботи, які не враховані у планових розрахунках - 220 год.;

– фактична чисельність адмінуправлінського персоналу - 30 осіб.

Методичні вказівки до виконання завдання:

Перевірку відповідності фактичної чисельності адмінуправлінського персоналу до розрахункової його чисельності проводимо за допомогою повної формули Розенкранця:

,

де ЧАУПр – розрахункова чисельність адміністративно-управлінського персоналу фірми, осіб;

= 3 200 годин - сумарний час виконання організаційно-управлінських робіт;

Кнрч - коефіцієнт необхідного розподілу часу;

tp - час необхідний на інші роботи, що не враховані у планових розрахунках, год.;

Т - фонд робочого часу одного працівника за місяць, год.;

Кфрч – коефіцієнт фактичного розподілу часу.

Фонд робочого часу одного працівника за місяць визначається за формулою:

,

де Тзм - тривалість робочої зміни одного співробітника, год.;

Кднр – середньомісячна кількість робочих діб.

Коефіцієнт фактичного розподілу часу визначаємо таким чином:

,

де ЧАУПф – розрахункова чисельність адміністративно-управлінського персоналу фірми фактична.

Завдання 6. Обчислити чисельність персоналу за нормами обслуговування, якщо:

– кількість агрегатів - 10;

– коефіцієнт завантаження - 1,5;

– корисний фонд часу одного робітника за зміну - 7,0 год.;

– час на додаткові операції щодо обслуговування агрегату - 1,2 год.;

– час на завантаження агрегату - 0,025 год.;

– кількість операцій завантаження за зміну - 60;

– час на розвантаження агрегату - 0,03 год.;

– кількість операцій по розвантаженню агрегату - 60;

– час щодо контролю за ходом процесу роботи агрегату - 0,1;

– кількість операцій щодо контролю роботи агрегату - 120;

– коефіцієнт перерахунку явочної чисельності у спискову - 1,1.

Методичні вказівки до виконання завдання:

Чисельність персоналу за нормами обслуговування дорівнює:

,

де Nагр - кількість агрегатів;

Кз - коефіцієнт завантаження одного агрегату;

Кпяс - коефіцієнт перерахунку явочної чисельності у спискову;

Но – норма обслуговування агрегатів, яка визначається за формулою:

,

де Ткфч - корисний фонд часу одного робітника за зміну, год.;

Тд - час на додаткові операції щодо обслуговування агрегату, год.;

– час і -ї операції за зміну, год.;

– кількість і -ї операцій за зміну;

п - загальна кількість операцій (в нашому випадку п = 3, тобто є операції по завантаженню, розвантаженню та контролю за ходом процесу роботи агрегату).

Завдання 7. Обчислити чисельність керівників (функціональних та лінійних менеджерів), якщо:

– загальна чисельність працівників функціональних служб - 30 осіб;

– норма керівництва менеджера функціональної служби - 6 осіб;

– загальна чисельність працівників у виробничих підрозділах – 420 осіб;

– норма керівництва менеджера лінійної служби – 10 осіб;

– коефіцієнт перерахунку явочної чисельності у спискову - 1,1.

Методичні вказівки до виконання завдання:

Загальна чисельність менеджерів:

,

де NМФ – чисельність менеджерів функціональних, осіб;

NМЛ – чисельність лінійних менеджерів, осіб.

Чисельність функціональних менеджерів розраховують таким чином:

,

де КРФ – загальна чисельність працівників функціональних служб, осіб;

НОМФ – норма керівництва одним менеджером функціональної служби;

Кпяс – коефіцієнт перерахунку явочної чисельності у спискову.

Чисельність лінійних менеджерів визначають таким чином:

,

де КРЛ – загальна чисельність працівників у виробничих підрозділах фірми, осіб;

НОМЛ – норма керівництва менеджера лінійної служби.

Завдання 8. Обчислити чисельність робітників цеху, якщо:

– тривалість зміни – 8,2 год.;

– коефіцієнт перевиконання норм виробітку – 1,12;

– основний час виконання операції – 0,025 год.;

– допоміжний час виконання операції – 0,005 год.;

– час на відпочинок та особисті потреби – 0,0025 год.;

– час на обслуговування робочого місця – 0,0025 год.;

– час на технологічні перерви – 0,003 год.;

– виробнича програма добова – 21 600 одиниць;

– кількість змін – 1.

Методичні вказівки до виконання завдання:

Чисельність робітників цеху визначається за формулою:

,

де Q - добова виробнича програма;

КПНВ – коефіцієнт перевиконання норм виробітку;

КЗМ – кількість змін;

НВ – норма виробітку одним робітником, яка визначається таким чином:

,

де ТЗМ - тривалість зміни, год.;

tші – час на виготовлення одного і -го виробу, год.;

n – кількість і -тих виробів (номенклатура виробів).

Час на виготовлення одного і -го виробу визначається за формулою:

,

де to - основний час виконання операції, год.;

tд - допоміжний час виконання операції, год.;

tвідп - час на відпочинок та особисті потреби, год.;

tобсл - час на обслуговування робочого місця, год.;

tТП - час на технологічні перерви, год.

Завдання 9. Обчислити середньоспискову чисельність персоналу за місяць, якщо:

– з понеділка по п’ятницю першого тижня списковий склад дорівнював 75 осіб цілодобово;

– з понеділка по п’ятницю другого тижня списковий склад дорівнював 70 осіб цілодобово;

– з понеділка по п’ятницю третього тижня списковий склад дорівнював 72 особи цілодобово;

– з понеділка по п’ятницю четвертого – 74 особи цілодобово;

– останні три дні спискова чисельність не змінювалась.

Методичні вказівки до виконання завдання:

Середньоспискова чисельність персоналу за місяць визначається за формулою:

,

де – чисельність спискового складу персоналу без змін за і -й проміжок часу, осіб;

n – кількість інтервалів;

Кі – кількість діб, коли спискова чисельність персоналу була без змін (враховуючи вихідні дні);

- тривалість звітного періоду.

Семінарське заняття 3

Тема: Технології відбору, підготовки та сертифікації персоналу. Професійний розвиток і навчання персоналу

Питання для усного опитування та дискусії

3.1. Організація добору кадрів. Джерела залучення персоналу.

3.2. Відбіркова співбесіда як метод добору персоналу: її переваги та недоліки.

3.3. Психофізіологічні компоненти адаптаційного процесу.

3.4. План розвитку персоналу.

3.5. Принципи професійного навчання.

3.6. Підготовка нових працівників. Перепідготовка і підготовка за суміжними професіями.

3.7. Підвищення кваліфікації кадрів.

3.8. Типи, етапи і цілі кар’єри.

Аудиторна письмова робота


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 348 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. | Теми завдань | Список використаних джерел | Модульний контроль |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.| Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.025 сек.)