Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

Читайте также:
  1. ЗАСПОКОЮВАННЯ” НЕПОСЛУШНИХ, ПОРАДИ КИСІЛЯ, ПОТОЦКИЙ ПОХВАЛЯЄ ЛЬОЯЛЬНІСТЬ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО.
  2. ІІІ. Логіка та методичні прийоми факторного аналізу
  3. Методичні вказівки
  4. Методичні вказівки
  5. Методичні вказівки і розв’язки типових задач
  6. Методичні вказівки щодо освоєння навчальної програми
  7. Методичні підходи до експертної оцінки земельних ділянок

СТОСОВНО ПІДГОТОВКИ,

ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

І ОЦІНКА ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ВСТУПНЕ СЛОВО................................................................................................... 51

2. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ..................................... 53

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ СУ­
ДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ..................................................................................................... 58

4. МОЖЛИВОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЕКСПЕРТИЗ........................................ 63

 

4.1. Загальні положення.......................................................... 63

4.2. Почеркознавча експертиза............................................... 64

4.3. Судово-лінгвістична експертиза...................................... 71

4.4. Техніко-криміналістична експертиза документів........... 75

4.5. Трасологічна експертиза.................................................. 95

 

4.5.1. Дактилоскопічна експертиза................................. 100

4.5.2. Експертиза слідів ніг і взуття................................ 103

4.5.3. Експертиза слідів знарядь злому та інструментів ... 107

4.5.4. Експертиза транспортних засобів і утворених ними
слідів................................................................................ 116

4.5.5. Експертиза слідів зубів.......................................... 122

4.5.6. Встановлення цілого за частинами....................... 124

4.5.7. Експертиза інших слідів........................................ 127

 

4.6. Судово-балістична експертиза...................................... 134

4.7. Експертиза холодної зброї............................................. 141

4.8. Ототожнення особи за ознаками зовнішності............... 143

4.9. Фототехнічна експертиза............................................... 147

 

4.10. Експертиза матеріалів та засобів відеозвукозапису... 151

4.11. Експертиза комп'ютерів, носіїв і технологій............... 160

4.12. Експертиза голограм.................................................... 167

4.13. Експертиза випадків з транспортними засобами спеці­
ального призначення............................................................. 173


I


4.14. Судово-медична експертиза

4.14.1. Експертиза трупів................................................ 178

4.14.2. Експертиза живих осіб........................................ 185

4.14.3. Експертиза речових доказів................................ 189

4.14.4. Генотипоскопічна експертиза............................. 198

4.14.5. Експертиза за матеріалами справи..................... 201

 

4.15. Судово-психіатрична експертиза................................. 205

4.16. Судово-психологічна експертиза................................. 222

4.17. Судово-економічна експертиза.................................... 227

 

4.17.1. Судово-бухгалтерська експертиза..................... 228

4.17.2. Судова фінансово-кредитна експертиза............. 231

4.17.3. Судова фінансово-економічна експертиза......... 233

 

4.18. Товарознавча експертиза.............................................. 239

4.19. Автотоварознавча експертиза...................................... 247

4.20. Технічна експертиза

 

4.20.1. Технічна експертиза загального характеру........ 250

4.20.2. Пожежно-технічна експертиза............................ 255

4.20.3. Будівельно-технічна експертиза......................... 258

4.20.4. Агротехнічна експертиза.................................... 268

4.20.5. Автотехнічна експертиза.................................... 2714.20.6. Технічна експертиза вибухів............................... 278

4.20.7. Електротехнічна експертиза............................... 288

 

4.21. Технологічна експертиза.............................................. 289

4.22. Експертиза матеріалів і речовин

 

4.22.1. Загальні положення і проблеми.......................... 291

4.22.2. Експертиза наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів.................................................. 297

4.22.3. Експертиза металів і сплавів............................... ЗОЇ

4.22.4. Експертиза лаків, фарб І покриттів.................... 304

4.22.5. Експертиза нафтопродуктів та паливно-мастиль­
них матеріалів................................................................. 308

4.22.6. Експертиза скла та кераміки............................... 311

4.22.7. Експертиза волокон, волокнистих матеріалів

та виробів з них............................................................... 313

4.22.8. Експертиза пластмас і полімерів........................ 317

4.22.9. Експертиза рідин, що містять спирт.................. 320

4.22.10. Експертиза парфумо-косметичних виробів..... 322

4.23. Фармацевтична та фармакологічна експертизи.......... 324

, 4.24. Експертиза харчових продуктів.................................. 326

Загрузка...

4.25. Ґрунтознавча експертиза.............................................. 338

4.26. Судове-гемологічна експертиза................................... 346

4.27. Судово-біологічна експертиза...................................... 347

4.28. Ветеринарна експертиза............................................... 357

4.29. Екологічна експертиза.................................................. 359

4.30. Одорологічна експертиза............................................. 360

4.31. Експертиза об'єктів інтелектуальної власності........... 362

4.32. Мистецтвознавча експертиза....................................... 370

 

5. ОЦІНКА ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА........................................................................ 376

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА....................................................................... 378

7. ДОВІДКА ПРО ЕКСПЕРТНІ УСТАНОВИ УКРАЇНИ............................... 381


ЕКСПЕРТИЗИ У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

Юрінком Інтер — редакція

Бюлетеня законодавства

і юридичної практики України

Завідуюча редакцією А. П. Ляшко

Редактор В. М, Зарецька Комп'ютерна верстка С. Л. Караваев Художнє оформлення М. П. Черненко

Підписано до Друку 03.12.2004 р. Формат 60x90/16. Папір офсетний № 1. Гарн. Bookman. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 31,52. Обл.-вид. арк. 20,82. Тираж 4 000 прим. Зам. №4-2531

Оригінал-макет виготовлено комп'ютерним центром видавництва

«Юрінком Інтер»

(свідоцтво про внесення до державного

реєстру видавців серія ДК № 19 від 20.03.2000)

04209, м. Київ-209, вул. Героїв Дніпра, 31-6

ЗАТ"ВІПОЛ",ДК№15 03151, м. Київ, вул. Волинська, 60

Свідоцтво про внесення до державного реєстру суб'єктів видавничої справи серія ДК № 787 від 28.01.2001 р.


і


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 78 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Судово-біологічна експертиза | Підготовка матеріалів для судово-біологічної експертизи | Ветеринарна експертиза | Екологічна експертиза | На об'єкти інтелектуальної власності | На знаки для товарів та послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів | Мистецтвознавча експертиза | Атрибуція художніх творів та встановлення їх історико-культурної цінності | Змісту досліджуваних творів | ОЦІНКА ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ| Протокол № 2 от 24 сентября 2014 г. 1 страница

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.01 сек.)