Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

На знаки для товарів та послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів

Читайте также:
  1. III.3. ДОМОВЫЕ ЗНАКИ
  2. Ordm;. Признаки сходимости рядов с неотрицательными членами.
  3. VI. Сигнальные указатели и знаки
  4. VI. Сигнальные указатели и знаки на железнодорожном транспорте
  5. VIII. СИГНАЛЬНІ ПОКАЖЧИКИ ТА ЗНАКИ
  6. АСОРТИМЕНТ РАДІОТОВАРІВ
  7. БІОГЕННІ ПРЕПАРАТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

1) Чи відповідає знак для товарів і послуг за свідоцтвом №...
умовам надання правової охорони?

2) Чи є позначення... загальновживаним як позначення това­
рів або послуг певного виду?

3) Чи відповідає зареєстроване кваліфіковане зазначення по­
ходження товару умовам надання правової охорони?

4) Чи наявні у свідоцтві №... елементи зображення знака та пе­
реліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці?

5) Чи є позначення... добре відомим в Україні?

6) Чи є позначення... фірмовим найменуванням, що відоме в
Україні?

7) Чи є позначення... кваліфікованими зазначеннями похо­
дження товарів?

8) Чи є порівнювані знаки (позначення) тотожними або схожи­
ми настільки, що їх можна сплутати?

9) Чи має місце використання зареєстрованого знака для това­
рів і послуг за свідоцтвом №... на упаковці для товару (і/або на
вивісці, і/або на етикетці, і/або на наїпивці, і/або на бирці)?

 

10) Чи використаний знак за свідоцтвом №... при наданні по­
слуги...?

11) Чи використаний знак для товарів і послуг за свідоцтвом
№... на фірмовому бланку (або в іншій діловій документації, або в
рекламі, або в мережі INTERNET)?

12) Чи перетворився знак для товарів і послуг за свідоцтвом
№... у позначення, що стало загальновживаним як позначення
товарів і послуг певного виду?

13) Чи можна сплутати позначення..., розміщене на товарі
(упаковці товару)..., та знак для товарів і послуг... за свідоцтвом
№... у разі їх використання для однорідних товарів?

14) Чи має місце використання знака для товарів і послуг за
свідоцтвом України №...?

15) Чи мають знак для товарів і послуг... за свідоцтвом №... та
позначення... смислову (семантичну), графічну (візуальну), звуко-


ву (фонетичну) схожість настільки, що ця схожість може ввести в оману споживачів?

16) Чи є позначення..., зазначене на..., таким схожим на знак для товарів і послуг за свідоцтвом №..., що їх можна сплутати?

Питання, пов'язані з охороною прав на топографію інтегральних мікросхем

1) Чи відповідає топографія інтегральної мікросхеми за патен­
том України №... умовам надання правової охорони?

2) Чи наявні у топографії елементи, яких не було у поданій за­
явці?

3) Чи є топографія оригінальною?

Питання, пов'язані з охороною прав на конфіденційну інформацію

1) Чи є відомості... конфіденційною інформацією особи, якщо
так, до якого виду конфіденційної інформації вони належать?

2) Чи були відомості використані особою... без відома їх влас­
ника?

3) Чи у відповідності до законодавства України про інтелекту­
альну власність були використані відомості (або передача майно­
вих прав) на конфіденційну інформацію за патентом України
№...?

Питання щодо рекламних матеріалів

1) Чи є матеріали, надані на дослідження, рекламою?

2) До якого виду реклами належать рекламні матеріали, що до­
сліджуються?

3) Чи використані у рекламних матеріалах... об'єкти автор­
ського права, суміжних прав або промислової власності?4) Чи є реклама... прихованою, порівняльною чи недобросовіс­
ною?

Для проведення експертиз з дослідження об'єктів інтелекту­альної власності разом з постановою (ухвалою) про її призначен­ня необхідно надати:

— самі об'єкти дослідження;

— усю документацію, в якій міститься інформація щодо влас­
тивостей цих об'єктів: охоронні документи (патенти, свідоцтва),
матеріали заявок, на підставі яких вони видані, зображення
об'єктів (креслення, ескізи, фотознімки) тощо.

Якщо експертиза призначається по цивільній або господар-


т

Розділ 2

ській справі, до матеріалів, які направляються на експертизу, до­цільно включити позовну заяву та відзив на неї.

Усі документи надаються в оригіналі чи завірених належним чином копіях. Документи необхідно комплектувати у хронологіч­ному порядку, всі їх аркуші мають бути пронумеровані.

Якщо призначається повторна експертиза або раніше об'єкти досліджувались іншими спеціалістами, обов'язково надаються ви­сновки попередніх експертиз або висновки спеціалістів.


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 69 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Зерно, зерноборошняні та кондитерські вироби | Харчові жири тваринного та рослинного похода | Алкогольні напої | Ґрунтознавча експертиза | Основні правила роботи з грунтовыми об'єктами | Судово-гемологічна експертиза | Судово-біологічна експертиза | Підготовка матеріалів для судово-біологічної експертизи | Ветеринарна експертиза | Екологічна експертиза |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
На об'єкти інтелектуальної власності| Мистецтвознавча експертиза

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.012 сек.)