Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПОРЯДОК СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Читайте также:
  1. II. Обязанности сторон и порядок расчетов
  2. II. Организация и порядок обучения
  3. II. Порядок проведения измерений
  4. II. Порядок уплаты и учета членских профсоюзных взносов
  5. II. Порядок формирования контрактной службы
  6. III Виды ставок, порядок исчисления акцизов. Налоговый период, сроки уплаты
  7. III. Порядок и условия школьной работы

І. Рівень загальнолітературної диференціації:

1) модус (героїчний, прекрасний, піднесений, потворний, трагічний, драматичний, елегійний, ідилічний, сатиричний, комічний), 2) пафос (домінуючий модус), 3) рід (епос, лірика, драма), 4) вид (епічні види: роман, повість, оповідання, новела, байка, епічна поема, балада, притча, памфлет, легенда, казка; ліричні види: вірш медитативний, сугестивний, пейзажний, інтимний, філософський, лірична поема, мініатюра, вірші в прозі, верлібр, ода; драматичні види: трагедія, комедія, водевіль, агітка, міракль, містерія, мелодрама, інтермедія), 5) жанр (піджанр, модифікація, асиміляція).

ІІ. Рівень диференціації за категоріями літературного процесу:

1) епоха, 2) період, 3) напрям, 4) течія, 5) стиль (монолексичний/полілексичний. інтравертний/екстравертний, знайти стильові елементи чужі-авторські-нейтральні), 6) школа, 7) спосіб узагальнення (типізація в реалізмі, алегоризація в Просвітництві, ідеалізація в класицизмі, символізація в романтизмі, міфологізація часто в постмодернізмі, індивідуалізація в символізмі...).

ІІІ. Рівень абстрактно-системної організації літературного твору:

1) ідея, типи ідей, 2) тема, тематичні елементи, мотивний аналіз одного мотиву за схемою Силантьєва, 4) колізія, конфлікт, 5) підтекст, 6) контекст, 7) сюжет, елементи сюжету (експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, епілог – у прозовому творі; теза, антитеза, синтез – у поетичному тексті), 8) композиція, композиційні елементи (пейзаж, інтер'єр, діалоги, монологи, панорама, хронотоп, колористика, фрагментація, поділ на частини, епілог, епіграф, авторські коментарі).

ІV. Рівень конкретно-системної організації твору:

1) укласти актантну модель твору за Греймасом або класифікувати образ за вітчизняною схемою, яка передбачає: 2) характеристика одного образу за предметністю (а - рівень деталей, б - фабульний рівень, в - позаситуаційні імпульси, колізії, конфлікти, г – образи долі й світу та буття взагалі), за структурою (автологічний, металогічний, символічний), за смисловою градацією(індивідуальні, характерні, типові, топоси, архетипи, образи-мотиви, образи-симулякри, ризоматичні образи, фрагментарні образи), 3) змістовність образної форми одного обраного Вами образу (метафоричність, асоціативність, парадоксальність, саморух, багатозначність/однозначність, оригінальність, емоційність, архетиповість).

V. Ритміко-мелодійний рівень організації художнього твору:

1) текстовий емоційний темпоритм, 2) віршований розмір (ямб, хорей, анапест, дактиль, амфібрахій...), 3) логічний наголос, 4) ремінісцентний ритм (якщо є).

VІ. Словесно-знаковий рівень художнього твору:

1) тропи: метафори, епітети, гіперболи, літоти, парафрази, алітерації, метонімії, синекдохи, оксюморони, клімакс, антиклімакс, зевгма, порівняння, 2) риторичні фігури: риторичні звертання, запитання, вигуки, риторична ампліфікація, анафора, епіфора, паралелізм, антитеза, багатосполучниковість, безсполучниковість, 3) стилістично-мовні особливості: фразеологізми, неологізми, архаїзми, сленг, професійна лексика, діалектизми тощо.


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 246 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Ф.И.О. Меренков Дмитрий Иванович, 1961 года рождения. | Иметь мужество отказаться от завершения восхождения, если появились на то вестские причины. | Зміст теми | Класифікація. | Лабораторна характеристика ступенів активності ССД | Тести вихідного рівня знань | Задача 1 | Орієнтовна схема зниження доз преднізолону при досягненні терапевтичного ефекту | Тести вихідного рівня знань | І. Економічний аналіз, суть та види |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Студент повинен уміти| Студент повинен уміти

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.063 сек.)