Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Знос основних фондів та його види

Читайте также:
  1. Амортизація основних фондів
  2. Аналіз виконання сільського бюджету по доходах загального і спеціального фондів та обґрунтованість внесення до них змін.
  3. Аналіз основних складових політичного режиму Аргентини
  4. Визначення основних термінів
  5. Відновна вартість основних фондів (ВВ) обчислюється за формулою
  6. Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница
  7. Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 2 страница

У процесі виробничого використання основні фонди поступово зношуються і в результаті втрачають свою первісну і споживчу вар­тість. Економічна сутність зносу полягає у втраті фондами їхньої вар­тості.

Розрізняють фізичний і моральний знос основних фондів. Фізич­ний знос — це втрата основними фондами їх споживчих якостей, що є проявом впливу на основні фонди природно-кліматичних (атмосферні опади, сонце, мороз і т. д.) і технічних (змінність, експлуатаційні нава­нтаження, якість технічного обслуговування і т. д.) умов. Розмір фізи­чного зносу основних фондів залежить від безлічі чинників, у тому чи­слі від якості їхнього виготовлення, запроектованих технічних характеристик, від властивостей матеріалів, з яких вони вироблені і т. д. Фізичний знос пов'язаний також з кваліфікацією обслуговуючого персоналу, своєчасністю і якістю проведеного поточного обслугову­вання і ремонту і зумовлений цілим рядом інших причин. Постійно на­копичуючись, фізичний знос знижує технічні і економічні характерис­тики основних фондів і в кінцевому підсумку призводить до повної втрати ними споживчої вартості, робить основні фонди непридатними для використання.

Розрізняють фізичний частковий та фізичний повний знос. Частко­вий знос можна усунути. Це означає, що споживчі якості основних фондів відновлюються за рахунок ремонту. Повний знос не можна усунути, він зумовлює необхідність ліквідації зношених фондів та за­міни їх новими.

Мірилом фізичного зносу є коефіцієнт фізичного зносу основних фондів (Кф.зн), який можна обчислити за такими формулами:

де А — сума амортизаційних відрахувань від початку служби (сума зношення), грн;

Вкр — вартість капремонтів основних фондів від початку служби, грн.

Фізичний знос основних фондів у відсотках можна обчислити за формулою

де Тф, Тн — відповідно фактичний та нормативний строк служби обла­днання, роки.

Моральний знос настає, як правило, раніше від фізичного, тобто основні фонди, які ще не можуть бути використані, економічно вже не ефективні. Моральний знос — це зменшення вартості основних фон­дів під впливом підвищення продуктивності праці в галузях, що виро­бляють засоби праці, а також у результаті створення нових, більш про­дуктивних та економічно вигідних машин і устаткування, ніж ті, що перебувають в експлуатації.


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 163 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Определение понятия моделирования | Классификация ресурсов покупателей. | Классификация потребителей по времени, затраченному ими на принятие решений по новым товарам | Моделирование покупательского поведения организации | Внутренние факторы, влияющие на поведение покупателя организации | Факторы межличностные | Перечень этапов процесс принятия решения о покупке (каждый этап будет) | Облік та оцінювання основних фондів | Амортизація основних фондів | НОРМИ АМОРТИЗАЦІЇ ВІДНОСНО 2004 РОКУ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Відновна вартість основних фондів (ВВ) обчислюється за формулою| Моральний знос буває двох форм.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)