Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПРИНЦИП ДІЇ

Читайте также:
  1. I. ПРИНЦИПЫ
  2. I. Ценности и принципы
  3. II. Виды экспертно-аналитической деятельности и ее основные принципы
  4. II. Основные принципы создания ИС и ИТ управления.
  5. II. Цель и принципы политики в области климата
  6. V1: {{26}} 26. Правовые основы и принципы системы ОМС в РФ
  7. А. Общие принципы функционирования акционерных обществ

ЕТАЛОННІ УСТАНОВКИ СОПЛОВОГО ТИПУ

ПРИЗНАЧЕННЯ Використовується для градуювання та повірки витратомірів та лічильників газу, для точного відтворення і вимірювання об'єму та об'ємної витрати газу, а також для проведення випробувань витратомірів і лічильників газу різних типів. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ Витратовимірювальна техніка.    
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ   - межі вимірювання витрати: від 0.025 до 1000 м3/год.; - робоче середовище: повітря, газ; - значення контрольних об’ємів: від 0.02 до 14 м3; - надлишковий тиск середовища в установці: від до кПа; - межі основної похибки по об’єму: від 0.25 до 0.5 % - межі основної похибки по витраті: від 0.15 до 0.5 %  
БУДОВА   1 – пристрій, що атестується; 2 – сопло; 3 – джерело витрати; 4 – дросель.
     

ПРИНЦИП ДІЇ

Принцип дії соплових еталонних установок полягає у створенні за допомогою сопла 2 через яке протікає потік газу (повітря), що задається генератором витрати 3, надкритичного перепад тиску. В такому випадку швидкiсть потоку в самому вузькому мiсцi сопла встановлюється рiвною до швидкостi звуку, що забезпечує надзвичайно високу стабiльність витрати. Характерною особливiстю установок із застосуванням сопел є вiдтворення об’ємної витрати протягом довгого перiоду часу. Сопла також можна використовувати і для вимірювань масової витрати газу.

Контрольний об'єм газу обчислюється як добуток поточної витрати газу, що протікає через сопло на час вимiрювань. По різниці показів відлікового пристрою приладу 1 та відомому значенню контрольного об’єму, що пройшов через прилад, визначають похибку приладу.

Для отримання рiзних величин витрат при повiрцi використовують вiдповiдну кiлькiсть різних сопел. Ця кiлькiсть може бути значно зменшена, якщо встановлювати паралельно два або бiльше сопел. Якщо, крiм того, мiж відліковим пристроєм i соплом передбачена можливiсть дроселювання, можна при вiдносно невеликiй кiлькостi сопел одержувати необхідну величину витрати в майже безперервному iнтервалi.

Ще одну можливiсть застосування сопел передбачає поодинока або паралельна їх експлуатацiя з паралельно пiдключеним зразковим лiчильником газу. Основний потiк грубо настроюється у вiдповiдностi з параметрами сопел, а його друга частина проходить через пiдiбраний у вiдповiдностi з дiапазоном зразковий лiчильник. При цiлеспрямованому пiдборi зразкового лiчильника i сопел можна отримати будь - яке значення витрати в широкому дiапазонi витрат.

В цих типах установок засіб вимірювань часу виступає як зразковий, тому що час проходження об’єму суттєво впливає на похибку установки. Соплові установки бажано застосовувати при повірці, яка проходить в режимi витягу повiтря вентилятором, оскiльки проти течії повiтря, яке перемiщується з швидкiстю звуку, тобто через сопло, не можуть поширюватись ніякi збурення і робота вентилятора не може вплинути на результати вимірювань.Недоліками таких установок є вузький діапазон витрат газу, для кожної витрати окреме сопло, крім того основними джерелами похибок соплових установок є значний градiєнт тиску, а також масообмiнні процеси в застiйних зонах мiж соплом i трубопроводом і невстановленими течiями повiтря в цих зонах, що викликають пульсації вимірюваного сигналу. Величина похибки залежить також вiд точності вимiрювань температури i тиску на входi в сопло, а також часу.


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 116 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Історія розвитку і роль електричних машин в електрифікації народного господарства. | ВИДИ ПОХИБОК | Осцилограф | Які двигуни мають жорстку механічну характеристику? | Які основні недоліки прямого пуску асинхронного двигуна? | На що витрачається реактивна енергія, яка підводиться до електродвигуна змінного струму? | Яка максимальна висота всмоктування насосом, м? | ПРИНЦИП ДІЇ | ПРИНЦИП ДІЇ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Двигуни кормороздавачів і транспортерів для видалення гною працюють у| ОСОБЛИВОСТІ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.025 сек.)