Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Історія розвитку і роль електричних машин в електрифікації народного господарства.

Читайте также:
  1. A — на движеиие машииы; б — иа движение цели и машины; в — иа боковой ветер; г — на движеиие цели, иа движение машииы и иа боковой ветер
  2. IV. Виконати тест «Педагогічні ситуації» на визначення рівня розвитку педагогічних здібностей майбутніх інженерів-педагогів, зробити самостійні висновки.
  3. IX. Обязанности машиниста при нахождении в ПТО - депо. I. После остановки на деповском пути у сигнального знака ,,8’’.
  4. Quot;О действиях машиниста при установки рельсового закрепителя
  5. V. Обязанности машиниста при сдаче состава в депо.
  6. X. Обязанности машиниста при нахождении в ПТО – на станционных путях. I. После остановки у знака ,,Отстой’’на смотровой канаве
  7. XIX. Правила перевозки продукции машиностроительной, приборостроительной и металлообрабатывающей промышленности

ЗМІСТ

 

 

Історія та основні похибки електричних машин………2

Електропроменевий осцелогроф………………………..9

 

Історія розвитку і роль електричних машин в електрифікації народного господарства.

Без використання електричної енергії неможливо уявити собі ні одну галузь народного госпо- дарства. Тому, що цей. вид енергії, як ні один інший, легко виробляти, транспортувати, передавати на значні відстані та перетворювати в інші види енергії.

Величезну роль у справі побудови комуністичного суспільства віддав електричній енергії В.І.Ленін, що висунув геніальну формулу: "Комунізм - це Радянська влада плюс електрифікація всі- єї країни".

В здійсненні ленінських ідей про електрифікацію народного господарства значне місце належить електричним машинам як перетворювачам електричної і механічної. енергії. Електричні машини використовують в металургії і медицині, в космосі і сільському господарстві, на морському флоті і залізничному транспорті. Вивчення електричних машин входить в програму підготовки практично кожного спеціаліста народного господарства.

Початок історії розвитку електричних машин, а з нею і початок використання їх на транспорті відноситься до 1834 р, коли російським академіком Б. С. Якобі. був створений перший у світі елект- родвигун постійного струму з якорем, котрий обертається. Двигун .живився від гальванічних елеме- нтів. Двигун Б. С. Якобі був встановлений на катері, який з 16 пасажирами на борту міг пересувати- ся по Неві не тільки за течією, але й проти неї. В основу роботи електричного двигуна Б. С. Якобі поклав закон електромагнітної індукції, відкритий у 1831 році англійським фізиком М.Фарадеєм.

Перший час як російські, так і іноземні вчені та інженери працювали над вдосконаленням машин постійного струму, які до кінця 80-х років .минулого століття прийняли сучасний вигляд.

У 1883-1889 рр. російський інженер М. О. Доліво-Добровольський розробив систему трифазного струму, винайшов трифазний генератор і асинхронний двигун трифазного струму, а також здійснив передачу енергії трифазного струму на відстань. Праці М. О. Доліво-Добровольського і сербського фізика Н. Тесла стали поштовхом до розвитку електричних машин змінного струму.

Електроенергія, котру споживають електродвигуни на електростанціях, виробляється за допомо- гою електричних машин великої потужності - генераторів. Для передачі її на відстань служать ста- тичні електромагнітні апарати - трансформатори, які перетворюють електричну енергію змінного струму однієї напруги в таку саму енергію іншої напруги. Трансформатори створили в1876-1882-рр. російські винахідники П.Н.Яблочков та І. Ф. Усагін. У 1890-1891 рр. М.О.Доліво-Добровольсмшй запропонував конструкцію трифазного трансформатора, яка принципово збереглася до наших днів.Трансформатори не мають рухомих частин і не є машинами, але їх вивчають разом з електрич- ними машинами тому, що в основу теорії трансформаторів та електричних машин закладені одні й ті ж. самі закони, а в їх конструкціях і застосовуються одні, й ті ж самі матеріали.

Перші досліди по застосуванню електричних машин на залізничному транспорті були проведені у 1876 році російським інженером Ф.А.Піроцьким, котрий використав рейки для передачі електрич- ної енергії і тим: самим здійснив контактне живлення електричного рухомого складу.

У 1903 році російськими інженерами І. Н. Кузнєцовим та В. І. Одинцовим були розроблені прое- кти перших тепловозів з електричною передачею. Але в умовах загальної економічної і технічної відсталості царської Росії зусилля вчених довести потрібність та ефективність нового виду тяги, до- битися створення і застосування нових типів локомотивів виявились безрезультатними.

Початок, бурхливому розвитку електроенергетики і електромашинобудування у нашій країні поклав розроблений Леніним у 1920 р. план ТОКРЛО" (Державної електрифікації Росії), цей план, названий автором: "другою програмою партії", передбачав будівництво протягом 10-15 років елект- ростанцій загальною потужністю 1700 тис, кВт. Цей план був виконаний достроково до січня 1931 року.

Загрузка...

 

РОКИ 1990 (план)
Виробництво електрич- ної енергії млрд. 740,4

XVVII з'їзд КГХРС поставив задачу довести виробництво електричної енергії у 1990 році до 1840-млрд. кВт/год. Відповідаю грандіозні задачі були поставлені перед радянськими електроманшно – і транспортоформуванням: вітчизняні заводи повинні випускати генератори потужністю 1200-1500 МВА. Потрібно налагодити виробництво електричних машин та іншого обладнанні з використанням

За будь-яких вимірах, округленні результатів розрахунків, виконанні досить складних підрахунків неминуче виникає те чи інше відхилення. Для оцінки такої неточності прийнято використовувати два показники – це абсолютна і відносна похибка.


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 161 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Осцилограф | Які двигуни мають жорстку механічну характеристику? | Які основні недоліки прямого пуску асинхронного двигуна? | На що витрачається реактивна енергія, яка підводиться до електродвигуна змінного струму? | Яка максимальна висота всмоктування насосом, м? | Двигуни кормороздавачів і транспортерів для видалення гною працюють у | ПРИНЦИП ДІЇ | ОСОБЛИВОСТІ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Що таке ковзання?| ВИДИ ПОХИБОК

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.005 сек.)