Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПРИНЦИП ДІЇ. Принцип дії еталонних установок з обертовими взірцевими пристроями полягає у

Читайте также:
  1. I. ПРИНЦИПЫ
  2. I. Ценности и принципы
  3. II. Виды экспертно-аналитической деятельности и ее основные принципы
  4. II. Основные принципы создания ИС и ИТ управления.
  5. II. Цель и принципы политики в области климата
  6. V1: {{26}} 26. Правовые основы и принципы системы ОМС в РФ
  7. А. Общие принципы функционирования акционерных обществ

Принцип дії еталонних установок з обертовими взірцевими пристроями полягає у виділенні із потоку газу (повітря), що задається ротаційним генератором витрати 6, за допомогою зразкового пристрою 4, контрольного об’єму газу. При передачі одиниці об’єму та об’ємної витрати здійснюється збір інформації з приладів 1,2,3, що випробовуються, та зразкового пристрою 4, а також значення температур та тисків робочого середовища на кожному з досліджуваних пристроїв. При цьому вимірюваний контрольний об’єм газу визначається як об’єм, що пройшов через взірцевий пристрій. По різниці показів відлікових пристроїв 1..3 та 4 з врахуванням відповідних поправок по температурі та тиску, визначають похибки пристроїв, які повіряються.

Застосовуються два типи повiрочних установок з використанням зразкових лiчильникiв газу:

- установки в яких зразковий пристрій знаходиться після пристроїв, що випробовуються чи повіряються;

- установки в яких зразковий пристрій знаходиться перед пристроями, що випробовуються чи повіряються.

До зразкових пристроїв вiдносяться особливим способом вiдiбранi роторнi та барабаннi лiчильники газу, що випускаються як робочі засоби вимірювань, але спеціально пiдготованi та атестовані до використання як зразкові.

Для покращення умов та впровадження автоматизації процесу повірки вони забезпечуються спецiальними відліковими пристроями i (або) перетворювачами об’ємів, що протікають через них, в електричні імпульсні сигнали. Дiапазон вимiрювань таких лічильників залежить вiд характеру зміни кривої похибок від витрати. Похибка вимiрювань зразкових лiчильників в більшості випадків не перевищують ±0,5 %.

Похибка, як правило, зумовлена перетоками в щілинах мiж роторами, та мiж роторами i корпусом. Значною мiрою на похибку вимiрювань роторних лiчильників газу має вплив тертя в синхронізуючих шестернях та в пiдшипниках. Це особливо позначається на мiнiмальних витратах. Із збiльшенням витрат крива залежності похибки роторних лічильників від витрати зростає до витрат (0,2-0,5) Qmax i стабiлiзується в діапазоні витрат від 0,5Qmax до Qmax. Зміна кривої похибок пояснюється тим, що, з однiєї сторони, перетоки повітря в щілинах непостiйнi і зростають внаслiдок збiльшення рiзницi тиску в них при зростаннi витрат, а, з iншої сторони, потiк в щілинах при збiльшеннi швидкостi обертання роторів все бiльше залежить вiд вiдносної швидкостi обертання їх по відношенні до корпуса. За рахунок цього частина вимiрюваного повiтря повертається на вхід лiчильника i вимiрюється повторно. Величина витрат в щілинах та кількість повітря, що повертається на вхід лічильника в значнiй мiрi залежить вiд величини щілини, густини вимірюваного середовища та характеру потоку в щілинi (ламiнарний чи турбулентний).

Недоліком таких установок є невисока точність відтворення об’єму та об’ємних витрат.


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 91 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Осцилограф | Які двигуни мають жорстку механічну характеристику? | Які основні недоліки прямого пуску асинхронного двигуна? | На що витрачається реактивна енергія, яка підводиться до електродвигуна змінного струму? | Яка максимальна висота всмоктування насосом, м? | Двигуни кормороздавачів і транспортерів для видалення гною працюють у | ПРИНЦИП ДІЇ | ОСОБЛИВОСТІ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПРИНЦИП ДІЇ| Раздел 2. Обороты по корреспондирующим счетам

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)