Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розділ ІV. Критерії оцінювання

Читайте также:
  1. Вимова, тверда, роздільна
  2. Висновки до розділу
  3. Висновки до розділу
  4. Висновки до розділу 1.
  5. Висновки до розділу 2.
  6. Витрати підприємства, критерії визнання, класифікація
  7. Військові інженерні частини та підрозділи.

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студента за результатами відповіді на питання та виконання завдань комплексного атестаційного екзаменаційного білета

Загальна оцінка відповіді на державному екзамені кожного студента є комплексною, яка враховує всі сторони його виступу: теоретичні знання, уміння застосовувати їх у розкритті методики логопедичної і діагностичної роботи з наведенням практичних прикладів згідно навчального плану спеціальності "Корекційна освіта" та вимог освітнього стіпеню 6.010105 бакалавр.

Оцінюючи результати складання державного екзамену за стобальною шкалою та шкалою ЕСТS з обов’язковим переведенням у національну шкалу важливо враховувати наступні чинники:

ü обізнаність з основними світоглядними теоріями та концепціями в галузі спеціальної педагогіки;

ü знання державно-правових документів, науково-методичної літератури в галузі спеціальної педагогіки;

ü рівень теоретичної підготовки студентів у галузі спеціальної педагогіки;

ü рівень сформованості практичних професійно-педагогічних умінь та володіння методикою логопедичної роботи;

ü знання професійних обов’язків логопеда й особистісних якостей;

ü змістовність та якість відповідей на конкретні питання;

ü знання норм педагогічної етики і трудової дисципліни.

Підсумковий бал (ПБ) за відповідь студента на державному екзамені є сумою балів, одержаних за кожне окреме питання чи виконане завдання (Б1, Б2, Б3). Методика підрахунку підсумкового балу (ПБ) за відповідь студента на державному екзамені:

Екзаменаційний білет містить 3 питання (завдання):

 

Оцінка за шкалою ЕСТS Зміст оцінки Оцінка за національною шкала Оцінка відповіді на питання (виконання завдань) за 100-бальною шкалою
Оцінка відповіді на І питання Б1 Оцінка відповіді на ІІ питання Б2 Оцінка відповіді на ІІІ питання Б3
А Високий рівень ком­петентності з не­значними недоліками, які не мають принципового значення відмінно
В Високий рівень ком­петентності з деякими недоліками добре
С Добрий рівень ком­петентності добре
D Посередній рівень ком­петентності з недоліками, достатній для професійної діяльності задовільно
E Достатньо–мінімальний рі­вень компетентності, допустимий для професій­ної діяльності. задовільно
FX Наяавні окремі елементи правильної відповіді. Низький рівень компе­тен­т­тності, недопустимий для професійної діяльності. незадовільно
F Відсутні елементи пра­вильної відповіді. Низь­кий рівень компе­тен­т­тності, недопустимий для про­фесійної діяльності. незадовільно

ПБ = Б1 + Б2 + Б3Підсумковий бал переводиться у національну шкалу та шкалу ЕСТS.

Оцінка “відмінно” ставиться, коли:

· студент впевнено відповідає на питання білету;

· демонструє глибокі, міцні, системні знання у розкритті методики логопедичної роботи;

· студент уміє застосувати набуті знання при наведенні прикладів, вміє виявляти та відстоювати особисту позицію;

· на високому рівні демонструє аналітичні, прогностичні, проективні, рефлексивні, комунікативні вміння та навички, які є необхідними у науковій та практичній роботі логопеда.

Оцінка “добре” ставиться за таких умов, коли:

· студент при відповіді на питання виявляє знання істотних ознак понять, методики логопедичної роботи та зв’язків між ними, вміє пояснити основні закономірності розвитку спеціальної педагогіки і логопедії;

· на достатньому рівні демонструє аналітичні, прогностичні, проективні, рефлексивні, комунікативні вміння та навички, які є необхідними у науковій та практичній роботі логопеда.

Оцінка “задовільно” ставиться, коли:

· студент не впевнено відповідає на питання білету;

· відтворює основні навчально-методичні знання, проте володіє лише елементарними вміннями;

· відчуває помітні труднощі при наведенні прикладів, втрачає розуміння сутності методики логопедичної роботи при зміні деяких складових.

Оцінка “незадовільно” ставиться, коли:

· студент демонструє уривчастість або відсутність знань, плутається у поняттях, прояв знань відбувається лише за допомогою викладача;

· наведення прикладів виконується фрагментарно, характеризується лише початковими уявленнями про предмет дослідження;

· на недостатньому рівні демонструє аналітичні, прогностичні, проективні, рефлексивні, комунікативні вміння та навички, які є необхідними у науковій та практичній роботі логопеда.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 158 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Пояснювальна записка | Спеціальна педагогіка і психологія | Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в обучении и воспитании: Хрестоматия / [Сост. Н.Д. Соколова.] – М. : ГНОМ и Д, 2001. – 448 с. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Спецметодики виховання і навчання дітей із порушеннями мовлення| Розділ V. Список джерел, якими можна користуватися на комплексному атестаційному екзамені

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.03 сек.)