Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Пояснювальна записка. Міністерство освіти і науки України

Читайте также:
  1. I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  2. Записка. - Поспешный отъезд. - Прибытие на плато Дальнего Вида.
  3. Пояснения и пояснительная записка
  4. Пояснительная записка
  5. Пояснительная записка
  6. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  7. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

Імені В.Г. Короленка

Психолого-педагогічний факультет

Кафедра соціальної і корекційної педагогіки

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________________Сітарчук Р.А._______ «____» _______________2015 р.

(підпис)

 

Програма

КОМПЛЕКСНОГО АТЕСТАЦІЙНого екзамену

Освітній ступень: бакалавр

 

Напрям підготовки: 6.010105 – „Корекційна освіта”

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

 

 

Укладачіпроф. Пахомова Наталія Георгіївна

ст. викладач Губарь Ольга Григорівна

ст. викладач Олефір Ольга Іванівна

 

 

Полтава – 2015

УДК 376. 215. 376. 36 (072.2)

ББК

Програма комплексного атестаційного екзамену з теорії та спецметодик виховання дітей з порушеннями мовлення для студентів випускних курсів вищих навчальних закладів за освітнім ступенем бакалавр напряму підготовки 6.010105 – „Корекційна освіта” / Укл. Н.Г. Пахомова, О.Г. Губарь, О.І. Олефір. – Полтава: ПДПУ, 2015. – 32 с.

Укладачі: Наталія Георгіївна Пахомова, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Ольга Іванівна Олефір, старший викладач кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Ольга Григорівна Губарь, старший викладач кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

 

Рецензенти:

Н.В. Савінова, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри корекційної освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського;

А.М. Ільченко,кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії, історії та педагогіки Полтавської державної аграрної академії.

 

 

Затверджено вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Протокол №8 від 30 січня 2015 р.

 

Основні положення програми комплексного атестаційного екзамену з теорії та спецметодик виховання дітей з порушеннями мовлення дозволяють студентам-випускникам отримати інформацію про структуру питань державного екзамену напряму підготовки „Корекційна освіта. Логопедія”, ознайомитися зі змістом курсів, питання з яких виносяться на екзамен, критеріями оцінювання, списком джерел, які можна використовувати на державному екзамені, а також зі списком рекомендованої літератури з кожного предмета.

 

 


Зміст

Пояснювальна записка………………………………………………………………4

 

Розділ І. Зміст програми

Спеціальна педагогіка і психологія ………………………………………..............5

Логопедія з історією логопедії ……..……………………………………………...9

Спецметодики виховання і навчання дітей із порушеннями мовлення………...13

 

Розділ ІІ. Освітньо-кваліфікаційні вимоги до знань та умінь спеціалістів

Вимоги до підготовки з циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін…………………………………………………………………………..15

Вимоги до підготовки з циклу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін …………………………………………………………………………....................16

 

Розділ ІІІ. Питання до комплексного атестаційного екзамену

Спеціальна педагогіка і психологія ………………………………………….…..17

Логопедія ……………………..……………………………………..……………...18

Спецметодики виховання і навчання дітей із порушеннями мовлення ……….20

 

Розділ ІV. Критерії оцінювання знань, умінь і навичок

Критерії оцінювання……………………………………………………………….22

 

Список джерел, якими можна користуватися на комплексному атестаційному екзамені……………………………………………………………………………..24

Список рекомендованої літератури…………………….………………………...25

 


Пояснювальна записка

У фаховій підготовці студентів за спеціальністю 6.010105 – “Корекційна освіта” серед нормативних навчальних дисциплін значне місце відводиться циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, що охоплюють загальні науково-теоретичні та історико-педагогічні положення дефектології, спеціальної психології й логопедії, відомості про основні види і форми мовленнєвих порушень, їх механізми, структуру і характерні прояви, методи й прийоми корекції, особливості організації корекційної допомоги дитячому і дорослому населенню. Специфіка підготовки студентів полягає у синтезі медико-біологічних і психолого-педагогічних знань про різні відхилення у загальному психофізичному розвитку дітей, а також мови й мовлення.

Завданням професійно-орієнтованих навчальних дисциплін було закласти науково-теоретичні основи цілісної системи світоглядних поглядів, уявлення про професійні основи, індивідуальні якості спеціаліста та напрями і зміст корекційно-педагогічної діяльності з дітьми дошкільного і шкільного віку з особливими освітніми потребами, підлітками та дорослими, сформувати практичні навички і професійні уміння попередження, виявлення й усунення лексико-граматичного і фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення у осіб з порушеннями мовлення засобами спеціального навчання і виховання.

Як показують спостереження і спеціальні дослідження, несприятливі соціально-економічні тенденції сучасного життя сприяють зростанню кількості дітей з порушеннями перебігу нормального природного розвитку і недоліками мовлення. Тому, враховуючи особливо важливе значення особистісного становленні дітей з особливими освітніми потребами, педагог, зокрема дефектолог, логопед, повинен уміти кваліфіковано допомогти дітям різного віку у дошкільних освітніх й спеціальних закладах, логопедичних пунктах загальноосвітніх шкіл, у поліклініках і стаціонарних відділеннях системи охорони здоров’я та закладах корекційно-реабілітаційного спрямування. Саме тому метою комплексного державного екзамену зі спеціальної педагогіки і психології та клінічних основ дефектології є виявлення професійних знань та умінь майбутніх спеціалістів – дефектологів-логопедів з різних напрямів педагогічної діяльності.

Теоретичну і методичну основу екзамену становить курс “Логопедія з історією логопедії”, який передбачає підготовку студентів до професійної діяльності логопеда. Для перевірки засвоєння теоретичних знань і сформованості практичних умінь до державного екзамену також включені курси: Логопедія з історією логопедії; Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення; Спеціальна педагогіка з історією; Спеціальна психологія.

До комплекту комплексного атестаційного екзамену з теорії та спецметодик виховання дітей з порушеннями мовлення входять 30 білетів. Кожний білет має по три питання: перше – питання спеціальної педагогіки і психології; друге – теоретичні основи логопедії; третє – спецметодик виховання і навчання дітей з порушеннями мовлення.

 

 

Розділ І. Зміст програми комплексного кваліфікаційного державного екзамену з теорії та спецметодик виховання дітей з порушеннями мовлення

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 215 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Спецметодики виховання і навчання дітей із порушеннями мовлення | Розділ ІV. Критерії оцінювання | Розділ V. Список джерел, якими можна користуватися на комплексному атестаційному екзамені | Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в обучении и воспитании: Хрестоматия / [Сост. Н.Д. Соколова.] – М. : ГНОМ и Д, 2001. – 448 с. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине| Спеціальна педагогіка і психологія

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.041 сек.)