Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Наближена вказівка об'єктів і орієнтування на карті.

Щоб указати приблизно місце розташування якого-небудь пункту на карті, досить назвати квадрат сітки, у якім він розташований. Для цього треба прочитати за рамкою карти позначки вертикальної і горизонтальної кілометрових ліній, що утворюють нижній лівий (південно-західний) кут квадрата. При цьому необхідно обов'язково дотримувати наступного правила: спочатку прочитати і називати по-значки (номер) горизонтальної кілометрової лінії, а потім вертикальної, тобто спо-чатку називати абсцису X, потім ординату Y.

 

Наприклад, командир, який орієнтує по карті своїх підлеглих в обстановці, вказуючи місце розташування точки з відміткою 118.0, скаже: „Квадрат сорок сорок два: висота з відміткою 118,0”. У письмових повідомленнях і інших доку-ментах цей пункт буде позначатися так: „Висота з оцінкою 118,0 (4042)”.

Визначення прямемокутних коор-динат точок по карті. Якщо необхідно вказати більш точне положення якої-небудь точки (цілі) усередині квадрата, (див. мал. нижче) визначають її коорди-нати, окремо абсцису X і ординату Y.Для цього записують нижню кілометро-ву лінію квадрата (тобто 36), у якім пе-ребуває обумовлена точка М. Потім ви-мірюють по масштабу в метрах відстань ( по перпендикуляру) до крапки М від цієї кілометрової лінії, тобто відрізок т, і отриману величину (330 м) приписують до координати лінії. Так виходить абсциса X.

Для одержання ординати Y запи-сують ліву (вертикальну) сторону того ж квадрата ( тобто 77) і потім приписують до неї відстань у метрах, обмірювану від неї по перпендикуляру до обумовленої точки, тобто відрізок п (750 м).

Таким чином, у даному прикладі координати крапки М будуть:

х=36 330 м; у=77750 м.

Тому що при визначенні координат точки М цифрове позначення кілометро-вих ліній було записано неповністю, а ли-ше останніми двома їхніми цифрами (36 і 77), то такі координати називають скоро-ченими координатами точки М. У такому виді координати звичайно і записують-ся при визначенні їх по карті.

Якщо ж позначку кілометрових ліній записувати повністю, то отримаємо повні координати, вони звичайно записуються в спеціальних списках (каталогах) координат геодезичних пунктів. У нашому випадку повні координати точки М запишуться так: х=6136 330 м; у=5577 750 м.

Вимір координат точок по карті і нанесення їх на карту по координатах проводяться звичайним способом, який застосовується при вимірі і відкладанні прямих відрізків по масштабу карти, тобто за допомогою циркуля, або ж по лі-нійці з міліметровими поділками. Для цієї ж мети можуть застосовуватися спе-ціальні координатоміри, які трохи спрощують роботу, заміняючи при цьому мас-штаб, циркуль і лінійку. Такі координатоміри (окремо для карти масштабу 1:25000 і карти масштабу 1:50 000) є, наприклад, на артилерійськім целулоїднім колі АК-3. Кожний з них представляє по площі квадрат координатної сітки на карті відповід-ного масштабу, розбитий на більш дрібні квадрати зі сторонами по 200 м у масш-табі карти. На малюнку вище показаний найпростіший координатомір, який легко виготовити самому з картону або пластику. Позначки координатоміра і користу-вання їм ясні з малюнка.Точність визначення по карті прямокутних координат точок обмежується не тільки її масштабом, але і величиною погрішностей, що допускаються при зйомці або складанні карти в нанесенні на неї різних крапок і об'єктів місцевості. Найбільше точно - з помилкою, що не перевищує 0,2 мм, - на карту наносяться геодезичні пункти, які найбільш різко виділяються на місцевості і видимі здалека предмети, які мають значення орієнтирів і обумовлені як геодезичні пункти (окре-мі дзвіниці, фабричні труби, будівлі баштового типу). Тому координати таких то-чок можливо визначати по карті приблизно з тою же точністю, з якою вони на неї наносяться ( тобто з помилкою 10-15 м для карти масштабу 1 : 50000 і 20-30 м для карти масштабу 1 : 100 000).

Інші орієнтири і точки контурів наносяться на карту, а отже, і визначають-ся по ній з помилкою до 0,5 мм, а точки, які відносяться до нечітко виражених на місцевості контурів (наприклад, контур болота),- з помилкою до 1 мм.

Загрузка...

Нанесення на карту точки по координатах.Допустимо, потрібно за до-помогою координатоміра нанести на карту виявлену ціль М, координати якої

х= 65450 м; у=90850 м.

Перші дві цифри координат указують, що ціль перебуває у квадраті, у яко-го нижня сторона має значення 65, а ліва 90. Накладаємо на цей квадрат координа-томір так, щоб одна з його шкал збіглася з нижньою стороною квадрата і нуль шкали був праворуч. Пересуваємо координатомір уздовж горизонтальної сторони квадрата доти, поки проти лівої його сторони не прийде поділка шкали з відліком 850 м. Після цього проти відліку 450 м на вертикальній шкалі координатоміра на-колюємо точку цілі М.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 224 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: СУТНІСТЬ ОРІЄНТУВАННЯ І ЦІЛЕВКАЗІВКИ | ОРІЄНТИРИ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА ПОЛІ БОЮ. | ПО КОМПАСУ, НЕБЕСНИМ СВІТИЛАМ І РІЗНИМ ОЗНАКАМ | ПОНЯТТЯ ПРО ПРОЕКЦІЮ ТОПОГРАФІЧНИХ | Топографічних карт | РОБОТИ З НИМИ | СУТНІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЛЬЄФУ ГОРИЗОНТАЛЯМИ | ЧИТАННЯ РЕЛЬЄФУ ПО ГОРИЗОНТАЛЯХ | ТОПОГРАФІЧНІ УМОВНІ ЗНАКИ Й ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НА КАРТАХ | ВИВЧЕННЯ ПО КАРТІ ЕЛЕМЕНТІВ РОСЛИННОГО |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ВИЗНАЧЕННЯ ПО КАРТІ КООРДИНАТ ТОЧОК МІСЦЕВОСТІ| ВИЗНАЧЕННЯ ПО КАРТІ АЗИМУТІВ І ДИРЕКЦИЙНИХ

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.007 сек.)