Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Читайте также:
  1. I. Загальні положення
  2. I. Загальні положення
  3. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  4. Апарати захисту від перенапруг: принцип дії, особливості конструкції, вади та переваги. Загальні вимоги до розрядників
  5. В) загальні фізичні властивості
  6. Визначення положення загального центру тяжіння тіла людини графічним методом.
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Стаття 1. Сфера застосування Закону.Цей Закон застосовується до всіх міжнародних договорів України, регульованих нормами міжнародного права і укладених відповідно до Конституції України та вимог цього Закону.

 

Стаття 2. Визначення термінів.У цьому Законі терміни вживаються в тако­му значенні:

міжнародний договір України – укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб’єктом міжнародного права, який регулюється міжнарод­ним правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов’яза­них між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо);

укладення міжнародного договору України – дії щодо підготовки тексту між­народного договору, його прийняття, встановлення його автентичності, підписан­ня міжнародного договору та надання згоди на його обов’язковість для України;

повноваження – документ, яким одній або декільком особам у встановленому цим Законом порядку доручено представляти Україну з метою підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття, встановлення його автентичності, підпи­сання міжнародного договору та, у випадках, передбачених міжнародним догово­ром, надання згоди на його обов’язковість для України;

підписання – або стадія укладення міжнародного договору, або форма надання Україною згоди на обов’язковість для неї міжнародного договору у випадках, передбачених міжнародним договором чи іншою домовленістю сторін;

ратифікація, затвердження, прийняття, приєднання – залежно від конкрет­ного випадку форма надання згоди України на обов’язковість для неї міжнарод­ного договору;

заява – односторонній акт, яким сторони міжнародного договору вислов­люють своє тлумачення або розуміння його положень і з якого для них не випли­вають міжнародно-правові наслідки;

застереження – одностороння письмова заява, зроблена при підписанні, рати­фікації, затвердженні, прийнятті міжнародного договору або приєднанні до нього, якою висловлюється бажання виключити або змінити юридичну дію певних поло­жень договору щодо їхнього застосування до України;

міжнародна організація – міжнародна міжурядова організація;

сторона – держава, інший суб’єкт міжнародного права, які погодились на обов’язковість для них договору і для яких договір є чинним;

депозитарій – держава, міжнародна організація або її головна виконавча по­садова особа, якій здається на зберігання оригінал міжнародного договору і яка виконує стосовно цього договору функції, передбачені міжнародним правом;

припинення дії – втрата міжнародним договором своєї сили за умов, визначе­них самим міжнародним договором, або за вольовим рішенням сторін (денонса­ція, вихід з договору);

зупинення дії – перерва дії міжнародного договору протягом певного проміжку часу.

 

Стаття 3. Види міжнародних договорів України. 1. Міжнародні договори України укладаються:

Президентом України або за його дорученням – від імені України;

Кабінетом Міністрів України або за його дорученням – від імені Уряду України;

міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, держав­ними органами – від імені міністерств, інших центральних органів виконавчої вла­ди, державних органів.

2. Від імені України укладаються міжнародні договори України:

а) політичні, мирні, територіальні і такі, що стосуються державних кордонів, розмежування виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу України;

б) що стосуються прав, свобод та обов’язків людини і громадянина;

в) про участь України в міждержавних союзах та інших міждержавних об’єднаннях (організаціях), системах колективної безпеки;

г) про військову допомогу та направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав чи допуску підрозділів збройних сил іноземних держав на тери­торію України, умови їх тимчасового перебування, включаючи терміни виведен­ня, фінансово-економічні, екологічні та інші наслідки і компенсації;

ґ) про використання території та природних ресурсів України;

д) яким за згодою сторін надається міждержавний характер.

3. Від імені Уряду України укладаються міжнародні договори України з еко­номічних, торговельних, науково-технічних, гуманітарних та інших питань, відне­сених до відання Кабінету Міністрів України.

4. Міжвідомчими є міжнародні договори України з питань, віднесених до відання міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 207 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: РОЗДІЛ І. | СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА | Принцип рівноправності й самовизначення народів | Частина I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Частина III. НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ | Частина IV. Об’єднання і відділення держав | ЧАСТИНА II. ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ | ЧАСТИНА IV. ДЕРЖАВНІ БОРГИ | Європейська рамкова конвенція про транскордонне | Про транскордонне співробітництво між територіальними |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
РОЗДІЛ ІІ.| II. УКЛАДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.032 сек.)