Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 3 – Методичні основи підготовки господарських рішень.

Читайте также:
  1. Альтернатив для ухвалення господарських рішень
  2. Базовий рівень підготовки
  3. Базовий рівень підготовки
  4. Визнання господарських договорів недійсними і неукладеними
  5. Виконання господарських договорів. Заходи забезпечення виконання господарських зобов'язань
  6. Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих за кордоном
  7. Для підготовки фахівців з повною вищою освітою
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

3.1 Методи розроблення господарських рішень.

3.1.1 Аналітичні, статистичні та математичні методи.

3.1.2 Експертні методи та межі їх застосування. Види експертних оцінок.

3.1.3 Сутність евристичного програмування та його різновиди. Евристичні методи групової та індивідуальної роботи.

3.1.4 Ділові та організаційно-діяльнісні ігри.

3.1.5 Метод «сценаріїв».

3.1.6 Сутність і види методу «дерево цілей».

3.2 Методичні основи обґрунтування господарських рішень.

3.3 Підходи до обґрунтування й вибору господарських рішень. Комплексний підхід до обґрунтування господарських рішень.

 

 

3.1. Методи розроблення господарських рішень.

 

Підготовка господарського рішення до ухвалення є складним процесом, який передбачає не лише аналіз проблеми, а й розробку, обґрунтування і вибір альтернативи.

Під методом розробки господарських рішень розуміють низку заходів організаційного, технологічного, економічного, правового та соціального характеру, спрямованих на формування господарського рішення [, с. 46].

Різні дослідники класифікують методи розробки господарських рішень за різними ознаками і підходами. Зокрема, Учитель Ю.Г. та ряд інших авторів виділяють такі головні підходи до методологічних засад розробки господарських рішень як системний, цільовий, процесний [Учитель]. К.В. Балдін та ряд інших авторів розглядають методи розробки господарських рішень в залежності від ступеню визначеності інформації про проблеми та шляхи її вирішення: в умовах визначеності та невизначеності [Балдин]. С.М. Клименко та О.С. Дуброва розглядають методи розробки господарських рішень в залежності від способів, прийомів або дій, що покладені в основу кожного методу [Клименко]. Л.І. Лукічева досліджує методи на різних етапах процесу прийняття господарського рішення: на етапі діагностики проблеми й формулювання обмежень і критеріїв; визначення альтернатив; оцінки альтернатив; вибору, реалізації рішення й оцінки результату.

 

3.1.1. Аналітичні, статистичні та математичні методи розробки господарських рішень.

 

Аналітичні, статистичні й математичні методи виділяються в роботі С.М. Клименко та О.С. Дубрової, які розрізняють їх і пропонують такі визначення.

Аналітичнийметод — цілеспрямована організація прийомів, способів і дій людини, що дає змогу розкласти складний об’єкт на складові, дослідити їх, а здобуті результати об’єднати за допомогою іншого логічного прийому — синтезу цілого, збагаченого новими знаннями [Клименко, с. 47].

Ці методи засновані на роботі особи, що ухвалює рішення, з аналітичними залежностями (залежність попиту і пропозиції, кваліфікації працівників та продуктивності їх праці тощо), які можуть бути отримані як на основі власного досвіту та інтуїції, так і шляхом використання наявних даних. Основні з цих методів – теорія ймовірностей, теорія масового обслуговування, теорія марковских процесів.

Статистичні методи – це методи аналізу статистичних даних []. Отже, ці методи засновані на використанні інформації про минулий досвід організації (інших організацій) у певній сфері діяльності і реалізуються через збір, обробку й аналіз статистичних матеріалів, як здобутих у результаті реальних дій, так і створених штучно, статистичним моделюванням [Клименко, с. 47]. Середцихметодів можна назвати статистичний аналіз, послідовний аналіз, метод статистичних випробувань.

Математичні методи охоплюють безліч методів,які використовуються для кількісного аналізу фактичного матеріалу, отриманого у процесі дослідження. Вони надають процесу дослідження чіткості, структурованості, раціональності, ефективності при опрацюванні великої кількості емпіричних даних.Серед цих методів поширеними є методи оптимізації, зокрема, метод математичного прогнозування, що дає можливість розраховувати кращий варіант рішення за критеріями оптимальності (мінімум часу, максимум якості тощо) програми дій рішення і є ефективним лише за умови чітко поставленої мети [Клименко, с. 47].

Слід зазначити, що насправді, іноді важко розділити аналітичні, статистичні і математичні методи, оскільки часто особа, що бере участь у розробці й прийнятті господарського рішення, аналізує статистичні дані за допомогою математичних моделей і алгоритмів. Тому можна розглядати аналітичні, статистичні й математичні методи у рамках однієї укрупненої групи і визначати їх як кількісні методи розробки господарських рішень, які передбачають використання кількісних даних про проблему, математичного апарату їх обробки та аналізу. Коротка характеристика деяких методів наведена в табл. 3.1.1.

Таблиця 3.1.1.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 293 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Тема 1 – Сутнісна характеристика господарськихрішень. | Альтернатив для ухвалення господарських рішень | Тема 2 – Технологія прийняття рішень господарської діяльності. | Характеристика експертних методів | Евристичні методи підготовки господарських рішень | КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХР? | Обсуждение ситуации. | Основні методи аналізу господарських рішень | Попит на хліб на добу | Решение |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Характеристика моделей процесу прийняття рішень| Характеристика аналітичних, статистичних й математичних методів

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.032 сек.)